Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2012
  • Liczba stron : 212
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7583-354-6
  • egz.
  • 30,00 zł
System pomocy społecznej w Polsce w latach 1990–2009 i jego beneficjenci ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi
SPIS TREŚCI

Wstęp ... 5

1. System pomocy społecznej w Polsce w latach 1990–2009 i jego beneficjenci ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi ... 7

1.1. Zmiany w systemie pomocy społecznej w Polsce

w latach 1990–2009 ... 7

1.2. Bieda w Polsce – jej skala i metody pomiaru ... 15

1.3. Wiejscy beneficjenci pomocy społecznej ... 22

1.4. Wybrane elementy charakterystyki wiejskich gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej ... 35

2. Pomoc społeczna wobec wiejskich rodzin problemowych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w opiniach świadczeniodawców i świadczeniobiorców ... 43

2.1. Metodyka badań ... 45

2.1.1. Kryteria i metody doboru gmin do badań ... 45

2.1.2. Dobór respondentów do badań ... 51

2.1.3. Metoda i techniki gromadzenia danych ... 53

2.2. Charakterystyka badanych gmin ... 54

2.2.1. Aspekt demograficzny ... 56

2.2.2. Aspekt ekonomiczny ... 63

2.2.3. Aspekt finansowy ... 69

2.3. Adresaci pomocy społecznej ... 76

2.3.1. Charakterystyka społeczna beneficjentów ... 76

2.3.2. Przyczyny ubiegania się o pomoc ... 80

2.3.3. Stare i nowe stereotypy klientów pomocy społecznej ... 84

2.3.4. Gospodarowanie pieniędzmi w gospodarstwach domowych świadczeniobiorców ... 91

2.3.5. Wyposażenie techniczne gospodarstw domowych świadczeniobiorców ... 96

2.3.6. Postrzeganie beneficjentów przez świadczeniodawców ... 99

2.3.7. Adresaci pomocy społecznej w krajach

zachodniej Europy ... 101

2.4. Ludzie starsi w systemie pomocy społecznej ... 102

2.4.1. Wiek jako czynnik zagrożenia biedą w społeczeństwach europejskich ... 103

2.4.2. Typologia kategorii wieku podeszłego ... 106

2.4.3. Źródła dochodu a zagrożenie ubóstwem ... 108

2.4.4. Assistance i assurance jako desygnaty wiejskiej starości ... 116

2.4.5. Ludzie starsi jako dawcy i biorcy pomocy (caregivers i caretakers) ... 117

2.5. Instytucje pomocy społecznej ... 121

2.5.1. Motywacje starań o dom opieki ... 122

2.5.2. Rozpoznanie potrzeb i sposób ich zaspokojenia ... 125

2.5.3. Beneficjenci pomocy zamkniętej ... 128

2.5.4. Instytucjonalizacja versus opieka domowa w UE ... 132

2.6. Sytuacja kobiet jako świadczeniobiorczyń różnych form pomocy społecznej ... 134

2.6.1. Płeć wyznacznikiem różnicującym biedę w Europie ... 134

2.6.2. Rynek pracy i rynek usług pomocowych w świetle uwarunkowań demograficznych ... 136

2.6.3. Samotne matki jako szczególna kategoria świadczeniobiorczyń ... 138

2.6.4. Kobiety wobec problemu alkoholizmu ... 145

2.6.5. Dylematy opiekunek rodzinnych ... 147

2.6.6. Kontrowersje wokół profesjonalizacji pomocnic domowych w Europie ... 150

2.7. Świadczeniodawcy i ich działania w zakresie systemu pomocy społecznej ... 151

2.7.1. Typologia świadczeniodawców ... 152

2.7.2. Społeczna charakterystyka świadczeniodawców ... 154

2.7.3. Świadczeniodawcy o swojej pracy i wynagrodzeniu ... 156

2.7.4. Wolontariat w krajach UE ... 160

2.8. Propozycje nowego modelu pomocy społecznej na tle doświadczeń UE ... 164

2.8.1. Cele i skuteczność ustawy z 2004 roku ... 164

2.8.2. Kryteria przyznawania świadczeń w opinii świadczeniodawców i świadczeniobiorców ... 169

2.8.3. Podział zadań między różne podmioty systemu pomocy społecznej ... 176

2.8.4. Specyfika pomocy społecznej na wsi w opinii świadczeniodawców i świadczeniobiorców ... 180

2.8.5. Diagnoza potrzeb z zakresu pomocy społecznej i sposobów ich zaspokajania ... 182

2.9. Dylematy wokół systemu pomocy społecznej wobec wiejskich rodzin problemowych w świetle wyników badań ... 187

3. Wybrane aspekty formalne systemu pomocy społecznej w Polsce z uwzględnieniem zmian z 2012 roku ... 191

Podsumowanie ... 200

Literatura ... 208

Tytuł

Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2012

Liczba stron

212

Wymiary

165 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7583-354-6