Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: Krzysztof Małachowski
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019
  • Liczba stron : 310
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7972-272-3
Zasadniczym celem pracy jest ocena wpływu „rewolucji śmieciowej” na efektywność
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Tak sformułowanemu celowi podporządkowano cele szczegółowe:
przegląd oraz krytyczna ocena literatury z zakresu polityki ekologicznej;
studium rozwiązań prawnych konstytuujących nowy kształt systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w Polsce na tle uregulowań historycznych;
wyjaśnienie zmian i zasad funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Polsce;
analiza struktury i dynamiki zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
w Polsce oraz ocena jego funkcjonowania z odniesieniem do sytuacji w Unii Europejskiej;
zaproponowanie koncepcji kompleksowej ewaluacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz próba szacunku kosztów systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w Polsce;
realizacja pilotażowego badania ewaluacyjnego na temat funkcjonowania nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce;
wskazanie wyzwań dla gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ekonomii cyrkularnej i kierunków dalszego doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Układ i treść pracy przyporządkowano realizacji założonych celów i weryfikacji
hipotezy głównej oraz hipotez pomocniczych. Monografia składa się ze wstępu, pięciu powiązanych ze sobą rozdziałów i dwóch aneksów.
Fragment wstępu