Program ochrony roślin sadowniczych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Plantpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2019
  • Liczba stron : 264
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-64729-70-6
  • egz.
  • 22,90 zł

Szczegółowe programy ochrony poszczególnych gatunków roślin sadowniczych zawierają najważniejsze informacje dotyczące doboru odpowiednich preparatów w danej fazie rozwojowej rośliny, przeciwko określonym szkodnikom lub chorobom, a także okresy karencji i prewencji oraz terminy prowadzenia lustracji.

W zestawie kupisz taniej

Program ochrony roślin sadowniczych

Program ochrony roślin sadowniczych

22,90 zł
 Cięcie drzew i krzewów owocowych

Cięcie drzew i krzewów owocowych

39,90 zł
62,80 zł
54,80 zł

Oddajemy w Państwa ręce „Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2020", który został opracowany na podstawie etykiet zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin (stan na początek stycznia 2020 r.), informacji od przedstawicieli firm, które te środki lokują na polskim rynku, a także wiedzy zdobywanej latami podczas obserwacji i kontroli upraw sadowniczych na obecność chorób i szkodników.

Od kilku lat wzrasta ilość rejestracji obejmujących możliwość „stosowania środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych". Tak dokładnie brzmi zapis reguły znajdującej się w etykietach. Jej dalsza część, zanim nastąpi wymienianie gatunków małoobszarowych, w których uprawach danego środka można użyć, jest następująca: „Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik". W naszym „Programie..." wszystkie takie rejestracje są uwzględniane, przy czym informujemy o tym w formach opisu (w alfabetycznych spisach: fungicydów, zoocydów, regulatorów wzrostu, herbicydów) oraz cyfry w górnym indeksie - widniejącej po nazwie handlowej środka, w szczegółowych zaleceniach ochrony poszczególnych gatunków roślin.

Spotkałam się z reakcjami, że po przeczytaniu powyższej informacji wielu potencjalnych użytkowników rezygnowało z wykorzystania środka w takim zakresie. Jednak jak podkreślają firmy, wprowadzające środek z rejestracją tzw. małoobszarową na rynek, nie ma się czego obawiać. W wielu przypadkach ubie­ganie się o dopuszczenie środka na powyż­szych zasadach jest jedyną możliwością, aby danemu gatunkowi rośliny zagwarantować ochronę przed agrofagami, często znacznie utrudniającymi jego produkcję na opłacal­nym poziomie. Ponadto, do tych rejestracji dochodzi w oparciu o badania uprzednio pro­wadzone przez koncern chemiczny będący właścicielem środka. Wykonywano z nim do­świadczenia pod kątem dawkowania, liczby zabiegu/ów w sezonie, częstotliwości użycia oraz oczywiście karencji. Ponadto, aby taką re­jestrację uzyskać, konieczne było także bada­nie zachowania substancji czynnej/czynnych (polegające na obserwacji przemian, tempa rozkładu i zanikania w potraktowanej roślinie w danych warunkach wzrostu czy przecho­wywania) aby określić, czy spełnia/spełniają ona/one dopuszczalny poziom pozostałości (tzw. MRL = NDP). Czyli wszelkie zasady bez­pieczeństwa środowiskowego, użytkowego i żywnościowego musiały zostać wzięte pod uwagę aby w danym zakresie środek został zarejestrowany. Wszystko działo się więc po­dobnie jak z tradycyjną rejestracją.

Dlatego nie warto może bagatelizować danego środka z rejestracją małoobszarową, ponieważ prawdopodobieństwo, że nic złego się nie stanie jest bardzo duże (tzn. nie dojdzie do uszkodzenia roślin, spowolnienia i ograni­czenia ich plonowania, czy skażenia pozostało­ściami). Warunkiem jest jednak przestrzeganie wszystkich wskazówek podanych w etykiecie, odnośnie do: maksymalnej dawki środka przy jednorazowym zastosowaniu, liczby i częstotli­wości prowadzenia nim zabiegów w sezonie, uwzględnienia czy tej samej substancji czynnej nie stosowaliśmy już uprzednio (aby nie mieć problemu z uodpornieniem agrofagu, czyli bra­kiem skuteczności i nagromadzeniem substan­cji w środowisku), zalecanej fazy wzrostu/roz­woju rośliny chronionej, także stadium rozwoju danego agrofaga (jaja, larwy, osobniki dorosłe) oraz oczywiście prewencji dla ludzi i zwierząt, a także karencji. Podkreślam, te wytyczne nie są niczym nadmiernym i wyjątkowym - w dobrej praktyce ochrony roślin są to rutynowe zasady, których przestrzegać musi każdy użytkownik środków ochrony roślin, bez względu, czy dany produkt został dopuszczony do użycia wg tra­dycyjnej rejestracji czy „małoobszarowej".

