Arborystyka Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Grzegorz Szewczyk
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2012
  • Liczba stron : 176
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-60633-69-4
Ocena stanu zachowania oraz utrzymania drzew, chirurgia i pielęgnacja drzew, konserwacja oraz pielęgnowanie drzew.

Podręcznik został napisany jako pomoc naukowa dla studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie do przedmiotu Chirurgia i pielęgnacja drzew. Materiały w nim zawarte stanowią uzupełnienie wykładów i ćwiczeń tak kameralnych, jak i terenowych oraz dostarczają podstaw metodycznych do oceny stanu zdrowotnego, żywotności i statyki drzew, a w ślad za tym do określenia rodzaju i rozmiaru prac pielęgnacyjnych.

Interdyscyplinarność zagadnienia pielęgnacji i konserwacji drzew sprawia, że szczególnie studenci leśnictwa wydają się być predestynowani do zajmowania się nim zawodowo. Przy ocenie stanu zdrowotnego drzewa i projekcie prac pielęgnacyjnych istotne są kwestie omawiane szczegółowo w ramach zajęć z zakresu fitopatologii, entomologii, gleboznawstwa, hydrologii, botaniki itd., prowadzonych w ra­mach studiów licencjackich i magisterskich. Konieczne jest jednak skodyfikowanie konkretnych działań - zadań w zakresie pielęgnacji drzew w trudnych, najczęściej silnie zantropogenizowanych warunkach wzrostowych oraz wskazanie istotnych różnic w porównaniu z ekosystemami leśnymi. Dotkliwie odczuwa się brak pod­ręcznika akademickiego z dziedziny pielęgnacji i konserwacji drzew, czyli arborystyki, uwzględniającego w szczególności specyfikę nauczania przedmiotu. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w obecnej chwili wobec zmieniających się standardów światowych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów.

Praca jest wynikiem moich dwudziestoletnich doświadczeń przy ocenie stanu zachowania oraz utrzymania drzew w warunkach miejskich i w zadrzewieniach o charakterze parkowym.

Z ogólnej problematyki konserwacji oraz pielęgnowania drzew wyłączono za­gadnienia budowy makro- i mikroskopowej, procesów życiowych oraz fizjologii. Tematyka ta jest szczegółowo omawiana w ramach kursów prowadzonych podczas studiów leśnych. Wprowadzono natomiast tematy z zakresu elementów natural­nych środowiska (drzew) jako składników kompozycji ogrodowej, cięcia drzew, le­czenia ubytków oraz wzmocnień mechanicznych pni i koron. Osobny dział - istot­nie rozbudowany w porównaniu z innymi tego typu publikacjami - poświęcony jest metodykom oceny stanu zdrowotnego, żywotności drzew oraz ich statyki; na ich użytek opracowano autorskie karty oceny drzew będące podstawą planowania kon­serwatorskiego.

Ramy niniejszego podręcznika zostały celowo ustalone w ten sposób, że nie wchodzi on zasadniczo w sferę wykonawstwa prac - doboru odpowiednich narzędzi czy stosowania właściwych technik i technologii, opisywanych szczegółowo w kil­ku interesujących opracowaniach [Skup 1995, Chachulski 2000, Siewniak i Kusche 2002]. W ten sposób skupiono się na pierwszym, zasadniczym etapie prac, czyli zbieraniu materiału badawczego i wnioskowaniu w zakresie oceny możliwości roz­wojowych drzewa. Intencją autora było praktyczne przedstawienie metod postępo­wania, których opis poparty jednak został niezbędnymi rozważaniami teoretyczny­mi, tak aby zrozumiałe były przesłanki stosowania konkretnych rozwiązań.

 

W treści:

Pielęgnacja drzew jako narzędzie kształtowania środowiska życia czlowieka

Wybrane elementy naturalne układów zieleni zorganizowanej

Cięcie drzew

Rodzaje cięć

Rany i ubytki

Diagnostyka stanu drzew

Określenie wieku i żywotności drzewa

Określenie zdrowotności drzewa

Badanie statyki drzewa

Dokumentacje prac konserwatorsko-pielegnacyjnych drzew

Wzmocnienia mechaniczne drzew

Tytuł

Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew

Autor

Grzegorz Szewczyk

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Rok wydania

2012

Liczba stron

176

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-60633-69-4