Procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych w warunkach dekoniunktury gospodarczej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: C.H. BECK
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Aleksandra Płonka
  • Wydawca, rok wydania: C.H. Beck, 2021
  • Liczba stron : 224
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8235-337-2
  • egz.
  • 94,90 zł

Opracowanie naukowe, w którym podjęto ważny ekonomicznie i społecznie problem dostosowań gospodarstw rolnych do sytuacji na rynku rolnym w warunkach dekoniunktury gospodarczej, której nasilenie wystąpiło w latach 2008–2010.

 

Z jednej strony dotyczy przemian zachodzących w dominującej grupie gospodarstw rolnych w Polsce, wywoływanych procesami gospodarczymi poza rolnictwem, z drugiej zaś stanowi ocenę skali i dynamiki dostosowań gospodarstw rolnych do zmian zachodzących w nierolniczych sektorach gospodarki żywnościowej. będąc dobrą ilustracją skomplikowanego charakteru powiązań między gospodarstwami rolnymi i innymi uczestnikami rynku rolno-żywnościowego.

 

Zalety monografii to:

złożoność tematyki, wymagającej bardzo dobrej znajomości zarówno zagadnień makroekonomicznych, jak i ilościowych,

nowatorski sposób ujęcia i realizacji tematu,

aktualność poruszanego tematu (zwłaszcza w obliczu nadchodzącego kryzysu gospodarczego),

dobry warsztat badawczy oraz pisarski, narracja prowadzona w sposób zrozumiały, zachęcający potencjalnych czytelników do jej lektury.

Monografia pt.: „Procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych w warunkach dekoniunktury gospodarczej" jest oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego i istotnie wzbogaca wiedzę na temat dostosowań rynkowych gospodarstw rolnych w warunkach dekoniunktury w rolnictwie. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoki poziom syntez. Opracowanie przynosi wiele interesujących, rzetelnie udokumentowanych ocen, opartych o wnikliwe analizy empiryczne. (...) Powstała potrzebna w literaturze pozycja, która może być skierowana dla szerokiego grona odbiorców. Chodzi tu zarówno o studentów kierunków związanych z rolnictwem, ekonomią, pracowników naukowych, jak i dla decydentów zajmujących się kształtowaniem systemów wsparcia dla rolnictwa. Książka pobudza do refleksji, stawia pytania, ma więc szansę być często wykorzystywana i cytowana.

Dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UE w Poznaniu

 

Spis treści

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

1.1. Uzasadnienie podjęcia badań

1.2. Cel pracy i hipotezy badawcze

1.3. Gromadzenie materiałów źródłowych oraz dobór obszaru badawczego i obiektów badań

1.4. Metody opracowania wyników

1.5. Zakres pracy

Rozdział 2. Cykliczny rozwój gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa

2.1. Pojęcie, cechy morfologiczne oraz rodzaje cykli koniunkturalnych

2.2. Przegląd wybranych teorii cyklu koniunkturalnego

2.3. Kryzysy gospodarcze od XIX wieku po współczesność

2.4. Przebieg wielkiego kryzysu ekonomicznego w rolnictwie światowym

2.5. Wielki kryzys ekonomiczny w rolnictwie polskim

Rozdział 3. Wahania koniunkturalne w rolnictwie polskim

3.1. Przebieg wahań koniunkturalnych w rolnictwie na tle zmian cyklicznych w gospodarce

3.2. Wahania cen głównych produktów rolnych

3.3. Relacje cen produktów rolnych do cen środków produkcji – nożyce cen I

3.4. Relacje cen artykułów żywnościowych do cen produktów rolnych – nożyce cen II

Rozdział 4. Dekoniunktura a procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych

4.1. Deskrypcja badanych gospodarstw rolnych

4.2. Główne symptomy recesji w gospodarstwach rolnych – w ocenie ich właścicieli

4.3. Zmiany w organizacji gospodarstw rolnych wywołane recesją gospodarczą

4.4. Identyfikacja czynników działań dostosowawczych gospodarstw rolnych w okresie

dekoniunktury gospodarczej z zastosowaniem eksploracyjnej analizy danych

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Indeks