Marketing mix produktów cukierniczych oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Tomasz Trojanowski
  • Wydawca, rok wydania: Difin, 2018
  • Liczba stron : 338
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-8085-704-9
  • egz.
  • 62,90 zł

Książka jest pierwszą publikacją na rynku polskim z zakresu zrównoważonego marketingu mix. W opracowaniu dokonano analizy stanu wiedzy w zakresie podjętego tematu poprzez studium teoretyczne. Ponadto, oprócz rozważań teoretycznych, publikacja zawiera wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw przemysłu cukierniczego, odnoszące się do zrównoważonego marketingu mix produktów. W książce zaprezentowano procedury postępowania dotyczące poszczególnych instrumentów marketingu mix –  produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji mix. Na podstawie opracowanych procedur stworzono modelową procedurę wdrażania zrównoważonego marketingu mix produktów w przedsiębiorstwach przemysłu cukierniczego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rynek produktów cukierniczych w Polsce i na świecie

1.1. Produkt cukierniczy jako przedmiot działalności marketingowej
1.2. Produkcja, dystrybucja i sprzedaż produktów cukierniczych w Polsce i na świecie
1.3. Konsumpcja produktów cukierniczych w Polsce i na świecie
1.4. Specyfika rynku produktów cukierniczych w aspektach marketingowych
1.5. Nowe trendy na rynku produktów cukierniczych                                                 

Rozdział 2.  Marketing mix w działalności przedsiębiorstw przemysłu cukierniczego

2.1. Pojęcie i struktura marketingu mix w świetle literatury
2.2. Marketingowe kształtowanie produktu cukierniczego
2.3. Cena jako determinanta wielkości sprzedaży produktów cukierniczych
2.4. Decyzje marketingowe dotyczące dystrybucji produktów cukierniczych
2.5. Zintegrowana promocja mix produktów cukierniczych
2.6. Marketing mix produktów cukierniczych sprzedawanych na rynkach zagranicznych

Rozdział 3.  Marketing mix produktów cukierniczych w świetle zrównoważonego rozwoju

3.1. Geneza, pojęcie i cele zrównoważonego rozwoju
3.2. Zrównoważony rozwój Polski oraz Unii Europejskiej
3.3. Zagrożenia ekologiczne i społeczne stwarzane przez produkcję oraz konsumpcję wyrobów cukierniczych
3.4. Niezrównoważony charakter konwencjonalnego marketingu mix produktów cukierniczych 
3.5. Marketing mix produktów cukierniczych zorientowany na zrównoważony rozwój         

Rozdział 4.  Koncepcja zrównoważonego marketingu mix produktów cukierniczych

4.1. Istota, właściwości i produkcja zrównoważonych produktów cukierniczych
4.2. Zrównoważenie w sferze podejmowania decyzji cenowych
4.3. Zrównoważona dystrybucja produktów cukierniczych
4.4. Aktywizacja sprzedaży produktów cukierniczych za pośrednictwem zrównoważonej promocji mix

Rozdział 5. Metodyka badań własnych

5.1. Krytyczna analiza stanu wiedzy i wynikające z niej problemy badawcze
5.2. Cele, zakres i hipotezy badawcze
5.3. Metody i narzędzia badawcze
5.4. Dobór obiektów do badań oraz ich charakterystyka

Rozdział 6. Stan i perspektywy rozwoju zrównoważonego marketingu mix produktów cukierniczych w badanych przedsiębiorstwach

6.1. Ocena stopnia rozwoju zrównoważonego marketingu mix produktów cukierniczych
6.2. Zrównoważony rozwój w opinii kierowników i niekierowniczego personelu badanych przedsiębiorstw
6.3. Aktywność badanych przedsiębiorstw w obszarze tworzenia i wprowadzania na rynek zrównoważonych produktów cukierniczych
6.4. Ceny zrównoważonych produktów cukierniczych oraz ich wpływ na wyniki sprzedaży
6.5. Strategie oraz programy równoważenia kanałów i procesów dystrybucji produktów cukierniczych w badanych przedsiębiorstwach
6.6. Angażowanie się badanych przedsiębiorstw w zrównoważoną promocję mix – media, formy, treści komunikatów
6.7. Perspektywy i bariery rozwoju zrównoważonego marketingu mix produktów cukierniczych w badanych przedsiębiorstwach

Rozdział 7. Modelowe procedury wdrażania zrównoważonego marketingu mix w przedsiębiorstwach przemysłu cukierniczego

7.1. Procedura tworzenia zrównoważonych produktów cukierniczych
7.2. Zrównoważone wycenianie produktów cukierniczych
7.3. Konstruowanie zrównoważonych kanałów dystrybucji
7.4. Procedura realizacji zrównoważonej promocji mix
7.5. Koncepcyjna procedura wdrożenia zrównoważonego marketingu mix produktów cukierniczych