Przyroda i miasto tom 10 części 1 i 2

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Jan Rylke
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2007
  • Liczba stron : Część 1 - 364 s., część 2 - 404 s.
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7244-915-3
  • komplet
  • 49,90 zł

SPIS TREŚCI

Część I

Spis treści

Contents

Noty o autorach ... 7

Informations about authors

Wstęp – Jan Rylke ... 13

Introduction

Ochrona krajobrazu kulturowego w polityce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego – Tomasz Merta ... 19

Preservation of cultural landscape in policy of Ministry of Culture and National Heritage

Ochrona krajobrazu kulturowego w Polsce – punkt widzenia polskiego ministra środowiska

– Jan Szyszko ... 22

Poland’s cultural landscape protection – Polish Environmental Minister point of view

Conserving and sustaining the urban landscape heritage – Peter H. Goodchild ... 26

Ochrona i zachowanie zabytkowego krajobrazu miejskiego

Krajobraz kulturowy Ukrainy. Aktualny stan i problemy

– Oresta Remeszyło-Rybczyńska ... 45

Cultural landscape in Ukraine. Modern condition and problems

Elementy krajobrazowe i ogrody w założeniach parkowych Rzymu

– Alberta Campitelli ... 56

Landscape elements and gardens in park ensambles of Rome

The UNESCO World Heritage Site “Palaces and Parks of Potsdam and Berlin” – how to

manage an extensive cultural landscape and involve local people? – Gabriele Horn ... 65

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pałace i parki Poczdamu i Berlina”

– jak zarządzać ekstensywnym krajobrazem kulturowym i włączyć wspólnoty lokalne?

Ochrona i użytkowanie krajobrazu – Dorota Sikora ... 89

Landscape protection and utilization

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

– Trinidad (Kuba) – Małgorzata Milecka ... 93

The UNESCO World Cultural and Natural Heritage List – Trinidad (Cuba)

Krajobraz kulturowy mikroregionu Rowu Krzeszowickiego. Historia i współczesność – Katarzyna Hodor ... 105

Cultural landscape of microregion of Krzeszowicki Through. History and present-day

Modelowe miasteczko z lat trzydziestych XX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej

rekonstrukcją krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny – Mieczysław Kseniak,

Elżbieta Koterba, Agata Kozak ... 114

A typical town from the 1930s in Lublin Village Open Air Museum as a reconstruction of the cultural landscape of the Lublin region

Ochronna i fi toremediacyjna rola roślin w krajobrazie kulturowym

– Stanisław W. Gawroński, Helena Gawrońska, Józef Rokosza ... 126

Protective and phytoremediative role of plants in cultural landscape

Wybrane historyczne obsadzenia przydrożne w krajobrazie wielkopolskiej wsi i miasta – Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec ... 133

Selected historical road plantings in rural and urban landscape of the Wielkopolska region

Zmiany granic ochrony konserwatorskiej na przykładzie założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu – Marta Wielochowska ... 147

Changes of conservator preservation borders – Bukowiec palace-park complex case study

Turystyka a zachowanie walorów kulturowych krajobrazu – wybrane aspekty

– Sylwia Kulczyk ... 155

Tourism and conservation of landscape’s cultural values – selected aspects

Atrakcyjność wizualna krajobrazu – Magdalena Gąsowska, Jan Rylke ... 161

Visual attractiveness of the landscape

Ochrona i użytkowanie krajobrazu miasta – Oresta Remeszyło-Rybczyńska ... 171

Town protection and utilization

Rewitalizacja krajobrazu kulturowego historycznych śródmieść małych miast

północno-wschodniej Polski – Wanda Łaguna, Wojciech Zaborniak ... 174

Revitalisation of cultural landscape of historical centres of small towns in North-Eastern Poland

Analiza percepcyjna wybranych fragmentów przestrzeni publicznej Warszawy

– Janusz Skalski ... 185

The perceptive analysis of chosen fragments of public space in the City of Warsaw

Przekształcanie krajobrazu kulturowego Skarpy Warszawskiej na obszarze

dzielnicy Mokotów – Katarzyna Pluta ... 195

Transformation of cultural landscape of Warsaw Escarpment in the area of Mokotów District

Powiązania widokowe w strukturze miasta Poznania – kształtowanie nowych

oraz problemy ochrony historycznych osi widokowych – Bożena Stępka ... 217

A new shape and historical protections problems with perspective – The scenic connections in the structure city of Poznań

Sylweta krajobrazu kulturowego miejscowości nadmorskich Pomorza Zachodniego na przykładzie Darłowa – Krzysztof K. Kotwas ... 231

