Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2020

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa w Skierniewicach
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2020
  • Liczba stron : 256
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-65782-59-5

Program stosowania środków ochrony roślin sadowniczych na rok 2020 stanowi przewodnik na temat ochrony upraw sadowniczych (jabłoni, truskawek, winorośli, grusz, śliw, maliny) przed chorobami i szkodnikami

Podobnie jak w poprzednich latach zespół pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przygotował przed zbliżającym się sezonem wegetacyjnym Program Ochrony Roślin Sadowniczych. Stanowi on swoiste kompendium wiedzy i przewodnik na temat ochrony upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami oraz możliwości regulowania zachwaszczenia i stosowania bioregulatorów. Zmiany, jakie dokonywane są corocznie w zakresie rejestracji oraz stosowania chemicznych środków ochrony roślin sadowniczych, stwa­rzają konieczność aktualizacji i doskonalenia istniejących programów ochrony roślin.

W Programie uwzględniono uaktualnione informacje przydatne w prowadzeniu skutecznej ochrony sadów i jagodników przed agrofagami. środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi według stanu na dzień 22.11.2019 r.

Schemat Programu Ochrony, a także układ tabel zawierających wykazy środków do sadów i jagodników, okresy karencji i inne informacje są w zasadzie niezmienione, ale ich treść została uaktualniona. Tabele zawierające dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) substancji czynnych pestycydów w owo¬cach zostały wzbogacone o wartości NDP dla czereśni i maliny. Liczba krajów trzecich, do których mogą być wysyłane nasze jabłka została powiększona o Indonezję.

Podobnie jak w poprzednich latach Program został podzielo­ny na 4 części zatytułowane umownie „Choroby", „Szkodniki", „Chwasty" i „Bioregulatory". Zamieszczone w poszczególnych rozdziałach wykazy środków grzybobójczych, owadobójczych i roztoczobójczych oraz herbicydów i bioregulatorów zawierają informacje podane w etykietach tych środków. Program zawie­ra także tabele z okresami karencji i prewencji, selektywnością środków dla fauny pożytecznej, progami zagrożenia dla waż­niejszych szkodników oraz wykazy środków polecanych do ochrony sadów i roślin jagodowych przed agrofagami.

Zwracamy uwagę, że przygotowany Program opiera się wyłącznie na środkach dopuszczonych prawnie do użycia, na podstawie etykiet zatwierdzonych przez MRiRW. Stosowanie środków niezarejestrowanych, czyli takich, które nie zostały poddane obowiązującym badaniom skuteczności, fitotoksyczności, bezpieczeństwa dla konsumentów i środowiska, pozostałości w owocach itp., jest niezgodne z prawem i etyką zawodową.

W rejestrze środków ochrony roślin zachodzą każdego roku zmiany wynikające z rejestracji nowych środków, upływu terminu ważności rejestracji innych środków, a także przeglądu substancji czynnych dokonywanych przez Unię Europejską. Zmniejszenie liczby zatwierdzonych substancji czynnych w pestycydach niesie ze sobą problemy w zwalczaniu szeregu szkodników w niektórych uprawach. Ponadto stanowi dużą trudność w stosowaniu odpowiedniej rotacji pestycydów, a to z kolei stwarza zagrożenie powstawania odpornych ras szkodników i grzybów powodujących choroby.

Podsumowując przypominamy o konieczności uważnego czytania aktualnych etykiet środków ochrony roślin. Stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z treścią ich etykiet, stanowi naruszenie przepisów ustawy o środkach ochrony roślin i może prowadzić do wystąpienia przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w owocach.

Spis treści

Komentarz do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych

Klucz do określania faz rozwojowych roślin sadowniczych w skali BBCH

CHOROBY

Wykaz środków grzybobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych

Wykaz środków do dezynfekcji gleby

Wykaz środków zarejestrowanych do zwalczania chorób w sadach

Wykaz środków zarejestrowanych do zwalczania chorób w jagodnikach

Podział fungicydów pod względem mechanizmu działania na grzyby oraz ryzyko powstania odporności

Karencje oraz toksyczność dla pszczół środków  grzybobójczych i bakteriobójczych

Selektywność środków grzybobójczych i bakteriobójczych dla fauny pożytecznej

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych środków grzybobójczych w owocach obowiązujące w Unii Europejskiej, Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych środków grzybobójczych w jabłkach obowiązujące w Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Chinach i Wietnamie

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA OCHRONY:

Jabłoń; Grusza; Śliwa; Brzoskwinia; Czereśnia i wiśnia; Morela; Orzech włoski; Leszczyna; Truskawka; Malina; Porzeczka czarna; Porzeczka czerwona i biała; Agrest; Borówka wysoka; Winorośl

SZKODNIKI

Wykaz środków owadobójczych i roztoczobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych

Wykaz środków zabezpieczających rośliny przed zwierzyną łowną oraz środków gryzoniobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych

Inne substancje i metody stosowane w ochronie sadów przed szkodnikami

Wykaz środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania poszczególnych szkodników lub ich grup w sadach

Wykaz środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania poszczególnych szkodników lub ich grup w jagodnikach

Grupy chemiczne środków ochrony roślin do zwalczania szkodników

Rotacja akarycydów

Karencje oraz prewencje dla pszczół obowiązujące po zastosowaniu środków owadobójczych, roztoczobójczych i gryzoniobójczych

Selektywność środków owadobójczych i przędziorkobójczych dla fauny pożytecznej

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników jabłoni

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników gruszy

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników śliwy

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników wiśni i czereśni

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników truskawki

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników porzeczki

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników maliny

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w owocach obowiązujące w Unii Europejskiej, Euroazjatyckiej Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w jabłkach obowiązujące w Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Chinach i Wietnamie

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA OCHRONY

Jabłoń

Program ochrony jabłoni oraz innych drzew i krzewów owocowych przed zwierzyną łowną i gryzoniami

Ocena zagrożenia jabłoni i wiśni przez nornika polnego oraz zalecenia zwalczania

Grusza; Śliwa; Brzoskwinia; Czereśnia i wiśnia; Morela; Orzech włoski; Leszczyna; Truskawka; Malina; Porzeczka czarna; Porzeczka czerwona i biała; Agrest; Borówka wysoka; Aronia; Winorośl

CHWASTY

Komentarz do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych przed chwastami

Wykaz środków chwastobójczych dopuszczonych do stosowania w roślinach sadowniczych

Środki wspomagające działanie preparatów ochrony roślin

Grupy chemiczne środków chwastobójczych

Uwagi do stosowania środków chwastobójczych w sadach i jagodnikach

Niszczenie chwastów wieloletnich przed założeniem sadu lub plantacji roślin jagodowych

Zwalczanie chwastów w sadach

Niszczenie perzu i silnego zadarnienia

Zwalczanie chwastów na plantacjach krzewów jagodowych

Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawki

Karencje oraz prewencje dla pszczół obowiązujące po zastosowaniu środków chwastobójczych

Wrażliwość chwastów na herbicydy

BIOREGULATORY

Bioregulatory i inne środki chemiczne stosowane w owocujących sadach

Zalecenia stosowania bioregulatorów