 

„Program..."INTERAKTYWNY!

Podczas korzystania ze szczegółowych zaleceń ochrony danego gatunku rośliny przed określonym zagrożeniem, zobaczą Państwo umieszczony przy nazwie choroby czy szkodnika kod QR. Po jego zeskanowaniu przy użyciu smartfonu albo Iphon’a, także tabletu (aplikację do skanowania kodów QR można szybko i bezpłatnie pobrać na telefon/tablet z sieci) uzyskacie link, w który należy kliknąć. Na ekranie pojawi się galeria składająca się z kilku zdjęć obrazujących dany agrofag w różnych stadiach, objawy jego obecności. Po dotknięciu wybranego zdjęcia wyświetli się ono samodzielnie na ekranie. Można je powiększać, oglądać szczegóły, itp., w zależności od potrzeb. Tak wyraźne i sporych rozmiarów ilustracje będą bardzo pomocne w diagnozowaniu zagrożenia. Szczególnie łatwo będzie można porównywać objawy znajdując się w sadzie czy na plantacji z widzianymi na ekranie.

Spis treści

 

Zwroty określające środki ostrożności dotyczące zagrożeń dla zdrowia i dla środowiska

Spis alfabetyczny fungicydów (środków bakterio- i grzybobójczych)

Fungicydy w ramach handlu równoległego zarejestrowane do stosowania w uprawach sadowniczych

Podział fungicydów na grupy chemiczne

Spis alfabetyczny zoocydów (środków roztoczo- i owadobójczych)

Podział zoocydów na grupy chemiczne

Zoocydy w ramach handlu równoległego zarejestrowane dostosowania w uprawach sadowniczych

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu) substancji aktywnych środków ochrony roślin w owocach obowiązujące w UE

Normy najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) substancji czynnych fungicydów, herbicydów, regulatorów wzrostu, zoocydów w jabłkach, określone w RP2, ChRL i Codex Alimentarius (CA)

Kody FRAC i IRAC

Regulatory wzrostu

Program stosowania regulatorów wzrostu

Regulatory wzrostu zarejestrowane w ramach handlu równoległego do stosowania w uprawach sadowniczych

Preparaty działające fizycznie/mechanicznie

Środki zabezpieczające rośliny przed zwierzyną łowną

Środki gryzoniobójcze

Produkty do monitoringu gryzoni

Urządzenia zabezpieczające uprawy sadownicze przed zwierzętami

Zasady i tabela mieszania środków ochrony roślin

Przykłady pułapek, dostępnych komercyjnie, do monitoringu wybranych szkodników

Wyznaczanie dawki cieczy roboczej

Program ochrony jabłoni

Progi zagrożenia dla szkodników jabłoni

Fazy rozwojowe drzew ziarnkowych (jabłoni i gruszy)

Program ochrony gruszy

Progi zagrożenia dla szkodników gruszy

Program ochrony śliwy

Progi zagrożenia dla szkodników śliw

Program ochrony czereśni

Program ochrony wiśni

Progi zagrożenia dla szkodników czereśni i wiśni

Program ochrony brzoskwini

Program ochrony moreli

Program ochrony orzecha włoskiego

Program ochrony leszczyny

Program ochrony truskawki

Progi zagrożenia dla szkodników truskawki

Program ochrony maliny

Program ochrony porzeczki czarnej

Program ochrony porzeczki czerwonej i białej

Progi zagrożenia dla szkodników porzeczki

Program ochrony agrestu

Program ochrony winorośli

Program ochrony borówki wysokiej

Środki zarejestrowane do ochrony aktinidii (minikiwi)

Środki zarejestrowane do ochrony aronii

Środki zarejestrowane do ochrony jagody kamczackiej

Środki zarejestrowane do ochrony pigwy

Środki zarejestrowane do ochrony rokitnika

Środki zarejestrowane do ochrony żurawiny

Środki chwastobójcze (zawierające jako substancję aktywną wyłącznie glifosat) zarejestrowane do upraw sadowniczych

Herbicydy dopuszczone do użycia w uprawach sadowniczych na zasadzie handlu równoległego

Niszczenie chwastów przed założeniem plantacji

Zwalczanie chwastów w sadach

Zwalczanie chwastów na plantacjach krzewów jagodowych

Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawek