Architektura krajobrazu dla każdego

  • Wydawnictwo: KaBe
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: L. Kasińska, A. Sieniawska-Kuras
  • Wydawca, rok wydania: KaBe, 2009
  • Liczba stron : 352
  • Oprawa i wymiary: twarda, 175 x 245 mm
  • ISBN: 9788389387653
  • 103,90 zł

 

 

Książka dla czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem ogrodu.

Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem własnego ozdobnego ogrodu. Pomocna będzie również technikom architektury krajobrazu w przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Spis treści

Część I
Podstawy ochrony i projektowania architektury krajobrazu
1. Podstawowe wiadomości o krajobrazie i jego ochronie
1.1. Pojęcia związane z krajobrazem i jego ochroną
1.2. Typy i formy krajobrazu
1.3. Style w architekturze krajobrazu kulturowego
1.4. Ochrona i konserwacja krajobrazu
1.5. Ochrona przyrody
1.5.1. Ochrona przyrody – rys historyczny
1.5.2. Ochrona przyrody w świetle ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.
1.6. Charakterystyka form ochrony krajobrazu i jego elementów wg ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków
1.7. Najważniejsze akty prawne związane z architekturą krajobrazu
1.8. Konwencje międzynarodowe mające istotne znaczenie dla ochrony krajobrazu
1.9. Krajowy system obszarów chronionych i znaczenie przyrodnicze Polski w świecie
1.10. Procedury związane z wycinaniem drzew
1.11. Ocena wartości krajobrazu
1.11.1. Bioindykacja
1.11.2. Fitoindykacja gatunkowa i fitocenotyczna
1.11.3. Waloryzacja przyrodnicza
1.11.4. Metoda jednostek architektoniczno-krajobrazowych
1.12. Rekultywacja – etapy działania
2. Krótka historia ogrodów
2.1. Podstawowe pojęcia związane z ogrodami
2.2. Ogrody starożytne
2.2.1. Ogrody starożytnej Mezopotamii
2.2.2. Ogrody w starożytnym Egipcie
2.2.3. Ogrody starożytnej Grecji
2.2.4. Ogrody w starożytnym Rzymie
2.3. Ogrody średniowieczne
2.3.1. Średniowieczne ogrody klasztorne
2.3.2. Średniowieczne ogrody zamkowe
2.4. Ogrody orientalne
2.5. Ogrody renesansowe
2.5.1. Ogrody renesansowe w Polsce
2.6. Ogrody barokowe
2.6.1. Ogrody barokowe w Polsce
2.7. Ogrody krajobrazowe
2.7.1. Ogrody krajobrazowe w Polsce
2.8. Ogrody XX wieku
2.8.1. Ogrody XX wieku w Polsce
2.9. Sztuka ogrodowa Dalekiego Wschodu
3. Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych
3.1. Ogród zabytkowy
3.2. Przyczyny niszczenia ogrodów
3.3. Rozwój konserwacji i rewaloryzacji ogrodów w Polsce
3.4. Instytucje i akty prawne związane z opieką nad zabytkami ogrodowymi
3.5. Międzynarodowe akty prawne związane z ochroną środowiska kulturowego
3.6. Obowiązki właściciela zabytkowego ogrodu
3.7. Konserwacja w sztuce ogrodowej
3.8. Działania konserwatorskie w ogrodach zabytkowych
3.9. Prace rewaloryzacyjne w ogrodach historycznych
3.9.1. Ogród średniowieczny
3.9.2. Ogród renesansowy
3.9.3. Ogród barokowy
3.9.4. Ogród krajobrazowy
4. Współczesne tereny zieleni
4.1. Architektura krajobrazu jako dyscyplina wiedzy
4.2. Planowanie przestrzenne w Polsce
4.3. Funkcje terenów zieleni w środowisku
4.4. Systemy terenów zieleni w mieście
4.5. Klasyfikacja terenów zieleni
4.6. Tereny zieleni otwarte
4.7. Tereny zieleni specjalnego przeznaczenia
4.8. Tereny zieleni towarzyszące różnym obiektom
4.9. Tereny zieleni związane z wypoczynkiem i turystyką
5. Rysunek i oznaczenia graficzne w architekturze krajobrazu
5.1. Grafika komputerowa w architekturze krajobrazu
5.2. Oznaczenia graficzne w architekturze krajobrazu
6. Dokumentacja projektowo-techniczna
6.1. Projekt koncepcyjny
6.2. Projekt budowlany
6.3. Projekt szczegółowy
6.4. Dokumentacja uproszczona
6.5. Inwentaryzacja szaty roślinnej
7. Zasady tworzenia kompozycji ogrodowych
7.1. Podstawowe zasady kompozycji
7.2. Relacje zachodzące pomiędzy elementami kompozycji
7.3. Elementy kompozycji wnętrza ogrodowego
7.4. Światło jako czynnik wizualizacji kompozycji
7.5. Barwa w kompozycji ogrodów
7.6. Charakterystyka cech plastycznych roślin
7.7. Zmienność w czasie i przestrzeni kompozycji ogrodowych
7.8. Zestaw zasad kompozycyjnych
7.9. Komponowanie wnętrz ogrodowych
8. Zasady projektowania przykładowych terenów zieleni
8.1. Etapy pracy projektowej
8.2. Projektowanie ogrodów przydomowych
8.3. Zasady projektowania terenów publicznych
8.4. Zestawy roślin dostosowane do różnych warunków środowiskowych
9. Zasady projektowania obiektów małej architektury
9.1. Drogi, ścieżki, place
9.2. Tarasowe ukształtowanie terenu
9.3. Schody
9.4. Ogrodzenia
9.5. Konstrukcje dla pnączy i zadaszenia
9.6. Urządzenia wodne
9.7. Inne elementy wyposażenia ogrodów

