Agrobiznes

  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: Kapusta Franciszek
  • Wydawca, rok wydania: Difin, 2012, wydanie 2 zmienione i uaktualnione
  • Liczba stron : 352
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7641-686-1

Przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową, opisano wybrane rynki rolne.

W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu potrzeb człowieka. Wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową. Dokonano aktualizacji zagadnień naukowych oraz informacji z zakresu organizacji agrobiznesu. Rozważania w pracy otwiera rozdział Potrzeby człowieka i miejsce wśród nich produktów agrobiznesu.

W kolejnych rozdziałach Czytelnik ma możliwość zapoznania się z:
- powstaniem i rozwojem koncepcji agrobiznesu,
- otoczeniem instytucjonalnym agrobiznesu w Polsce,
- charakterystyką agregatów agrobiznesu: zaopatrzeniem, rolnictwem oraz przetwórstwem i obrotem towarowym,
- nieżywnościową sferą agrobiznesu,
- wybranymi rynkami rolnymi: zbóż, ziemniaków, nasion roślin oleistych, mleka, jaj i zwierząt rzeźnych – zagadnienia nowe. agro_biznes

Rozważania teoretyczne uzupełnione są studiami przemian w poszczególnych dziedzinach agrobiznesu w Polsce. Książka przeznaczona jest dla studentów różnych kierunków studiów, zwłaszcza ekonomicznych, rolniczych, przyrodniczych, dla nauczycieli szkół rolniczych; powinna również zainteresować działaczy gospodarczych, pracowników administracji i kadrę kierowniczą przedsiębiorstw sfery agrobiznesu.

Spis treści:

 

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

 

   1.1. Struktura spożycia materialnego i miejsce w niej żywności

   1.2. Pojęcie żywności i jej rodzaje

   1.3. Istota zaleceń żywieniowych i metodologia badania stanu odżywiania społeczeństwa

   1.4. Metodologia badania poziomu spożycia żywności

   1.5. Potrzeby człowieka a bezpieczeństwo żywnościowe

      1.5.1. Hierarchia potrzeb człowieka i miejsce w niej bezpieczeństwa żywnościowego

      1.5.2. Rodzaje bezpieczeństwa żywnościowego i rola państwa w jego realizacji

         1.5.2.1. Międzynarodowe bezpieczeństwo żywnościowe

         1.5.2.2. Państwowe (narodowe) bezpieczeństwo żywnościowe

         1.5.2.3. Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstwa domowego

 

Rozdział 2. POWSTANIE I ROZWÓJ KONCEPCJI AGROBIZNESU

 

   2.1. Ewolucja sposobu pozyskiwania dóbr przez człowieka

   2.2. Powstanie koncepcji agrobiznesu

   2.3. Powstanie koncepcji gospodarki żywnościowej

   2.4. Wielowymiarowe spojrzenie na agrobiznes

      2.4.1. Agrobiznes jako wyodrębniony system gospodarki narodowej

      2.4.2. Agrobiznes jako dziedzina aktywności podmiotów gospodarczych

      2.4.3. Agrobiznes jako dziedzina wiedzy i badań naukowych

   2.5. Agrobiznes a gospodarka żywnościowa; podobieństwa i różnice

   2.6. Powiązania integracyjne między ogniwami (agregatami) agrobiznesu

 

Rozdział 3. OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE AGROBIZNESU W POLSCE

 

   3.1. Pojęcie i rodzaje instytucji otoczenia agrobiznesu

   3.2. Państwo

   3.3. Samorząd

      3.3.1. Samorząd terytorialny

      3.3.2. Samorząd rolniczy (gospodarczy)

   3.4. Agencje i inspekcje państwowe

      3.4.1. Agencja Rynku Rolnego

      3.4.2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

      3.4.3. Agencja Nieruchomości Rolnych

      3.4.4. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

      3.4.5. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

      3.4.6. Główny Lekarz Weterynarii

   3.5. Giełdy i rynki hurtowe oraz inne zorganizowane formy obrotu rynkowego

   3.6. Banki

   3.7. Instytucje ubezpieczenia społecznego

   3.8. Fundacje

   3.9. Związki zawodowe

 

Rozdział 4. CHARAKTERYSTYKA AGREGATÓW AGROBIZNESU

 

   4.1. Działania związane z produkcją i dystrybucją środków oraz usług niezbędnych w gospodarstwach rolniczych i przemyśle przetwórczym surowców rolniczych – zaopatrzenie

