Przedsiębiorstwo gastronomiczne

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska
  • Wydawca, rok wydania: Difin, 2012
  • Liczba stron : 288
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7641-445-4
  • egz.
  • 36,90 zł

Informacje niezbędne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa gastronomicznego, treści z wielu dziedzin, m.in. z: ekonomii i prawa, marketingu, pracy biurowej, rachunkowości oraz gastronomii

Podręcznik został napisany zgodnie z programem nauczania oraz ze standardami wymagań egzaminacyjnych do przedmiotu technik żywienia i gospodarstwa domowego nr 321[10]MEN/2009.02.02.
Treści zawarte w podręczniku zawierają informacje niezbędne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa gastronomicznego. W pozycji zawarto najnowsze uregulowania prawne. Podręcznik zawiera treści z wielu dziedzin, m.in. z: ekonomii i prawa, marketingu, pracy biurowej, rachunkowości oraz gastronomii. Wiedza uzyskana dzięki tej książce ma walory praktyczne.
Przykłady zawarte w tej publikacji zostały zaczerpnięte z materiałów wewnętrznych przedsiębiorstwa gastronomicznego funkcjonującego na rynku. Uwzględniono więc realia rynkowe, z jakimi spotyka się na co dzień firma, która działa w tej branży.
Całość podręcznika została podzielona na siedem rozdziałów, w których omówiono zagadnienia z różnych dziedzin nauki. Rozdział 1. zawiera podstawowe informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w realiach gospodarki rynkowej.
Zagadnienia związane z majątkiem firmy, jego finansowaniem oraz obowiązującą dokumentacją zawarte są w rozdziale 2. Cennym uzupełnieniem tego rozdziału są również przykłady i ćwiczenia pokazujące, jak gospodarować w firmie, aby osiągnąć zyski.
Jak sprzedać swoje produkty, czyli zagadnienia marketingu w gastronomii zostały omówione w rozdziale trzecim. Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym z uwzględnieniem czynników ludzkiego i organizacyjnego stanowi tematykę rozdziału 4. i 5.
Ostatnie dwa rozdziały zostały poświęcone rynkowi pracy i procesom integracyjnym w różnych wymiarach.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