Część II
Urządzenie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
10. Materiały i wyroby budowlane stosowane w obiektach architektury krajobrazu
10.1. Klasyfikacja i cechy techniczne materiałów budowlanych
10.2. Normy, certyfikaty, aprobaty
10.3. Naturalne materiały kamienne i kruszywa budowlane
10.4. Mineralne spoiwa budowlane
10.5. Zaczyny, zaprawy i betony
10.6. Ceramika budowlana
10.7. Drewno
10.8. Wyroby metalowe
10.9. Lepiszcza bitumiczne
10.10. Tworzywa sztuczne
10.11. Materiały malarskie
11. Organizacja budowy obiektów architektury krajobrazu
11.1. Zagospodarowanie placu budowy
11.2. Dokumentacja budowy
11.3. Dozór techniczny budowy
11.4. Odbiór robót
12. Miernictwo w architekturze krajobrazu
12.1. Wiadomości wstępne
12.2. Podstawowe wiadomości o pomiarach geodezyjnych
12.2.1. Zasady wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych
12.2.2. Stabilizacja punktów w terenie
12.3. Zasady tyczenia linii w terenie
12.3.1. Zasady tyczenia prostych w terenie
12.3.2. Metody tyczenia punktów przecięcia się prostych w terenie
12.3.3. Sposoby tyczenia kąta prostego w terenie (prostych prostopadłych)
12.3.4. Tyczenie prostych równoległych
12.3.5. Tyczenie łuku
12.3.6. Tyczenie okręgu
12.4. Techniki wykonywania pomiarów liniowych
12.4.1. Pomiar odległości w terenie płaskim
12.4.2. Zasady prowadzenia pomiaru odległości w terenie punktu niedostępnego
12.4.3. Sposoby pomiaru odległości w terenie pochyłym
12.5. Pomiar kątów poziomych
12.6. Ogólne zasady prowadzenia pomiarów w terenie
12.6.1. Pomocnicze osnowy pomiarowe
12.6.2. Metody pomiaru szczegółów terenowych
12.7. Metody obliczania powierzchni na podstawie planu i miar uzyskanych w terenie
12.8. Prowadzenie pomiarów wysokościowych w terenie
12.8.1. Istota pomiarów wysokościowych
12.8.2. Rodzaje niwelacji terenu
12.8.3. Zasady wykonywania niwelacji trasy
12.8.4. Metody niwelacji powierzchni
12.8.5. Interpolacja przebiegu warstwic całkowitych
12.9. Nowoczesne technologie geodezyjne
13. Roboty ziemne
13.1. Właściwości techniczne gruntów
13.2. Obliczanie objętości wykopów i nasypów
13.2.1. Metoda przekrojów
13.2.2. Metoda siatki kwadratów
13.2.3. Metoda warstwic
13.3. Zakres prac przygotowawczych do prowadzenia robót ziemnych
13.4. Sposoby wykonywania robót ziemnych
13.5. Zabezpieczanie powierzchni wykopów i nasypów przed erozją
14. Obiekty małej architektury – wykonanie i konserwacja
14.1. Drogi i nawierzchnie ogrodowe
14.1.1. Nawierzchnie gruntowe
14.1.2. Nawierzchnie twarde nieulepszone
14.1.3. Nawierzchnie twarde ulepszone
14.1.4. Krawężniki i obrzeża nawierzchni ogrodowych
14.2. Schody ogrodowe
14.2.1. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne schodów ogrodowych
14.3. Murki ogrodowe
14.3.1. Murki suche
14.3.2. Murki murowane
14.3.3. Murki betonowe
14.4. Ogrodowe zbiorniki wodne
14.4.1. Wykonywanie ogrodowych zbiorników wodnych
