Odnawialne źródła energii. Zbiór zadań dla techników i instalatorów

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Eco Investment
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
  • Wydawca, rok wydania: Eco Investment, 2017, wydanie drugie
  • Liczba stron : 370
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7490-947-1

Zestawy testów, do egazminu na technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, obejmujących zagadnienia związane z budową, eksploatacją urządzeń i instalacji zasilanych energią odnawialną. Treść testów odpowiada standardom wymagań zawartych w podstawach programowych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W podręczniku przedstawiliśmy zestawy testów, obejmujących zagadnienia związane z budową, eksploatacją urządzeń i instalacji zasilanych energią odnawialną. Treść testów odpowiada standardom wymagań zawartych w podstawach programowych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Opracowaliśmy zestawy testów wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią poprawną, jak również testy w formie przykładowych zadań praktycznych. Standaryzację testów i zadań praktycznych przeprowadziliśmy na wybranej grupie uczniów oraz słuchaczów, w czasie ostatniego roku szkolnego. Na końcu modułów z zadaniami zamieściliśmy poprawne odpowiedzi do zadań.

Podręcznik kierujemy do nauczycieli, uczniów, słuchaczy szkół kształcących w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zajmujących się przygotowaniem do egzaminu na kwalifikacje:

B.21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W książce znalazły się również zestawy testów wielokrotnego wyboru zjedna poprawną odpowiedzią, zadania obliczeniowe i opisowe, których treść została dostosowana do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, dotyczącym sprawdzania przez UDT wiedzy instalatorów urządzeń zasilanych z OZE.

Nauczycielom, uczniom, słuchaczom życzymy powodzenia oraz jak najlepszych wyników na egzaminach.

W treści

Pomiar wyników kształcenia - zagadnienia teoretyczne

Podstawy prawne kształcenia zawodowego

Przykładowe tematy zadań

Karty poprawnych odpowiedzi do zestawów zadań

Przykładowe zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji

Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej odpowiedni dla danego rodzaju instalacji

Przykładowe tematy zadań: Systemy fotowoltaiczne

Poprawne odpowiedzi do zadań: Systemy fotowoltaiczne

Przykładowe tematy zadań obliczeniowych i opisowych: Systemy fotowoltaiczne

Przykładowe tematy zadań: Pompy ciepła

Poprawne odpowiedzi do zadań: Pompy ciepła

Przykładowe tematy zadań obliczeniowych i opisowych: Pompy ciepła

Przykładowe tematy zadań: Słoneczne systemy grzewcze

Poprawne odpowiedzi do zadań: Słoneczne systemy grzewcze

Przykładowe tematy zadań obliczeniowych i opisowych: Słoneczne systemy grzewcze

Przykładowe tematy zadań: Kotły i piece na biomasę

Poprawne odpowiedzi do zadań: Kotły i piece na biomasę

Przykładowe tematy zadań obliczeniowych i opisowych: Kotły i piece na biomasę

W nowoczesnej szkole zawodowej testy osiągnięć szkolnych, stanowią istot­ny instrument wspomagający proces oceniania osiągnięć uczniów. Prawidłowe ich opracowanie oraz umiejętne wykorzystanie, może przyczynić się do pełniej­szej obiektywizacji zasad oceniania. Testy zawarte w podręczniku, który oddajemy w Państwa ręce, mają pomóc uczniom i słuchaczom w lepszym przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i syste­mów energetyki odnawialnej, gdyż egzamin ten składa się z dwóch części: pisemnej (zestaw 40 zadań wielokrotnego wyboru) oraz praktycznej. Zadania przedstawio­ne w podręczniku przydatne będą również instalatorom ubiegającym się o nadanie uprawnień z zakresu instalacji OZE.

Programy nauczania, opracowane przez nas, zawierają m.in. zadania dotyczące sprawdzenia wiadomości uczniów i słuchaczy za pomocą testów osiągnięć szkol­nych.

W części pierwszej podręcznika przedstawiliśmy zagadnienia teoretyczne doty­czące między innymi: konstruowania testów osiągnięć szkolnych, analizy ich po­prawności, zakresu stosowania. Wykorzystaliśmy w tekście niektóre zagadnienia przedstawione w książce „Pomiar wyników kształcenia” Warszawa, 1999 rok, której autorem jest prof. dr hab. Bolesława Niemierko.

Wybór tych zagadnień nie jest przypadkowy. Pan Profesor należy do niekwestio­nowanych autorytetów w kraju i za granicą, w zakresie opracowania podstaw teore­tycznych, na bazie których tworzy się testy osiągnięć szkolnych.

Wykształcił też liczne grono nauczycieli w kraju (w tym również nauczycieli ZSE nr 1 Kraków) i wyposażył ich w wiedzę potrzebną do samodzielnego opraco­wywania testów.

Druga część podręcznika zawiera wybrane zestawy testów wielokrotnego wy­boru. Przed ich publikacją dokonaliśmy pełnej analizy ich przydatności w procesie sprawdzania wyników kształcenia. Badaliśmy wyniki kształcenia z ich pomocą na wybranych grupach uczniów ZSE nr l w kilkuletnim cyklu kształcenia (wyniki i ana­lizy w posiadaniu autorów).

Ze względu na objętość podręcznika, wykaz celów operacyjnych oraz plan testu, zamieszczono dla jednego zestawu testów (pozostałe znajdują się w bazie danych autorów).

Testy zostały opracowane na podstawie standardów wymagań, zawartych w pod­stawach programowych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki od­nawialnej (311930) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r.

W trzeciej części podręcznika przedstawiono zestaw testów w formie zadań prak­tycznych.

Testowe zadania projektowe stanowią drugą część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz kwalifikacje zawodowe dla instalatorów urządzeń i instalacji zasilanych z OZE.

W części czwartej podręcznika znajdują się poprawne odpowiedzi do prezento­wanych testów.

Zestawy testów, przedstawione w podręczniku, należy traktować jako przykłado­we. Nauczyciele, chcący z nich korzystać, będą mogli odpowiednio je modyfikować (z zachowaniem standardów dotyczących opracowywania testów), w zależności od zakresu zagadnień merytorycznych omawianych wcześniej z uczniami. Po analizie uwag i opinii nauczycieli, uczniów, władz oświatowych, dotyczących merytorycz­nych zagadnień zawartych w podręczniku, opracowany zostanie drugi zestaw testów, uwzględniający słuszne uwagi dotyczące tej publikacji.

Opracowanie to należy traktować również jako pierwszy krok w kierunku spraw­dzania wiadomości, umiejętności uczniów, słuchaczy za pomocą zadań testowych w celu dostosowania form egzaminowania do standardów wymagań określonych rozporządzeniami MENiS i MG, dotyczącymi egzaminu, który potwierdza kwalifi­kacje zawodowe.

Nauczycielom, uczniom, słuchaczom życzymy powodzenia i jak najlepszych wy­ników po rozwiązaniu testów.