1.1. Potrzeby i ich klasyfikacje

1.2. Produkt i jego elementy

   1.2.1. Usługa jako produkt

   1.2.2. Usługi gastronomiczne w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

1.3. Czynniki wytwórcze – zasoby

1.4. Gospodarka rynkowa

   1.4.1. Rodzaje rynków

   1.4.2. Podmioty i elementy rynku usług gastronomicznych

   1.4.3. Mechanizm rynkowy

1.5. Tworzenie podmiotów gospodarczych

   1.5.1. Podmiot gospodarczy

   1.5.2. Działalność gospodarcza

   1.5.3. Osoba fizyczna i prawna

   1.5.4. Procedura zakładania działalności gospodarczej

      1.5.4.1. Numery niezbędne przy rejestracji i prowadzeniu przedsiębiorstwa

   1.5.5. Dokumenty związane z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa

   1.5.6. Pojęcie przedsiębiorstwa

   1.5.7. Klasyfikacja przedsiębiorstw

   1.5.8. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

      1.5.8.1. Przedsiębiorstwa indywidualne osób fizycznych

      1.5.8.2. Spółki i ich rodzaje

      1.5.8.3. Przedsiębiorstwa państwowe

      1.5.8.4. Spółdzielnia

1.6. Podatki i inne opłaty ponoszone przez przedsiębiorstwo

   1.6.1. Podatki dochodowe i ich rodzaje

   1.6.2. Podatek od towarów i usług

   1.6.3. Inne podatki odprowadzane do urzędu skarbowego

   1.6.4. Podatki i opłaty płacone do urzędu gminy/miasta

Rozdział 2. Rachunkowość przedsiębiorstwa

2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości

2.2. Cena w gastronomii i jej rodzaje

   2.2.1. Ustalanie ceny sprzedaży w gastronomii

   2.2.2. Klasyfikacja kosztów

   2.2.3. Kalkulacja cen w zakładach gastronomicznych

2.3. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia

   2.3.1. Aktywa przedsiębiorstwa

      2.3.1.1. Zużycie środków trwałych i amortyzacja

   2.3.2. Pasywa przedsiębiorstwa

      2.3.2.1. Kredyt i leasing

2.4. Bilans

2.5. Dokumentacja księgowa w zakładach gastronomicznych

2.6. Wynik finansowy przedsiębiorstwa gastronomicznego

2.7. Inwentaryzacja

Rozdział 3. Elementy marketingu

3.1. Pojęcie marketingu

3.2. Rodzaje marketingu

3.3. Rodzaje orientacji przedsiębiorstw

3.4. Podstawowe funkcje marketingu

3.5. Lokalizacja i otoczenie zakładów gastronomicznych

3.6. Instrumenty (elementy) marketingu

   3.6.1. Produkt w ujęciu marketingowym

      3.6.1.1. Produkt, jego elementy i struktura

      3.6.1.2. Cykl życia produktu

      3.6.1.3. Analiza usług świadczonych przez zakład gastronomiczny – macierz BCG

      3.6.1.4. Asortyment i marka produktu

   3.6.2. Cena jako element marketingu

      3.6.2.1. Cena w gastronomii – specyfika

      3.6.2.2. Elastyczność cenowa popytu

      3.6.2.3. Metody ustalania cen

      3.6.2.4. Upusty cenowe

   3.6.3. Promocja

      3.6.3.1. Promocja – pojęcie, cele, elementy

      3.6.3.2. Reklama

      3.6.3.3. Promocja dodatkowa

      3.6.3.4. Public relations (PR)

      3.6.3.5. Sprzedaż osobista (akwizycja)

   3.6.4. Dystrybucja

      3.6.4.1. Pojęcie i organizacja dystrybucji

      3.6.4.2. Kanały dystrybucji

      3.6.4.3. Rodzaje dystrybucji

      3.6.4.4. Franchising w gastronomii

   3.6.5. Personel jako element marketingu

   3.6.6. Dodatkowe elementy marketingu

3.7. Informacje i badania marketingowe

   3.7.1. Istota i zakres badań marketingowych

   3.7.2. System Informacji Marketingowej

   3.7.3. Rodzaje i metody badań

   3.7.4. Etapy badań marketingowych

   3.7.5. Kwestionariusz ankiety – zasady budowy

      3.7.5.1. Ankieta badania

3.8. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach gastronomicznych

   3.8.1. Pojęcie i fazy zarządzania marketingowego

   3.8.2. Analiza SWOT

   3.8.3. Misja i cele przedsiębiorstwa gastronomicznego

      3.8.3.1. Strategie marketingowe

3.9. Planowanie marketingowe w gastronomii

Rozdział 4. Zarządzanie przedsiębiorstwem

4.1. Pracownik w zakładzie gastronomicznym

   4.1.1. Rola człowieka w procesie pracy

   4.1.2. Umowy o pracę i ich rodzaje

   4.1.3. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

   4.1.4. Czas pracy

   4.1.5. Urlopy pracownicze

   4.1.6. Polityka personalna przedsiębiorstwa

4.2. Wynagrodzenia pracowników

   4.2.1. Pojęcie, funkcje i podział płacy

   4.2.2. Zasady wynagradzania i systemy płac

   4.2.3. Obowiązkowe obciążenia wynagrodzenia

4.3. Organizacja stanowiska pracy

   4.3.1. Ergonomia pracy

   4.3.2. Schematy organizacyjne przedsiębiorstw

4.4. Style komunikowania

4.5. Style kierowania

4.6. Konflikty w firmie i sposoby ich rozwiązywania

4.7. Techniki negocjacji cen z dostawcą i klientem

4.8. Normowanie i kontrola pracy

   4.8.1. Wydajność pracy

   4.8.2. Systemy zapewniania jakości i zarządzania nią w gastronomii

4.9. Biznesplan przedsiębiorstwa

Rozdział 5. Podstawy biurowości

5.1. Wyposażenie biura

5.2. Materiały, sprzęt i urządzenia biurowe

   5.2.1. Materiały biurowe

5.3. Instrukcja kancelaryjna

   5.3.1. Obieg dokumentacji biurowej

   5.3.2. Systemy kancelaryjne pism

   5.3.3. Przechowywanie akt i kategorie archiwalne pism

5.4. Redagowanie pism

   5.4.1. Zasady redagowania pism

   5.4.2. Elementy składowe pisma

   5.4.3. Adresowanie kopert

   5.4.4. Blankiety korespondencyjne i ich rodzaje

   5.4.5. Pisma w sprawach osobowych

   5.4.6. Pisma w sprawach handlowych

Rozdział 6. Rynek pracy

6.1. Popyt i podaż na rynku pracy

6.2. Podmioty rynku pracy

6.3. Podział rynku pracy

6.4. Bezrobocie – przyczyny, rodzaje, skutki

   6.4.1. Polityka państwa na rynku pracy – formy walki z bezrobociem

6.5. Metody poszukiwania pracy

6.6. Agencje i instytucje pośrednictwa pracy

   6.6.1. Publiczne służby zatrudnienia

   6.6.2. Ochotnicze Hufce Pracy

   6.6.3. Agencje zatrudnienia

Rozdział 7. Gospodarka międzynarodowa

7.1. Integracja gospodarcza – modele i cele integracji

7.2. Warunki i etapy integracji

7.3. Czynniki wpływające na procesy integracyjne

7.4. Unia Europejska i jej organy

7.5. Proces globalizacji

   7.5.1. Szanse i zagrożenia globalizacji

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Tytuł

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

Autor

Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska

Wydawca

Difin

Rok wydania

2012

Liczba stron

288

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7641-445-4