14.4.2. Przystosowanie zbiorników wodnych do uprawy roślin
14.4.3. Sposoby doprowadzania i odprowadzania wody w zbiornikach ogrodowych
14.5. Trejaże i pergole
14.5.1. Słupy
14.5.2. Fundamentowanie słupów
14.5.3. Poprzeczne elementy trejaży i pergoli
14.6. Ogrodzenia
14.6.1. Formy i czynniki niszczące ogrodzenia
14.6.2. Elementy ogrodzenia
14.7. Piaskownice
14.8. Typy konstrukcyjne i wymiary ławek ogrodowych
15. Sadzenie, przesadzanie i pielęgnacja roślin drzewiastych
15.1. Rośliny drzewiaste
15.1.1. Ogólne kryteria doboru drzew i krzewów
15.1.2. Wymagania jakościowe stawiane kupowanym sadzonkom drzew i krzewów
15.1.3. Ogólne zasady sadzenia drzew i krzewów
15.1.4. Reguły przygotowania gleby i miejsc do sadzenia drzew i krzewów
15.1.5. Techniki sadzenia drzew i krzewów
15.1.6. Zabezpieczanie i pielęgnacja roślin drzewiastych po posadzeniu
15.2. Przesadzanie drzew starszych
15.2.1. Okoliczności i warunki przesadzania drzew starszych
15.2.2. Sposoby przesadzania drzew i krzewów starszych
15.2.3. Sposoby zabezpieczania bryły korzeniowej przesadzanych drzew
15.2.4. Technika transportu, sadzenia i pielęgnacji drzew starszych
15.3. Pielęgnowanie roślin drzewiastych
15.3.1. Reguły efektywnego podlewania drzew i krzewów
15.3.2. Nawożenie drzew i krzewów
15.3.3. Cięcie drzew i krzewów ozdobnych
15.3.4. Sposoby zabezpieczania drzew i krzewów na zimę
15.3.5. Kontrola struktury i zdrowotności drzew i krzewów
16. Zakładanie i pielęgnacja trawników
16.1. Ogólna charakterystyka różnych rodzajów trawników
16.2. Czynniki wpływające na prawidłowe funkcjonowanie trawników
16.3. Zasady doboru gatunków i odmian traw do obsiewu trawników
16.4. Warunki przygotowania podłoża glebowego pod uprawę trawników
16.4.1. Przygotowanie warstwy urodzajnej gleby
16.4.2. Metody odwadniania boisk sportowych
16.4.3. Przygotowanie gleby do zakładania trawników na parkingach i skarpach
16.5. Techniki wysiewu nasion traw
16.6. Zakładanie trawników przez darniowanie
16.7. Zakres pielęgnacji trawników
16.8. Sposoby renowacji trawników
16.9. Zakres stosowania roślin okrywowych
17. Zakładanie i pielęgnacja kwietników i rabat
17.1. Zasady opracowywania projektów wykonawczych dla kwietników sezonowych i rabat bylinowych
17.2. Zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych
17.3. Zakładanie i pielęgnacja rabat bylinowych
17.4. Reguły zakładania ogrodów roślin wodnych, bagiennych i przybrzeżnych
17.5. Specyfika zakładania i pielęgnacji wrzosowiska
17.6. Zasady zakładania i pielęgnacji rabat i ogrodów różanych
17.7. Ogrody ziołowe
17.8. Ogrody traw
17.9. Ogrody skalne i alpinaria
17.10. Pielęgnacja roślin w pojemnikach
Bibliografia

Galeria zdjęć

 

 

Tytuł

Architektura krajobrazu dla każdego

Autor

L. Kasińska, A. Sieniawska-Kuras

Wydawca

KaBe

Rok wydania

2009

Liczba stron

352

Wymiary

B5

Okładka

twarda

 

arch_krajobrazu