The silhouette of a cultural landscape of the seaside towns on the example of Darłowo

Rola wnętrz architektoniczno-krajobrazowych w zieleni miejskiej Szczecina

– Lucyna Misiejuk ... 239

The role of architectural-scenic interiors in urban green areas of Szczecin

Ochrona i użytkowanie krajobrazu miasta – Małgorzata Kaczyńska ... 253

Protection and utilization of urban landscape

Analiza witalności roślin ruderalnych w krajobrazie miasta – Tetyana Melnyk ... 257

Analysis of synanthropic fl ora in urban landscape

Przeobrażenia krajobrazu kulturowego majątku Ursynów – Anna Hanaka ... 262

Transforming the cultural landscape of Ursynów residence

Restauracja parku miejskiego jako narzędzie rewitalizacji krajobrazu miasta ogrodu na przykładzie „Programu rewitalizacji Parku Miejskiego w mieście ogrodzie Podkowie Leśnej” – Beata J. Gawryszewska ... 275

Public park restoration as an instrument of garden city landscape revitalization on example of the Garden City Podkowa Leśna

Krajobraz kulturowy strefy podmiejskiej Poznania – walory i zagrożenia

– Agnieszka Targońska ... 291

Cultural landscape of the suburban zone of the city of Poznań – value and threats

Konflikt w strefie podmiejskiej między zachowaniem krajobrazu kulturowego

a ekspansją zabudowy na przykładzie miasta Olsztyna – Wanda Łaguna ... 304

Confl ict between cultural landscape preservation and expansion of development in suburban zone on example of Olsztyn City

Tereny otwarte istotnym czynnikiem kształtowania krajobrazu kulturowego

– Jolanta Zarzycka-Hajdukiewicz ... 316

Greenfi elds as an important element of creation cultural landscape

Problemy rewaloryzacji i pielęgnacji zabytkowych alei 3 Maja i Waszyngtona

w Krakowie w dotychczasowej praktyce i w świetle nowych metod bezinwazyjnej

diagnostyki dendrologicznej – Wojciech Bobek ... 322

Problems of the restoration and the maintenance over historic avenues 3 Maja and Waszyngtona in Cracow in the current practice and according to new non-invasive methods of dendrological diagnostics

Zabytkowe ogrody i parki publiczne we współczesnym krajobrazie – problemy

rewaloryzacji i użytkowania – Agata Zachariasz ... 328

Historic parks and public gardens in the contemporary landscape – problems of restoration

Wartości przyrodnicze parków miejskich na przykładach europejskich

– Iwona Szumacher ... 355

Natural values of urban parks – European parks as examples

 

Część II

Spis treści

Contents

Ochrona i użytkowanie krajobrazu wsi – Piotr Szpanowski ... 7

Protection and uze of the rural landscape

Negatywne przekształcenia krajobrazu terenów wiejskich Mazowsza – Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Kinga Kimic ... 11

Negative changes of the Mazovia’s rural landscape

Wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego wsi w realizacji projektu „Hinterland potentials for a spatial development under the aspects of decline” – Agnieszka Jaszczak, Emilia Marks, Krzysztof Młynarczyk ... 19

Using of natural and cultural potential of the village in frame of project „Hinterland potentials for a spatial development under the aspects of decline” realization

Majątek Radaczewo (Reinchenbach) – przykład „ferme ornée” na terenie województwa zachodniopomorskiego – Anna M. Walkiewicz ... 28

Radaczewo estate – an example of “ferme ornée” in Western Pomerania province

Krajobraz kulturowy Radziejowic – problemy ochrony i szanse rozwoju

– Anna Marconi-Betka, Anita Wesołowska ... 36

Radziejowice cultural landscape – preservation problems and chances for development

Park podworski we wsi Kroczewo. Rewitalizacja parku jako wstęp do ożywienia

turystycznego gminy Załuski – Jarosław M. Zawadzki ... 47

Manor Park in Kroczewo village

Krajobraz kulturowy klucza białaczowskiego – Małgorzata Milecka ... 73

The Białaczów key cultural landscape

Ochrona i użytkowanie krajobrazu przemysłowego i fortecznego

– Anna Różańska ... 87

Protection and utilization of industrial and fortress landscape

Problemy ochrony krajobrazu miasta postindustrialnego na przykładzie Radomia

– Romuald K. Bochyński ... 91

The problems of protection of a postindustrial city landscape on the example of Radom

Strategia krajobrazowa dla Tamizy w Londynie jako przykład ochrony i promowania miejskich obszarów nadrzecznych – Iwona Orzechowska ... 112

