Poradnik Integrowanej Ochrony Roślin Jagodowych na rok 2018

  • Wydawnictwo: OIKOS
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Oikos, 2018
  • Liczba stron : 238
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-64843-16-7
  • egz.
  • 18,00 zł

informacje związane z wykonywaniem zabiegów ochrony roślin jagodowych (truskawki, maliny, jerzyny, porzeczki) przed szkodnikami

Bazą dla zaleceń umieszczonych w „Poradniku integrowanej ochrony ro­ślin jagodowych" na rok 2018 jest zbiór środków dopuszczonych do obrotu i stosowania w ochronie roślin jagodowych, według stanu Rejestru środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnic­twa i Rozwoju Wsi na dzień 15 grudnia 2018 roku. W porównaniu do roku ubie­głego oferta środków zarejestrowanych do ochrony roślin jagodowych powięk­szyła się o kilkanaście pozycji. Dodatkowo pojawiły się rejestracje w gatunkach, w których dotychczas nie było możliwości prowadzenia jakiejkolwiek ochrony przeciwko chorobom i szkodnikom. Mowa o aronii, jagodzie kamczackiej oraz żurawinie. Warto zwrócić uwagę, że w obrocie w tym sezonie występuje wiele środków zawierających tę samą substancję czynną. Oznacza to, iż przy podejmo­waniu decyzji o wyborze środka ochrony roślin powinno się tym baczniej zwra­cać uwagę na skład chemiczny substancji czynnej, aby dobierać środki o różnym mechanizmie działania, przeciwdziałając między innymi uodpornianiu się agrofagów. Dlatego wciąż aktualny jest apel, aby każdy producent lub osoba upoważ­niona do prowadzenia ochrony roślin w gospodarstwie dokładnie analizowała treść etykiety przed wykonaniem zabiegu, a najlepiej przed zakupem środka ochrony roślin. Mając świadomość trudności, jakie na co dzień może sprawiać ochrona roślin jagodowych, autorzy „Poradnika" podjęli zadanie zebrania i opra­cowania jak najszerszego pakietu informacji ułatwiających realizację tego celu. Równocześnie należy zaznaczyć, że „Poradnik" ma pełnić przede wszystkim funk­cję informacyjną i doradczą w zakresie ochrony roślin jagodowych. W procesie decyzyjnym pierwszym i podstawowym warunkiem uzasadnionego i skuteczne­go zabiegu jest prawidłowa diagnoza oraz trafne rozpoznanie zagrożenia związa­nego z wystąpieniem choroby, czy szkodnika. Pomocą ma służyć zamieszczenie w „Poradniku" ilustracji i charakterystyki najważniejszych gospodarczo agrofagów występujących na danej roślinie uprawnej. Na końcu opisu każdego gatunku agrofaga starano się sprecyzować, w oparciu o dostępną wiedzę naukową, spo­soby i terminy lustracji roślin oraz wartości progu zagrożenia i progu ekonomicz­nej szkodliwości jako podstawy podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zabiegu.

Przy powszechnym zrozumieniu potrzeby i akceptacji pierwszorzędnego wy­korzystywania metod i środków nie chemicznych, producenci jednak chętniej sięgają po pestycydy jako bardziej dostępne, szybsze w działaniu i bardziej spek­takularne pod względem skuteczności. Na efekty działania środków biologicz­nych trzeba poczekać dłużej, a czasem są one niepewne i słabo widoczne. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że prawa konkurencji rynkowej oraz oczekiwania konsumentów sprawią, iż korzystanie z innych nie chemicznych metod ochrony roślin (biologicznych, fizycznych, biotechnicznych, hodowlanych) będzie zyskiwa­ło na znaczeniu, również w znaczeniu ekonomicznym. Stąd też w „Poradniku" w tym sezonie znalazła się bardziej rozbudowana tabela produktów znajdujących się w obrocie o różnym mechanizmie działania i zawierających substancje naturalnie występujące. Na stronach „Poradnika" Czytelnik znajdzie także sze­reg praktycznych informacji związanych z wykonywaniem zabiegów ochrony, jak również: adresy stron internetowych oraz tytuły wydawnictw, prezentacji i filmów wspomagających decyzję o ochronie roślin.

Spis treści

Akty prawne i obowiązki użytkowników środków ochrony roślin

Strony z materiałami pomocniczymi w zakresie integrowanej ochrony roślin jagodowych

Najważniejsze choroby i szkodniki agrestu

Agrest - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Najważniejsze choroby szkodniki borówki wysokiej

Borówka wysoka - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Najważniejsze choroby i szkodniki jeżyny

Jeżyna - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Najważniejsze choroby i szkodniki maliny

Malina - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Najważniejsze choroby i szkodniki porzeczki

Porzeczka czarna - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Porzeczka czerwona i biała - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Najważniejsze choroby i szkodniki truskawki

Truskawka - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Najważniejsze choroby i szkodniki żurawiny           

Żurawina - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Najważniejsze choroby i szkodniki jagody kamczackiej

Jagoda kamczacka - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Najważniejsze choroby i szkodniki aronii          

Aronia - ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Środki owadobójcze i roztoczobójcze dopuszczone do ochrony roślin jagodowych

Środki ślimakobójcze i nicieniobójcze dopuszczone do ochrony roślin jagodowych

Środki grzybobójcze dopuszczone do ochrony roślin jagodowych

Środki chwastobójcze dopuszczone do ochrony roślin jagodowych

Inne środki i metody ochrony roślin jagodowych oraz regulator wzrostu i stymulator odporności

Środki owadobójcze i roztoczobójcze według grup chemicznych

Środki ślimakobójcze, nicieniobójcze i inne według grup chemicznych

Środki grzybobójcze według grup chemicznych

Środki chwastobójcze dopuszczone do ochrony roślin jagodowych według grup chemicznych

Jak zapobiegać procesowi uodporniania się agrofagów na pestycydy?

Technika ochrony upraw jagodowych

Kody form użytkowych środków ochrony roślin

Higiena fitosanitarna

Międzynarodowe symbole i objaśnienia używane w etykietach środków ochrony roślin

Międzynarodowe umowne znaki ostrzegawcze (piktogramy) - używane w etykietach środków ochrony roślin

Nowe piktogramy (znaki ostrzegawcze) określające rodzaj zagrożenia, używane w etykietach środków ochrony roślin

Wpływ odczynu i temperatury wody używanej do przygotowywania cieczy użytkowej na skuteczność zabiegu ochrony roślin

Najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin jagodowych w owocach obowiązujące w Unii Europejskiej, Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej

Adresy Głównego oraz Wojewódzkich inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Adresy Centrów Informacji Toksykologicznej oraz Ośrodków Ostrych Zatruć

Słownik terminów specjalistycznych używanych w aktach urzędowych oraz literaturze fachowej dotyczącej ochrony roślin