Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2018, stan prawny: 1 sierpnia 2018 r.
 • Liczba stron : 288
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-8124-852-5
 • egz.
 • 99,00 zł

W publikacji omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nakazy i zakazy:

 • w odniesieniu do wybranych form ochrony przyrody,
 • wynikające z planów ochrony form przyrody,
 • dotyczące usuwania drzew i krzewów,
 • w zakresie ochrony gatunkowej i jej wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą,
 • w dziedzinie gospodarowania odpadami,
 • dotyczące emisji i jej wpływu na przyrodę.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne związane z wejściem w życie tzw. konstytucji dla biznesu, której przepisy znacząco modyfikują dotychczasowe unormowania w zakresie wpływu ochrony przyrody na prowadzenie działalności  gospodarczej. Najistotniejsze nowelizacje wynikają z ustaw:

 • z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 30.04.2018 r. i wprowadziła znaczące zmiany dla procesu działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczące definicji działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy,
 • z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, która przewiduje przepisy mogące ograniczać prowadzenie działalności gospodarczej.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej  oraz przedsiębiorców z branż: budowlanej, inwestycyjnej i produkcyjnej. Zainteresuje także praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz prokuratorów.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I Podstawowe zasady i wartości w prawie ochrony przyrody

Konstytucyjny obowiązek ochrony przyrody

Zasada kompleksowości

Zasada prewencji

Zasada przezorności

Zasada zanieczyszczający płaci w ochronie przyrody

Rozdział II Działalność gospodarcza w prawie polskim

Pojęcie działalności gospodarczej

Charakter prawny działalności gospodarczej z punktu widzenia jej wpływu na przyrodę

Ograniczenia działalności gospodarczej – uwarunkowania konstytucyjne

Rozdział III Ochrona przyrody jako przesłanka ograniczenia działalności gospodarczej

Przyroda i jej ochrona w prawie polskim

Konstrukcja ochrony przyrody w prawie polskim

Ochrona przyrody w Unii Europejskiej

Odpowiedzialność prawna przedsiębiorców a ochrona przyrody

Rozdział IV Wybrane ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Nakazy i zakazy w odniesieniu do przedsiębiorców związane z formami ochrony przyrody

Przyrodnicze ograniczenia przedsiębiorców wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Usuwanie drzew i krzewów przez przedsiębiorców

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Usuwanie drzew lub krzewów na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych

Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia

Zezwolenia uzależnione od nasadzeń zastępczych bądź przesadzenia drzewa lub krzewu

Odszkodowanie

Wyjątki od zasady uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Stawki opłat

Rozporządzenie o opłatach

Zasada i wyjątki dotyczące opłat

Administracyjne kary pieniężne

Podmioty ponoszące odpowiedzialność

Wysokość administracyjnych kar pieniężnych

Ograniczenia przedsiębiorców wynikające z planów ochrony form ochrony przyrody

Ochrona gatunkowa a działalność gospodarcza

Powszechna ochrona roślin, zwierząt, grzybów i ich siedlisk a działalność gospodarcza

Ograniczenia w dziedzinie gospodarowania odpadami

Emisja a ochrona przyrody

Podsumowanie

Literatura

Akty prawne

Źródła internetowe

Wykaz autorstwa