Landscape strategy for Thames River in London as an example of management and promotion of urban riverside areas

Parki i szlaki kulturowe szansą rewitalizacji historycznego krajobrazu inżynieryjnego – Jadwiga Środulska-Wielgus ... 121

Cultural parks and routes as an opportunity of historical engineer landscape revitalization

Rewitalizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – Halina Petryszyn,

Karolina Capar ... 135

Revitalization of castle of dukes of Pomorze in Szczecin

Mury i wały miejskie jako czynnik kształtujący krajobraz Warszawy – Anna Różańska, Teresa Krogulec ... 158

Walls and city ramparts as a factor creating landscape of Warsaw

Forteczny park kulturowy jako forma ochrony systemu fortyfikacji twierdzy Warszawa – Katarzyna Pałubska ... 168

The idea of cultural parks of fortifi cation for military system protection of Fortress of Warsaw

Ochrona krajobrazu fortecznego – Lidia Klupsz ... 182

The fortress landscape protection

Zieleń forteczna wrocławskiej twierdzy pierścieniowej – Łukasz Pardela ... 202

Fortress green of the Wrocław ring fortress

„Zieleń dachowa” w Polsce – stan istniejący i możliwości rozwoju – Zofia Pieniążek, Piotr Latocha ... 212

Green roofs in Poland – current situation and possible development

Ochrona i użytkowanie krajobrazu sacrum – Jan Rylke ... 225

Protection and utilization of sacrum landscape

Sanktuaria warmińskie w planowaniu miejscowym – Magdalena Swaryczewska,

Mariusz Antolak ... 229

Varmia’s sanctuaries in local planning

Analiza kompozycji krajobrazowej i wytyczne do rewaloryzacji zespołu

źródliskowo-sakralnego w Trzęsinach na Roztoczu Zachodnim – Barbara Sowińska, Agnieszka Oleś, Tadeusz J. Chmielewski ... 248

Landscape composition analysis and directives of the source-sacred complex revalorization in Trzęsiny village (West Roztocze region)

Miejsce wiecznego spoczynku? O problemach związanych z przekształcaniem nieczynnych cmentarzy na terenie tzw. ziem odzyskanych (na przykładach Jeleniej Góry i Wrocławia) – Wojciech Brzezowski, Marzanna Jagiełło-Kołaczyk ... 259

Place of eternal rest? About problems concerning transformations of closed cemeteries

Cmentarze ewangelickie Lednickiego Parku Krajobrazowego – Agnieszka Rydzewska, Piotr Urbański ... 278

Evangelical cemeteries of Lednica Landscape Park

Historyczne cmentarze Szczecina – ochrona a współczesne użytkowanie

– Aleksandra Pilarczyk ... 286

Historical cemeteries in Szczecin – conservation and their use today

Polityka krajobrazowa Muzeum Pałacu w Wilanowie – Paweł Jaskanis ... 301

The landscape policy of the Wilanów Palace Museum

Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych

na przemiany krajobrazu – Małgorzata Kaczyńska ... 310

The infl uence of palace garden ensamble in Wilanów and its fi lial ensambles on the landscape transformation

Kompozycja Wilanowa Zachodniego – Kinga Rybak ... 325

The composition of Western Wilanów

Problematyka granic ochrony konserwatorskiej rezydencji wilanowskiej i związanego z nią krajobrazu kulturowego – Dorota Sikora ... 347

The problems of establishing the conservator protection borders for Wilanów residence and surrounding cultural landscape

Oś Królewska w Wilanowie we współczesnym krajobrazie kulturowym

– Aleksander Böhm ... 364

The Royal Axis in Wilanów in contemporary cultural landscape

Idea utworzenia Wilanowskiego Parku Kulturowego – Ewa Nekanda-Trepka,

Janusz Korzeń, Zbigniew Myczkowski ... 371

The idea of creation of Wilanów Cultural Park

Ewolucja klucza wilanowskiego – zagrożenia i szanse – Jacek Damięcki,

Marek Piwowarski ... 377

Development of the Wilanów complex – dangers and chances

Idea „promenady” – Jan Rylke, Tomasz Turczynowicz, Jeremi T. Królikowski, Krzysztof Ozimek, Beata J. Gawryszewska, Małgorzata Kaczyńska, Tetyana Melnyk, Joanna Dzięcioł ... 382

The idea of “promenade”

Tytuł

Przyroda i miasto, tom X - cz. 1 i 2

Autor

Jan Rylke

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2007

Liczba stron

Część 1 - 364 s., część 2 - 404 s.

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7244-915-3