Zabiegi chirurgiczne u koni w warunkach pozaszpitalnych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: redakcja polskiego wydania: Andrzej Bereznowski
  • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2009
  • Liczba stron : 341 plus DVD
  • Oprawa i wymiary: twarda, 180 x 260 mm
  • ISBN: 978-83-7609-061-0
Opisy wybranych zabiegów chirurgicznych u koni możliwych do przeprowadzenia w warunkach terenowych, podstawowe informacje z chirurgii ogól­nej i anestezjologi, zilustrowano wyraźnymi i czytelnymi zdjęciami i schematami

Książka wypełnia pewną lukę na ryn­ku polskich podręczników weterynaryjnych. Jest również dobrą kontynuacją wydanych wcześniej książek dotyczących chorób koni.

W podręczniku zawarto opisy wybranych zabiegów chirurgicznych u koni możliwych do przeprowadzenia w warunkach terenowych, a także podstawowe informacje z chirurgii ogól­nej i anestezjologii. Zabiegi chirurgiczne opisano z zachowaniem prawidłowego układu i systema­tyczności, omawiając wskazania do ich przepro­wadzenia, techniki ich wykonania, postępowanie pooperacyjne, rokowanie, możliwe powikłania i alternatywne metody leczenia. Wszystkie naj­ważniejsze etapy postępowania zilustrowano wyraźnymi i czytelnymi zdjęciami i schematami. Usystematyzowany układ książki wielokrot­nie zmusił jej autorów do stosowania powtó­rzeń, szczególnie widocznych we fragmentach poświęconych postępowaniu pooperacyjnemu, w żadnej jednak mierze nie zmniejsza to warto­ści podręcznika.

Niezwykle ważną i nowatorską częścią publikacji jest dołączona płyta DVD, na której zamieszczono wiele filmów przedstawiających podstawy chirurgii i znieczulenia, jak również wybrane zabiegi operacyjne. Lektor spokojnym i wyraźnym głosem komentuje poszczególne etapy postępowania, a tłumaczenie komentarza na język polski ułatwia wielu lekarzom korzy­stanie z załączonej płyty. Ta forma ilustrowania tekstu jest novum na polskim rynku podręczni­ków weterynaryjnych i moim zdaniem wymaga uznania.

Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych u koni w terenie nie jest proste i wymaga od lekarza nie tylko umiejętności chirurgicznych, ale również zdolności organizacyjnych. Liczba przedstawionych możliwych powikłań poope­racyjnych pokazuje, że chirurgia terenowa nie do końca jest idealnym rozwiązaniem i powinna w związku z tym być stosowana w wybranych sytuacjach. Z tego powodu nie należy trakto­wać tego podręcznika jako elementarza wiedzy chirurgicznej dla początkującego lekarza wete­rynarii. Wręcz przeciwnie, jest to szczególnie przydatna książka dla lekarzy, którzy wcześniej mieli możliwość odbywania staży w klinikach i uczenia się pod okiem mistrza. Ze względu jednak na zawarte w publikacji informacje doty­czące wielu problemów ogólnych, podręcznik ten będzie przydatny także dla mało doświad­czonych lekarzy oraz studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej.

Spis treści

Przedmowa IX

Przedmowa do wydania polskiego    X

Część 1

Przygotowanie przedoperacyjne i ocena stanu zwierzęcia

Rozdział 1  Wprowadzenie   2

Rozdział 2  Narzędzia chirurgiczne   6

Rozdział 3  Zamykanie ran  12

Rozdział 4  Pierwsza pomoc pacjentom ze złamaniami kości  25

Rozdział 5  Znieczulenie w warunkach terenowych  32

Część 2

Operacje na kończynach

Rozdział 6  Przecięcie okostnej i jej odwarstwienie  50

Rozdział 7  Zahamowanie wzrostu chrząstki nasadowej (mostkowanie)  54

Rozdział 8  Perfuzja odcinka obwodowego kończyny  59

Rozdział 9  Leczenie ran ścięgien zlokalizowanych w okolicy śródręcza lub śródstopia  64

Rozdział 10 Przecięcie więzadła pierścieniowego  72

Rozdział 11 Wycięcie ścięgna mięśnia prostownika bocznego palców  78

Rozdział 12 Przecięcie więzadła przyśrodkowego rzepki  82

Rozdział 13 Przecięcie więzadła dodatkowego mięśnia zginacza głębokiego palców  87

Rozdział 14 Przecięcie więzadła dodatkowego mięśnia zginacza powierzchownego palców  94

Rozdział 15 Wycięcie końca dalszego kości rysikowej  101

Rozdział 16 Przecięcie ścięgna mięśnia zginacza głębokiego palców 106

Rozdział 17 Przecięcie ścięgna i brzuśca mięśnia półścięgnistego  111

Rozdział 18 Wycięcie nerwów dłoniowych lub podeszwowych palców 115

Rozdział 19 Zakładanie opatrunku unieruchamiającego  121

Część 3

Chirurgia głowy i szyi

Rozdział 20 Unieruchomienie złamań przedniej części szczęki i żuchwy za pomocą drutu umieszczonego wewnątrz jamy ustnej  132

Rozdział 21 Trepanacja zatok przynosowych  137

Rozdział 22 Dłutowanie zęba od strony korzenia  142

Rozdział 23 Tracheotomia  149

Rozdział 24 Tracheostomia  154

Rozdział 25 Możliwości leczenia chirurgicznego dogrzbietowego przemieszczenia podniebienia miękkiego  158

Rozdział 26 Operacja łykawości zmodyfikowaną metodą Forssella  169

Część 4

Chirurgia okulistyczna

Rozdział 27 Przepłukiwanie przewodu nosowo-łzowego 174

Rozdział 28 Wprowadzanie kaniuli do płukania worka spojówkowego przez powiekę dolną  178

Rozdział 29 Szycie ran powiek  181

Rozdział 30 Wyłuszczenie gałki ocznej - przezspojówkowe i przezpowiekowe  183

Rozdział 31 Podwinięcie powiek 187

Rozdział 32 Znieczulanie nerwów: łzowego, jarzmowego, podbloczkowego, powiekowego oraz nadoczodołowego do zabiegów okulistycznych  190

Rozdział 33 Tymczasowe zszycie szpary powiek  193

Część 5

Chirurgia układu moczowo-płciowego u samców

Rozdział 34 Kastracja  196

Rozdział 35 Kastracja wnętra  211

Rozdział 36 Częściowe wycięcie napletka  218

Rozdział 37 Amputacja prącia  222

Rozdział 38 Nacięcie cewki moczowej w okolicy krocza u samców  228

Część 6 Chirurgia układu moczowo-płciowego u klaczy

Rozdział 39 Plastyka warg sromu metodą Caslicka  234

Rozdział 40 Plastyka krocza  237

Rozdział 41 Plastyka ujścia cewki moczowej  240

Rozdział 42 Leczenie pęknięcia krocza trzeciego stopnia  247

Rozdział 43 Zamknięcie przetoki odbytniczo-pochwowej 254

Część 7

Wybrane operacje jamy brzusznej

Rozdział 44 Operacja przepukliny pachwinowej  264

Rozdział 45 Operacja przepukliny pępkowej  269

Skorowidz275

Płyta DVD Karty wypisów   285

Opis filmów  328

 

Tytuł

Zabiegi chirurgiczne u koni w warunkach pozaszpitalnych

Autor

redakcja polskiego wydania: Andrzej Bereznowski

Wydawca

Elsevier

Rok wydania

2009

Liczba stron

341 plus płyta DVD

Wymiary

180 x 260

Okładka

twarda

ISBN

978-83-7609-061-0