Nazwa Cena brutto

Zielone dachy
46.90 PLN

Producent: UP Wrocław

Tytuł

Zielone dachy Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych

Wydawca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Autor

Ewelina Szajda-Birnfeld, Anna Pływaczyk, Daniel Skarżyński

Rok wydania

2013

Liczba stron

181

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7717-118-9

 

Jeszcze kilka lat temu zazielenianie powierzchni dachu było dla przeciętnego Polaka przedsięwzięciem nieosiągalnym i abstrakcyjnym. Powodem tego była niewiedza inwe­storów i projektantów, wynikająca z braku fachowej literatury polskojęzycznej i badań prowadzonych w warunkach polskich, a także wysokie nakłady finansowe towarzyszące założeniu zielonego dachu. Wielu próbom poczynionym w tym kierunku w latach 90., sprowadzających się przede wszystkim do zazieleniania osiedlowych garaży podziemnych, towarzyszyły błędy wykonawcze oraz problemy w późniejszej ich eksploatacji, co również nie przyczyniło się do popularyzacji zielonych dachów.

Aktualnie zainteresowanie tematyką zielonych dachów wzrasta. Szczególnie w dużych miastach coraz częściej można spotkać reprezentacyjną budowlę pokrytą zielenią. Rów­nież w budownictwie mieszkaniowym czy publicznym niejednokrotnie zazieleniane są dachy, tarasy czy podziemne garaże. Głównymi argumentami przemawiającymi za budo­wą zielonego dachu jest rosnąca cena działek budowlanych w miastach oraz konieczność odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej. Innymi czynnikami decydującymi o wy­borze technologii zielonego dachu są niekorzystne lokalne warunki hydrogeologiczne czy topografia terenu, powodujące różnego rodzaju ograniczenia w odprowadzaniu wód opa­dowych do systemu kanalizacji miejskiej.

Funkcjonalność i efektywność zielonych dachów w warunkach polskich nie była do­tąd wystarczająco badana, dlatego też aktualnie przy ich projektowaniu i wykonywaniu korzysta się z gotowych wzorców i technologii napływających z Zachodu. Niniejsze opra­cowanie zawiera wiele interesujących informacji dotyczących tematyki zielonych dachów oraz wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnych zielonych dachach na terenie Wrocławia. Mamy nadzieję, że publikacja w sposób ciekawy i rzeczowy przybliży tę tema­tykę i zainspiruje do zazielenienia własnego dachu - co z pewnością polepszy nie tylko standard mieszkania, ale i jakość życia.

Spis treści

Od Autorów 7

Wprowadzenie  11

CZĘŚĆ PIERWSZA

Historia zielonych dachów 17

Korzyści wynikające z zakładania zielonych dachów 25

Odzyskanie zabudowanych powierzchni 26

Cenne siedlisko dla flory i fauny           28

Walory estetyczne 34

Poprawa warunków klimatycznych w przestrzeni zurbanizowanej 34

Ochrona izolacji dachu 36

Izolacja dźwiękowa 37

Izolacja cieplna 38

Retencjonowanie wody opadowej 38

3. Typy zielonych dachów 41

Typ ekstensywny 42

Typ prosty intensywny 43

Typ intensywny (ogród na dachu) 44

4. Podstawy projektowania zielonego dachu 47

Statyka 48

Nachylenie dachu 49

Budowa warstwowa 50

Warstwa wegetacyjna 50

Warstwa filtracyjna 54

Warstwa drenująca 54

Warstwa zapobiegająca przerastaniu korzeni (ochronna) 56

Uszczelnienie 56

Wystawa 57

Roślinność 57

4.6.1. Metody zazielenienia 59

Pielęgnacja 62

Materiał roślinny 65

4.7. Koszty 72

Wykonanie zielonego dachu od A do Z [DDV 2009] 73

Lista kontrolna do projektowania i zakładania zielonych dachów

(według DDV [2009]) 81

CZĘŚĆ DRUGA

Wprowadzenie  85

Studium przypadków 87

Cel, zakres i metodyka badań 87

Warunki klimatyczne 88

Opady atmosferyczne 89

Temperatury powietrza  89

3. Wyniki badań 93

3.1. Kształtowanie się stosunków wodnych

w systemie zielonego dachu na garażu podziemnym 93

Charakterystyka obiektu 93

Właściwości fizyczne i wodne

warstwy wegetacyjnej zielonego dachu  95

3.1.3. Uwilgotnienie i zapasy wody

w warstwie wegetacyjnej zielonego dachu 97

3.1.4. Stan roślinności 102

3.2. Kształtowanie się stosunków wodnych

w systemach doświadczalnych modeli zielonych dachów 104

Charakterystyka modeli doświadczalnych 104

Właściwości fizyczne i wodne substratu glebowego zastosowanego
w modelu dachu ekstensywnego (I), ekstensywnego (II)

i modelu ekstensywnego z geokompozytem SAP (III)  112

Uwilgotnienie i zapasy wody w warstwie wegetacyjnej modeli (I-IV)  115

Odpływ wody z modeli doświadczalnych (I-IV) 124

Bilans wodny i zużycie wody na modelach zielonych dachów (I-IV) 128

Rozwój roślinności na modelach doświadczalnych

zielonych dachów (I-IV) 142

4. Podsumowanie i wnioski 147

Piśmiennictwo 151

Spis tabel 157

Tableindex 159

Spis rysunków 161

Listoffigures 165

Spis fotografii 169

List of photographs 173

Autorzy fotografii – Credits 177

Streszczenie  179


Dostępność: Wysyłka w 24 godziny