      4.1.1. Zagadnienia ogólne

      4.1.2. Środki produkcji pochodzenia rolniczego

      4.1.3. Środki produkcji pochodzenia przemysłowego

      4.1.4. Rynek środków produkcji i usług oraz jego specyfika

      4.1.5. Informacje o osiągnięciach naukowych

      4.1.6. Doradztwo w agrobiznesie

   4.2. Działania w gospodarstwach (przedsiębiorstwach) rolniczych, w wyniku których

powstają produkty rolnicze i usługi – rolnictwo

      4.2.1. Wieś w Polsce

      4.2.2. Charakterystyka stanu rolnictwa

      4.2.3. Polityka państwa dotycząca przekształceń w rolnictwie i kształtowania poziomu produkcji rolniczej

      4.2.4. Plasowanie się produkcji rolnictwa polskiego w Unii Europejskiej-27 w latach 2004–2009

      4.2.5. Zasoby czynników produkcji w rolnictwie polskim

         4.2.5.1. Ziemia rolnicza

         4.2.5.2. Zasoby pracy

         4.2.5.3. Kapitał (środki trwałe i obrotowe)

      4.2.6. Ustrój rolny i struktura agrarna

      4.2.7. Koncepcje rolnictwa w teorii i w praktyce

      4.2.8. Organizacja produkcji roślinnej

      4.2.9. Organizacja produkcji zwierzęcej

      4.2.10. Intensywność rolnictwa

      4.2.11. Określenie efektywności (sprawności) gospodarowania w rolnictwie

   4.3. Działania związane ze skupem, przetwórstwem, magazynowaniem i dystrybucją

przetworzonych produktów powstałych z surowców rolniczych – przetwórstwo i obrót

      4.3.1. Zagadnienia ogólne

      4.3.2. Przemysł spożywczy i jego rola w kształtowaniu bezpieczeństwa żywnościowego

      4.3.3. Ogólna charakterystyka podstawowych surowców pochodzenia rolniczego,

morskiego i leśnego zużywanych w przemyśle przetwórczym

      4.3.4. Pojęcie bazy surowcowej w przemyśle przetwórczym surowców rolniczych

         4.3.4.1. Czynniki charakteryzujące bazę surowcową produktów rolniczych

         4.3.4.2. Czynniki mające wpływ na rozwój bazy surowcowej produktów rolniczych

         4.3.4.3. Systemy zaopatrzenia zakładów w surowce

      4.3.5. Lokalizacja działalności przetwórczej

         4.3.5.1. Zagadnienia wstępne

         4.3.5.2. Podstawy decyzji lokalizacyjnych

         4.3.5.3. Główne czynniki wyboru lokalizacji

         4.3.5.4. Specyficzne aspekty lokalizacji działalności w agrobiznesie

      4.3.6. Szczególne warunki realizacji produkcji w przemyśle przetwórczym surowców rolniczych

         4.3.6.1. Nietrwałość surowców rolniczych oraz gotowych wyrobów i ich duża podatność na zepsucie

         4.3.6.2. Rozproszenie produkcji surowca i konieczność utrzymywania ścisłych związków przetwórcy z producentem

         4.3.6.3. Rozmieszczenie już istniejących zakładów

         4.3.6.4. Wahania sezonowe podaży surowca i popytu na gotowe wyroby

      4.3.7. Dystrybucja wytworzonych produktów

         4.3.7.1. Podstawowe instrumenty marketingowe dystrybucji

         4.3.7.2. Funkcje dystrybucji i jej strategia

         4.3.7.3. Kanały dystrybucji i ich rola

            4.3.7.3.1. Typizacja kanałów dystrybucji

            4.3.7.3.2. Znaczenie poszczególnych kanałów dystrybucji dla producenta

 

Rozdział 5. NIEŻYWNOŚCIOWA SFERA AGROBIZNESU – WYBRANE ZAGADNIENIA

 

