Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2019

  • Wydawnictwo: Hortpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa w Skierniewicach
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2019
  • Liczba stron : 240
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 295 mm
  • ISBN: 978--83-65782-48-9
  • egz.
  • 17,90 zł

Program stosowania środków ochrony roślin sadowniczych na rok 2019 stanowi przewodnik na temat ochrony upraw sadowniczych (jabłoni, truskawek, winorośli, grusz, śliw, maliny) przed chorobami i szkodnikami

Podobnie jak w poprzednich latach zespół pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przygotował przed zbliżającym się sezonem wegetacyjnym Program Ochrony Roślin Sadowniczych. Stanowi on swoiste kompendium wiedzy i przewodnik na temat ochrony upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami oraz możliwości regulowania zachwaszczenia i stosowania bioregulatorów. Zmiany, jakie dokonywane są corocznie w zakresie rejestracji oraz stosowania chemicznych środków ochrony roślin sadowniczych, stwa­rzają konieczność aktualizacji i doskonalenia istniejących programów ochrony roślin.

Niniejszy Program Ochrony Roślin Sadowniczych zawiera niezbędne i uaktualnione informacje, które umożliwią prowa­dzenie skutecznej ochrony roślin przed chorobami, szkod­nikami i chwastami. Podstawą jego opracowania był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi według stanu na dzień 10.12.2018 r. Szczegółowe zalecenia dotyczące ochrony poszczególnych gatunków roślin opracowane zo­stały na podstawie wiedzy, doświadczenia i wyników ba­dań autorów Programu.

Podobnie jak w poprzednich latach Program został podzielo­ny na 4 części zatytułowane umownie „Choroby", „Szkodniki", „Chwasty" i „Bioregulatory". Zamieszczone w poszczególnych rozdziałach wykazy środków grzybobójczych, owadobójczych i roztoczobójczych oraz herbicydów i bioregulatorów zawierają informacje podane w etykietach tych środków. Program zawie­ra także tabele z okresami karencji i prewencji, selektywnością środków dla fauny pożytecznej, progami zagrożenia dla waż­niejszych szkodników oraz wykazy środków polecanych do ochrony sadów i roślin jagodowych przed agrofagami.

W ostatnich latach dużo uwagi przywiązuje się do pozosta­łości pestycydów w owocach. Przestrzeganie terminów ich sto­sowania, okresów karencji oraz nieprzekraczanie maksymalnej liczby zabiegów w sezonie zapewnia wyprodukowanie owoców z pozostałościami poniżej norm NDP (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości). Od kilku lat w Programie zamieszczane są dane dotyczące wartości NDP obowiązujące w Unii Euro­pejskiej oraz w niektórych krajach trzecich (pozaeuropejskich). W tym roku dodaliśmy informacje o wartościach NDP obowią­zujących w Indiach.

Pragniemy podkreślić, że Program Ochrony Roślin Sadow­niczych został przygotowany wyłącznie na podstawie etykiet środków dopuszczonych prawnie do użycia i zatwierdzonych przez MRiRW. Nie zalecamy preparatów niesprawdzonych, a rekomendowanych przez różne firmy i doradców jako uniwersalne panaceum przeciwko wielu chorobom i szkodnikom. Przypominamy, że stosowanie środków niezarejestrowanych, czyli niepoddanych obowiązującym badaniom skuteczności, fitotoksyczności, pozostałości w owocach itp., jest niezgodne z prawem i etyką zawodową. Znamy wiele przykładów braku skuteczności i/lub fitotoksyczności różnych zalecanych, a nie do końca zbadanych środków. Dużym problemem w ostatnich latach jest też stosowanie fałszywych środków ochrony roślin.

Obecnie w ochronie roślin sadowniczych, podobnie jak innych roślin uprawnych, wszyscy użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania integrowanego systemu ochrony roślin, w którym mogą być użyte wszystkie środki zarejestrowane do ochrony roślin sadowniczych, zgodnie z zaleceniami podanymi w aktualnych etykietach. Natomiast w Integrowanej Produkcji Roślin - systemie dobrowolnym i certyfikowanym - obowiązują dodatkowe kryteria (w tym ograniczenia), dotyczące możliwości stosowania tych środków i dlatego nie mogą być one stosowane w dowolny sposób.

