Media relations w sektorze rolno-spożywczym

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: red. Jaska Ewa, Szczykutowicz Anita
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2012
  • Liczba stron : 180
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7583-381-2
  • egz.
  • 23,90 zł
Relacje z mediami w sektorze rolno-spożywczym i agrobiznesie, budowanie relacji, reklama w mediach, media relations, Slow Food
SPIS TREŚCI

Dr Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Wstęp – Ewa Jaska, Anita Szczykutowicz

Część I. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Part I. WORKING WITH THE MEDIA IN THE INFORMATION SOCIETY

Maciej Mrozowski

Budowanie relacji z mediami w społeczeństwie sieciowym, czyli opera w dwóch aktach ... 11

Building Relationships with the Media in the Network Society – an Opera in Two Acts

Franciszek Kampka

Wiarygodność a ryzyko w media relations ... 24

Reliability and Risk in Media Relations

Jacek A. Żurawski

Reklama w mediach i w prawie nieuczciwej konkurencji ... 34

Media Advertising and the Unfair Competition Law

Stanisław Jędrzejewski

Media publiczne a nowe media ... 48

Public Media and New Media

Ewa Jaska

Media relations w jednostkach samorządu terytorialnego ... 61

Media Relations in Local Government Units

Część II. DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE W SEGMENCIE RYNKU ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO

Part II. COMMUNICATION ACTIVITIES IN THE AGRICULTURE AND FOOD SECTOR

Anita Szczykutowicz

Promocja polskiej żywności w mediach – Program Poznaj Dobrą Żywność ... 75

Promotion of Polish Food in the Media – Try Fine Food Programme

Monika Świątkowska

Nowe formy komunikacji marketingowej na rynku żywności ... 85

New Forms of Marketing Communication in the Food Market

Tadeusz Skoczek

ACTA, GMO, Slow Food – nowe przykłady relacji medialnych ... 96

ACTA, GM, Slow Food – New Examples of Media Coverage

Część III. OBECNOŚĆ PROBLEMATYKI WIEJSKIEJ I ROLNICZEJ W PRZEKAZIE MEDIALNYM ORAZ JEJ ODBIÓR

Part III. THE PRESENCE OF AGRICULTURE AND RURAL ISSUES IN MEDIA AND THEIR RECEPTION

Anna Parzonko

Znaczenie informacji w rozwoju lokalnym ... 119

The Role of Information in Local Development

Mariusz Kosieradzki

Audycje rolnicze w oddziałach terenowych Telewizji Polskiej – stan i perspektywy ... 128

Programmes on Agriculture on Regional Channels of Polish Public Television

– the Current Status and Perspectives

Krystyna Krzyżanowska

Źródła informacji rolniczej w odbiorze społecznym ... 136

The Sources of Agricultural Information in Public Perception

Agnieszka Werenowska

Rozpoznawalność audycji telewizyjnych o tematyce rolniczej wśród studentów ... 147

Recognition of Television Programs on Agriculture among Students

Tytuł

Media relations w sektorze rolno-spożywczym

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2012

Liczba stron

180

Wymiary

165 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7583-381-2