Ochrona pieczarki

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2006
  • Liczba stron : 144
  • Oprawa i wymiary: miękka, 140 x 205 mm
  • ISBN: 83-86384-53-0
  • egz.
  • 22,00 zł

Omówienie chorób pieczarki wywoływanych przez wirusy, bakterie i grzyby, sposoby ochrony pieczarki przed chorobami

W Polsce istnieje około trzech tysięcy zakładów pieczarkarskich o średniej wielko­ści 450 m2. Można przyjąć, że rocznie produkują one około 120 tysięcy ton pieczarek, zapewniając utrzymanie dwunastu tysiącom osób (2004). Obecnie, gdy coraz po­wszechniej uprawę prowadzi się na bloku pasteryzowanego podłoża z wysianą grzyb­nią, nakłady niezbędne do założenia i przeprowadzenia cyklu sięgają równowartości co najmniej 15 kg grzybów z 1 m2. Uzyskiwanie wysokich plonów wiąże się zarówno ze znajomością technologii produkcji jak i zasad prawidłowej ochrony. Pieczarka uprawia­na w tym samym pomieszczeniu przez kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat stanowi typo­wą monokulturę z jej zagrożeniami, do których wypada zaliczyć przede wszystkim moż­liwości wystąpienia szkodliwej mikroflory i fauny.

Opracowanie składa się z dwóch części: ogólnej (rozdziały 1 - 5) i szczegółowej (rozdziały 6-14). Część ogólna obejmuje wstępną charakterystykę agrofagów, metod uprawy w kontekście wymogów ochrony, przedstawia stosowane metody ochrony oraz zagadnienia związane z utrzymaniem higieny w zakładzie. Część drugą poświęcono omówieniu chorób wywoływanych przez wirusy, bakterie i grzyby. Osobny rozdział za­wiera opis grzybów saprofitycznych oraz oddziaływanie na owocniki pieczarki czynników nieinfekcyjnych. Równie wyczerpująco przedstawiono szkodniki: nicienie, roztocze, skoczogonki i muchówki. Opisy wzbogacają zdjęcia mające ułatwić rozpoznanie choroby lub szkodnika, gdyż to decyduje o wyborze prawidłowej metody zapobiegania i zwalcza­nia.
Terminarz ochrony pieczarki, na który powołują się autorzy, został zamieszczony na końcu podręcznika. Zestaw obowiązujących zaleceń publikowany jest corocznie w kwartalniku „Biuletyn Producenta Pieczarek - Pieczarki".

Od chwili ukazania się pierwszego wydania broszury minęło ponad sześć lat, a jej nakład został wyczerpany. Do wydania drugiego, które trafia właśnie do rąk zaintereso­wanych, wprowadzono zmiany zgodnie z wynikami uzyskanymi w tym czasie przez na­ukę i praktykę. Zmiany te dotyczą głównie części poświęconej grzybom i wirusom, gdyż w okresie dzielącym oba wydania opisano nową chorobę pieczarki, wywołaną przez wi­rus X. Opis tej choroby znajdzie Czytelnik w rozdziale szóstym. Dodano też informacje na temat zwalczania daktylium oraz przerobiono rozdział siódmy: „Higiena i środki che­miczne służące do jej utrzymania", jako że zarejestrowano ostatnio szereg nowych, efektywnie działających preparatów dezynfekcyjnych.

W stosunku do pierwszego wydania z roku 1999, wydanie drugie zostało rozsze­rzone. Opisano w nim nową chorobę pieczarki wywołaną przez wirus X i scharaktery­zowano zieloną pleśń, której sprawcą jest szczep Th 2 Trichoderma harzianum. Prze­redagowano też rozdział dotyczący nicieni, zmodyfikowano część poświęconą mu­chówkom. Wprowadzono również szereg nowych środków dezynfekcyjnych, które -zamieszczone w dołączonym terminarzu ochrony - umożliwiają rotację tych prepara­tów. W obecnym wydaniu zastąpiono wiele zdjęć czarno-białych fotografiami w kolo­rze, które ułatwiają rozpoznanie choroby czy szkodnika. Jest to ważne, bowiem błęd­ne rozpoznanie przyczyny pociąga za sobą zastosowanie niewłaściwej metody tera­pii. Podjęte działania uwspółcześniły broszurę, która aktualnością nie ustępuje drugie­mu wydaniu analogicznej książki angielskiej.

Adresatami opracowania pozostają producenci pieczarki, osoby rozpoczynające uprawę, studenci wydziałów ogrodniczych, a także ci, którzy interesują się uprawą grzybów. Zachęcam gorąco do lektury tej skromnej, lecz znaczącej pozycji.

 

Tytuł

Ochrona pieczarki

Autor

praca zbiorowa

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2006

Liczba stron

144

Wymiary

140 x 205mm

Okładka

miękka

ISBN

83-86384-53-0