Podsumowując pragniemy zwrócić uwagę, że informacje zawarte w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych należy traktować jako pomocnicze przy prowadzeniu racjonalnej ochrony przed agrofagami. Z uwagi na cykl edytorski Programu obejmuje on wszystkie zmiany w rejestrze środków ochrony roślin jakie zaszły do dnia 10.12.2018 roku. Z pewnością po ukazaniu się Programu będą rejestrowane kolejne preparaty, które będzie można stosować w 2019 roku. Dotyczy to również decyzji zmieniających wydane zezwolenia, jak również środków usuniętych z rejestru. W związku z powyższym przed zastosowaniem preparatu przypominamy o konieczności uważnego czytania obowiązujących zapisów w etykietach-instrukcjach stosowania oraz o zapoznawaniu się na bieżąco

z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej MRiRW. Należy   pamiętać, że stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z treścią ich etykiet, stanowi naruszenie przepisów ustawy  o środkach ochrony roślin i może prowadzić do wystąpienia przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w owocach.

Spis treści

Komentarz do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych

Klucz do określania faz rozwojowych roślin sadowniczych w skali BBCH

CHOROBY

Wykaz środków grzybobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych

Wykaz środków do dezynfekcji gleby

Wykaz środków zarejestrowanych do zwalczania chorób w sadach

Wykaz środków zarejestrowanych do zwalczania chorób w jagodnikach

Podział fungicydów pod względem mechanizmu działania na grzyby oraz ryzyko powstania odporności

Karencje oraz toksyczność dla pszczół środków  grzybobójczych i bakteriobójczych

Selektywność środków grzybobójczych i bakteriobójczych dla fauny pożytecznej

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych środków grzybobójczych w owocach obowiązujące w Unii Europejskiej, Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych środków grzybobójczych w jabłkach obowiązujące w Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Chinach i Wietnamie

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA OCHRONY:

Jabłoń; Grusza; Śliwa; Brzoskwinia; Czereśnia i wiśnia; Morela; Orzech włoski; Leszczyna; Truskawka; Malina; Porzeczka czarna; Porzeczka czerwona i biała; Agrest; Borówka wysoka; Winorośl

SZKODNIKI

Wykaz środków owadobójczych i roztoczobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych

Wykaz środków zabezpieczających rośliny przed zwierzyną łowną oraz środków gryzoniobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych

Inne substancje i metody stosowane w ochronie sadów przed szkodnikami

Wykaz środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania poszczególnych szkodników lub ich grup w sadach

Wykaz środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania poszczególnych szkodników lub ich grup w jagodnikach

Grupy chemiczne środków ochrony roślin do zwalczania szkodników

Rotacja akarycydów

Karencje oraz prewencje dla pszczół obowiązujące po zastosowaniu środków owadobójczych, roztoczobójczych i gryzoniobójczych

Selektywność środków owadobójczych i przędziorkobójczych dla fauny pożytecznej

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników jabłoni

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników gruszy

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników śliwy

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników wiśni i czereśni

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników truskawki

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników porzeczki

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników maliny

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w owocach obowiązujące w Unii Europejskiej, Euroazjatyckiej Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w jabłkach obowiązujące w Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Chinach i Wietnamie

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA OCHRONY

Jabłoń

Program ochrony jabłoni oraz innych drzew i krzewów owocowych przed zwierzyną łowną i gryzoniami

Ocena zagrożenia jabłoni i wiśni przez nornika polnego oraz zalecenia zwalczania

Grusza; Śliwa; Brzoskwinia; Czereśnia i wiśnia; Morela; Orzech włoski; Leszczyna; Truskawka; Malina; Porzeczka czarna; Porzeczka czerwona i biała; Agrest; Borówka wysoka; Aronia; Winorośl

CHWASTY

Komentarz do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych przed chwastami

Wykaz środków chwastobójczych dopuszczonych do stosowania w roślinach sadowniczych

Środki wspomagające działanie preparatów ochrony roślin

Grupy chemiczne środków chwastobójczych

Uwagi do stosowania środków chwastobójczych w sadach i jagodnikach

Niszczenie chwastów wieloletnich przed założeniem sadu lub plantacji roślin jagodowych

Zwalczanie chwastów w sadach

Niszczenie perzu i silnego zadarnienia

Zwalczanie chwastów na plantacjach krzewów jagodowych

Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawki

Karencje oraz prewencje dla pszczół obowiązujące po zastosowaniu środków chwastobójczych

Wrażliwość chwastów na herbicydy

BIOREGULATORY

Bioregulatory i inne środki chemiczne stosowane w owocujących sadach

Zalecenia stosowania bioregulatorów