   5.1. Przesłanki ekonomiczne i ekologiczne rozwoju nieżywnościowej sfery agrobiznesu

   5.2. Produkcja szkółkarska roślin owocowych i ozdobnych oraz kwiaciarstwo

   5.3. Włókiennictwo i produkcja włókien naturalnych

      5.3.1. Pojęcie i geneza włókiennictwa

      5.3.2. Produkcja włókien roślinnych

      5.3.3. Produkcja zwierzęcych włókien naturalnych

   5.4. Produkcja i uszlachetnianie skór zwierzęcych – garbarstwo

      5.4.1. Przesłanki uszlachetniania skór zwierzęcych

      5.4.2. Garbarstwo i jego rozwój

      5.4.3. Baza surowcowa w garbarstwie

   5.5. Energia z biomasy

      5.5.1. Przesłanki ekologiczne produkcji energii z biomasy

      5.5.2. Biopaliwa gazowe

      5.5.3. Biopaliwa ciekłe

      5.5.4. Biopaliwa stałe

   5.6. Tworzywa ekologiczne na bazie surowców skrobiowych

   5.7. Uprawa roślin specjalnych

   5.8. Wykorzystanie produktów rolniczych do wytwarzania barwników naturalnych

   5.9. Turystyka wiejska

      5.9.1. Pojęcie turystyki i jej wieloaspektowość

      5.9.2. Funkcje polskiej wsi i rola turystyki w jej rozwoju

 

Rozdział 6. WYBRANE RYNKI ROLNE

 

   6.1. Rynek zbóż

      6.1.1. Zboża w rolnictwie i gospodarce Polski

      6.1.2. Bilans zbóż i samowystarczalność

      6.1.3. Przetwórstwo zbóż na cele spożywcze i zmiany w poziomie spożycia produktów zbożowych

      6.1.4. Import i eksport ziarna zbóż oraz ich przetworów

      6.1.5. Interwencja państwa na rynku zbóż

      6.1.6. Podsumowanie

   6.2. Rynek ziemniaka

      6.2.1. Ziemniak w rolnictwie i gospodarce Polski

      6.2.2. Bilans ziemniaków i samowystarczalność

      6.2.3. Przemysł przetwórczy ziemniaków

      6.2.4. Działania ARR na rynku ziemniaków i perspektywy ich uprawy

      6.2.5. Podsumowanie i wnioski

   6.3. Rynek nasion roślin oleistych

      6.3.1. Rośliny oleiste w rolnictwie i gospodarce Polski

      6.3.2. Poziom spożycia tłuszczów w Polsce

      6.3.3. Powierzchnia uprawy, zbiory i plony roślin oleistych

      6.3.4. Przemysł olejarski i jego zdolności przetwórcze

      6.3.5. Bilans handlu zagranicznego surowcami i produktami oleistymi – ocena

samowystarczalności

      6.3.6. Podsumowanie

   6.4. Rynek mleka

      6.4.1. Mleczarstwo w życiu człowieka i gospodarce Polski

      6.4.2. Baza surowcowa mleczarstwa i jej zmiany

      6.4.3. Zakłady przemysłu mleczarskiego i ich produkcja

      6.4.4. Produkcja przemysłu mleczarskiego

      6.4.5. Doskonalenie dystrybucji produktów mleczarskich

      6.4.6. Interwencja na rynku mleka

      6.4.7. Podsumowanie

   6.5. Rynek jaj

      6.5.1. Znaczenie jajczarstwa dla człowieka i gospodarki Polski

      6.5.2. Charakterystyka drobiarstwa polskiego oraz spożycie jaj

      6.5.3. Produkcja i kierunki rozdysponowania jaj w Polsce w latach 2000–2010

      6.5.4. Podsumowanie

   6.6. Rynek zwierząt rzeźnych

      6.6.1. Zagadnienia wstępne

      6.6.2. Pojęcie i zadania przemysłu mięsnego

      6.6.3. Baza surowcowa przemysłu mięsnego

      6.6.4. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku mięsa czerwonego

      6.6.4. Żywiec drobiowy

         6.4.4.1. Właściwości użytkowe mięsa drobiowego

         6.6.4.2. Baza surowcowa drobiarstwa mięsnego w Polsce

         6.6.4.3. Zadania przemysłu drobiarskiego

         6.6.4.4. Samowystarczalność techniczna i ekonomiczna drobiarstwa mięsnego

w Polsce w latach 2000–2010

         6.6.4.5. Ważniejsze problemy drobiarstwa mięsnego w Polsce

BIBLIOGRAFIA

Tytuł

Agrobiznes

Autor

Kapusta Franciszek

Wydawca

Difin

Rok wydania

2012 Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

Liczba stron

352

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7641-686-1