Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Ewa Kiryluk-Dryjska, Agnieszka Baer-Nawrocka
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014
  • Liczba stron : 208
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7160-737-0
  • szt.
  • 39,90 zł 33,00 zł

Analiza Wspólnej Polityki Rolnej - oceniono sytuację ekonomiczną rolnictwa Unii Europejskiej i przewidywane zmiany polityki rolnej Unii Europejskiej

W książce podjęto dwa istotne powiązane ze sobą kierunki badań. Z jednej strony oceniono sytuację ekonomiczną rolnictwa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględ­nieniem polskiego oraz przeprowadzono symulację wpływu przewidywanych zmian polityki rolnej Unii Europejskiej na efekty dochodowe producentów. Z drugiej strony zbadano sposób postrzegania skuteczności działań polityki strukturalnej przez rolników w Polsce, a na tym tle zaprezentowano możliwości zastosowania modelu optymaliza­cyjnego do alokacji środków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej.

Rolnictwo krajów Unii Europejskiej objęte jest szerokim instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej. Polityka ta stanowiła pierwszą dziedzinę, w której wykształciły się jednolite mechanizmy organizacyjno-gospodarcze oraz obowiązujące wszystkich człon­ków Wspólnoty zasady postępowania. Od początku procesu integracji rolnictwo trak­towano jako dział gospodarki o strategicznym znaczeniu, a Wspólną Politykę Rolną jako zasadniczy element tej integracji. Przyświecały temu powszechne argumenty na rzecz interwencji w rolnictwie jako sektorze wymagającym szczególnej ochrony i wsparcia.

Od początku istnienia polityka rolna Unii Europejskiej była wielokrotnie reformowana. Stopniowej zmianie podlegały priorytetowe cele jej przyświecające, objawiające się doborem proporcji narzędzi interwencjonizmu cenowo-rynkowego i strukturalnego. Zmiana priorytetów w ramach unijnej polityki rolnej ma szczególny wymiar w odniesieniu do krajów, które po 2004 roku weszły w struktury unijne. Rolnictwo w większości tych państw znajduje się na niższym poziomie rozwoju niż rolnictwo zachodnioeuropejskie. Ponadto programy strukturalne skierowane na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce i w pozostałych nowych krajach członkowskich są relatywnie nowe, stąd doświadczenie w ich implementacji jest ograniczone. Ogra­niczenia te związane są między innymi z podejściem potencjalnych beneficjentów do tej formy interwencji, brakiem jednoznacznych mierników skuteczności podejmowanych działań, jak również brakiem obiektywnych i stosowanych w praktyce metod ułatwia­jących alokację środków finansowych przeznaczonych na rozwój rolnictwa.

Postawionym problemom podporządkowano kolejne części publikacji. W części literaturowej przedstawiono zagadnienia związane z interwencjonizmem i jego przesłan­kami w sektorze rolnym. Zaprezentowano również ewolucję form interwencji stosowa­nych w rolnictwie Wspólnoty Europejskiej od początku jej funkcjonowania. W części analitycznej pracy zbadano poziom, dynamikę i stopień zróżnicowania dochodów rolniczych w krajach UE oraz wskazano na związek aktualnych zmian polityki rolnej z sytuacją produkcyjno-ekonomiczną producentów rolnych zarówno w ujęciu przes­trzennym, jak i w zależności od kierunku produkcji rolniczej. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w poziomie dochodów producentów rolnych w krajach UE-12 przed i po integracji z Unią Europejską. Badania dotyczą zarówno pomiaru dochodów, jak i identyfikacji uwarunkowań je kształtujących.

W drugiej części analizy przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowa­dzonych wśród rolników, dotyczących ważności priorytetów i przewidywanej skutecz­ności działań programów strukturalnych skierowanych na rozwój wsi i rolnictwa w Pols­ce. Badania pozwoliły na określenie sposobu postrzegania przez rolników tej formy interwencji państwa w ujęciu krajowym i regionalnym oraz konfrontację ich opinii z ocenami specjalistów i praktyków zajmujących się ekonomiką rolnictwa.

W treści

1. Interwencjonizm państwowy

2. Priorytety polityki rolnej Unii Europejskiej

3. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na efekty dochodowe w rolnictwie polskim na tle pozostałych państw Unii Europejskiej

4. Optymalizacja alokacji środków strukturalnych przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce