Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: ELAMED
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: ELAMED, 2017
  • Liczba stron : 250
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-61190-98-1
  • egz.
  • 79,90 zł

Książka jest zbiorem artykułów z zakresu analityki wód i ścieków, publikowanych na łamach „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” w ostatnich latach, zaktualizowanych oraz wzbogaconych o nowe treści.

Książka jest zbiorem artykułów z zakresu analityki wód i ścieków, publikowanych na łamach „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” w ostatnich latach, zaktualizowanych oraz wzbogaconych o nowe treści. Publikacja - tworząca spójną całość - jest podzielona na kilka części, w tym: zagadnienia ogólne; metody przygotowania próbek do analizy; oznaczania metali i ich form specjacyjnych; chromatografię jonową jako metodę referencyjną w badaniach wód i ścieków; a także zagadnienia związane z badaniami mikrobiologicznymi. Całość kończy rozdział poświęcony badaniom substancji obecnych w wodach i ściekach, które jeszcze nie są normowane, ale już sporo o nich wiadomo w zakresie powstawania, rozprzestrzeniania się w środowisku, właściwości toksycznych czy metod oznaczania. Autorzy artykułów to eksperci na co dzień zajmujący się analizą wód i ścieków, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opracowania. Życzę Państwu inspirującej lektury.
dr hab. Rajmund Michalski , prof. IPIŚ PAN

 

Analityka wód i ścieków – wybrane zagadnienia
35 artykułów
25 autorów - ekspertów
8 rozdziałów
250 stron
Wsparcie w codziennej pracy
Książka wesprze Cię w spełnianiu obowiązujących standardów oraz podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości wykonywanych badań.
Specjalistyczna wiedza
Autorzy artykułów to eksperci na co dzień zajmujący się analizą wód i ścieków, co jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego opracowania.
Praktyczne kompendium
Metodyki referencyjne, normalizacja metod badań, przygotowanie próbek do analizy. To tylko niektóre aspekty codziennej pracy laboratorium, które znajdziesz w jednej publikacji.
Unikalna publikacja
Kompleksowe wydanie, w którym połączono opis aktualnych badań i procedur oraz wyzwań stojących przed Twoim laboratorium.

Adresaci wydania
- reprezentanci laboratoriów badań wód i ścieków oraz laboratoria badań środowiskowych,
- przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz stacji uzdatniania wody,
- osoby pracujące w oczyszczalniach ścieków,
- przedstawiciele zakładów wodociągów i kanalizacji,
- reprezentanci zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej,
- kierownicy i pracownicy laboratoriów oraz środowiska naukowego.

Spis treści

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne
Jakość wody pitnej – analiza i interpretacja
Normalizacja metod badań wody i ścieków
Badania wód i ścieków – metodyki referencyjne
Nowoczesne metody dezynfekcji wody
Woda elektrolizowana – skuteczny i bezpieczny środek dezynfekcyjny w branży spożywczej
Jakość wód w badaniach laboratoryjnych

Rozdział 2
Przygotowanie próbek do analizy
Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej – nowe trendy i rozwiązania
Ekstrakcja związków z grupy fenoli z wodnych matryc środowiskowych przy użyciu metod ekstrakcyjnych wykorzystujących ciecze jonowe


Rozdział 3
Badania zawartości metali
Zanieczyszczenia metalami śladowymi osadów powodziowych w 2010 roku na środkowym odcinku rzeki Odry
Badania zawartości metali i metaloidów w Rawie
Czy zawartość metali i metaloidów w rzekach Górnego Śląska stanowi zagrożenie?

Rozdział 4
Analiza specjacyjna metali
Nowości aparaturowe i metodyczne w zakresie analizy specjacyjnej
Wykorzystanie technik łączonych w analizie próbek środowiskowych
LC-ICP-MS w analizie specjacyjnej arsenu

Rozdział 5
Chromatografia jonowa
Czy istnieje chemia analityczna bez chromatografii?
Postępy w chromatografii jonowej
Rola modyfikatorów dodawanych do eluentów stosowanych w chromatografii jonowej
Normy dedykowane do analiz wód i ścieków z wykorzystaniem próbek gazowych i stałych z wykorzystaniem chromatografii jonowej

Rozdział 6
Badania mikrobiologiczne
Komórki bakterii tworzące biofilny w systemach wodnych
System Pseudalert w nowoczesnej analityce wody
Asaia sp. – niebezpieczeństwo w przemyśle wód mineralnych i napojów
Morskie osady denne – aplikacyjny potencjał morskich bakterii
Cytometria przepływowa – monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych


Rozdział 7
Analizy ścieków
Kierunki termicznego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w efekcie zakazu ich składowania
Zamienniki nawozów zagrożeniem sanitarnym. Wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie
Wodne epidemie – zagrożenia popowodziowe
Farmaceutyki w środowisku – nowe wyzwanie dla gospodarki wodnej
Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych

Rozdział 8
Oznaczanie wybranych substancji organicznych i nieorganicznych w wodach
Wody powierzchniowe – analiza składu chemicznego
Badania odczynu wód naturalnych w środowisku
Jony chloranowe(VII) a środowisko
Metody oznaczania boru w próbkach środowiskowych
GF-AAS, ICP-AES i ICP-MS w oznaczaniu glinu w próbkach wód podziemnych
Nowa metoda w analizie specjacyjnej glinu HPLC-UVVIS
Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku