Nielegalny obrót odpadami. Studium prawnokarne i kryminologiczne

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Piotr Chorbot
  • Wydawca, rok wydania: Difin, 2019
  • Liczba stron : 338
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-8085-910-4
  • egz.
  • 62,90 zł

Książka dotyczy prawnokarnych i kryminologicznych aspektów nielegalnego obrotu odpadami. Opracowanie ma charakter teoretyczny, jak też praktyczny, co podnosi jej wartość i przydatność naukową. Podkreśla potrzebę edukacji i uświadamiania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, w tym odpowiedzialnego gospodarowania odpadami.

Monografia uwzględnia najnowsze trendy w prawie. Opisane zostały wszystkie nowe instytucje prawne służące przeciwdziałaniu i ściganiu przestępczości odpadowej, w tym nowe uprawnienia i obowiązki związane z realizacją zadań nałożonych na inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
Metodologia

Rozdział 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OBROTU ODPADAMI

1.1. Zagadnienia definicyjne
1.1.1. Odpady w prawie międzynarodowym i europejskim
1.1.2. Odpady w prawie krajowym
1.2. Klasyfikacja odpadów
1.3. Przemieszczanie odpadów w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym

Rozdział 2. NIELEGALNY OBRÓT ODPADAMI Z PERSPEKTYWY PRAWA KARNEGO OCHRONY ŚRODOWISKA

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Kryminalizacja niezgodnego z prawem obrotu odpadami
2.3. Charakterystyka ustawowych znamion przestępstwa  z art. 183 k.k.
2.3.1. Przedmiot ochrony
2.3.2. Znamiona strony przedmiotowej
2.3.3. Podmiot
2.3.4. Strona podmiotowa

Rozdział 3. STATYSTYCZNY OBRAZ ZJAWISKA NIELEGALNEGO OBROTU ODPADAMI

3.1. Statystyka policyjna
3.2. Statystyka sądowa
3.3. Problematyka ciemnej liczby przestępstw w przestępczości odpadowej

Rozdział 4. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZESTĘPCZOŚCI ZWIĄZANEJ Z NIELEGALNYM OBROTEM ODPADAMI NA TLE DOROBKU ZIELONEJ KRYMINOLOGII

4.1. Zielona kryminologia wobec zjawiska nielegalnego obrotu odpadami
4.2. Odpady a (eko)terroryzm
4.3. Odpady a katastrofy ekologiczne i bomby ekologiczne
4.4. Pożary składowisk odpadów

Rozdział 5. NIELEGALNY OBRÓT ODPADAMI W ŚWIETLE BADAŃ AKTOWYCH

5.1. Cel, zakres i metoda badań
5.2. Studium przypadków
5.3. Charakterystyka badanych spraw
5.4. Charakterystyka sprawców nielegalnego obrotu odpadami
5.5. Wnioski

Rozdział 6. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZWIĄZANEJ Z NIELEGALNYM OBROTEM ODPADAMI

6.1. Uwagi wstępne
6.2. Policja
6.3. Straż Graniczna
6.4. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6.5. Centralne Biuro Antykorupcyjne
6.6. Krajowa Administracja Skarbowa
6.7. Inspekcja Ochrony Środowiska
6.8.Inspekcja Transportu Drogowego
6.9. Urząd Transportu Kolejowego
6.10. Wnioski

Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki
Załącznik 1
Załącznik 2
Wykaz tabel, wykresów i rysunków