Metodyka integrowanej ochrony chmielu

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: IUNG
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Urszula Skomra
  • Wydawca, rok wydania: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, 2015
  • Liczba stron : 91
  • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 215 mm
  • ISBN: 978-83-7562-197-6
  • egz.
  • 25,00 zł

Integrowany system produkcji rolniczej w sposób harmonijny wykorzystuje postęp biologiczny i techniczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin. W metodzie tej rolnik stara się stosować technologie i środki produkcji, które nie degradują środowiska, a sprzyjają zwiększeniu lub przynajmniej utrzymaniu naturalnej żyzności gleby i jednocześnie zapewniają ekonomiczną opłacalność produkcji. Uprawa chmielu jest specyficzną gałęzią produkcji rolnej silnie oddziałującą na środowisko przyrodnicze, dlatego wdrożenie systemu integrowanego w przypadku tego gatunku jest szczególnie istotne. Jednym z istotnych elementów integrowanej produkcji jest stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin, która polega na połączeniu naturalnych i chemicznych sposobów ograniczania rozwoju populacji organizmów szkodliwych, tak aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

„Metodyka integrowanej ochrony chmielu" przedstawia zasady integrowanej technologii ochrony istotne dla praktyki rolniczej. W opracowaniu tym dużo miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z zapewnieniem roślinom chmielu takich warunków rozwoju, które pozwalają nie tylko lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny uprawianych odmian, ale również zwiększają ich odporność na choroby i szkodniki. Omówiono między innymi wymagania siedliskowe chmielu, metody zakładania plantacji oraz zabiegi pielęgnacyjno-uprawowe w okresie wegetacji pod kątem ich oddziaływania fitosanitarnego. Podstawową zasadą integrowanej ochrony roślin jest przewidywanie i umiejętność oceny występowania zagrożeń, oparta na prawidłowym rozpoznaniu chorób i szkodników oraz znajomości warunków sprzyjających ich występowaniu. W publikacji przedstawiono najważniejsze choroby i szkodniki chmielu oraz ich ograniczanie przy użyciu różnych metod ochrony. Szczególną uwagę zwrócono na metody niechemiczne, które w integrowanej technologii ochrony powinny odgrywać wiodącą rolę, bowiem zmniejszają zależność od stosowania pestycydów. Omówiono również zasady bezpiecznego stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ograniczające niekorzystne oddziaływanie tych preparatów na ludzi, zwierzęta i środowisko.

W treści

Ogólne zasady agrotechniki chmielu

Stanowisko pod uprawę chmielu

Sadzenie roślin

Przygotowanie gleby

Dobór odmiany

Zabiegi pielęgnacyjne na plantacjach chmielu

Nawożenie i nawadnianie chmielu

Regulacja zachwaszczenia w uprawie chmielu

Ograniczanie sprawców chorób

Choroby powodowane przez wirusy i wiroidy

Niechemiczne metody ochrony chmielu przed chorobami

Chemiczne metody ochrony chmielu przed chorobami

Ograniczanie strat powodowanych przez szkodniki

Najważniejsze gatunki szkodników w uprawie chmielu

Niechemiczne metody ochrony chmielu przed szkodnikami

Chemiczne metody ochrony chmielu przed szkodnikami

Zasady stosowania pestycydów w integrowanej ochronie chmielu

Zbiór i przechowywanie surowca

Zbiór

Suszenie

Nawilżanie i pakowanie

Przechowywanie chmielu

Fazy rozwojowe roślin chmielu

Zasady prowadzenia ewidencji środków ochrony roślin stosowanych w uprawie chmielu