Atlas anatomii małych zwierząt

  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: T.O. McCracken, R.A. Kainer
  • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2009
  • Liczba stron : 122
  • Oprawa i wymiary: miękka, 300 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-7609-090-0

Atlas anatomii małych zwierząt sklada się z 5 części; anatomii psa, kota, królika, szczura i świnki morskiej. Odznacza się bardzo czytelnymi ilustracjami i schematami

W dydaktyce anatomicznej, zarówno na wydziałach medycyny weterynaryjnej, jak i na innych bio­logicznych kierunkach pokrewnych, a także na studiach podyplomowych oraz podczas wyko­nywania pracy zawodowej, bardzo istotne jest odpowiednie ilustrowanie analizowanych struktur morfologicznych. Jest to szczególnie ważne obecnie, gdy w ciągu ostatnich lat liczba godzin przewi­dzianych na studiowanie anatomii zwierząt została drastycznie zmniejszona. W tej sytuacji proces kształcenia musi w dużym stopniu odbywać się poprzez pracę własną studiujących. Rodzi to z kolei konieczność korzystania w stopniu większym niż dotychczas z właściwie dobranego i udokumento­wanego materiału ilustracyjnego.

Niniejszy atlas został podzielony na 5 części; każda z nich jest poświęcona odrębnemu gatunkowi - są nimi: pies, kot, królik, szczur i świnka morska. Taka konstrukcja umożliwia łatwe porównywa­nie danej struktury u wymienionych gatunków. Warto nadmienić, że gatunki te należą do zwierząt bardzo popularnych, hodowanych przez człowieka z pobudek emocjonalnych, ale również zalicza­nych do zwierząt laboratoryjnych. Te ostanie są wykorzystywane w badaniach naukowych z zakresu weterynarii, medycyny czy też innych szeroko pojętych dyscyplin biologicznych, które wymagają prowadzenia eksperymentów. Atlas może też stanowić przystępne źródło wiedzy dla hodowców i miłośników wspomnianych zwierząt.

Atlas ma swoją specyfikę. Odznacza się przede wszystkim dużej wartości, bardzo czytelnymi ilu­stracjami. Niektóre z nich mają formę schematów, co bardzo ułatwia orientację przy rozpoznawaniu budowy oraz położenia określonych elementów anatomicznych. Na podkreślenie zasługuje również oryginalny układ treści tego opracowania. W odniesieniu do każdego gatunku w pierwszej kolej­ności zademonstrowany jest pokrój zewnętrzny i podział ciała na okolice topograficzne, a następnie uwzględniane są struktury leżące głębiej. Zamieszczono tu tylko elementy podstawowe, bez zbęd­nych szczegółów, w które obfituje anatomia. Przez to książka stała się źródłem informacji bardzo zwięzłych i przejrzystych.

Niniejszy atlas anatomii małych zwierząt dostarcza przede wszystkim informacji o rozmieszcze­niu i położeniu struktur morfologicznych w poszczególnych okolicach ciała psa, kota, królika, szczura oraz świnki morskiej. Przedstawia on w sposób prosty i wierny topograficzne zależności między głównymi narządami. Nie zawiera natomiast szczegółowych opisów morfologicznych. Przeważająca część ilustracji prezentuje struktury dotyczące całego ciała zwierzęcia (kościec, mięś­nie, tętnice, żyły, narządy wewnętrzne, węzły chłonne, nerwy). Poszczególne tablice obrazują okreś­lone okolice lub też przedstawiają wybrane narządy. Układ trawienny zilustrowano u każdego z opi­sanych gatunków. Podobnie opracowano narządy płciowe żeńskie i narządy płciowe męskie, wykazując w ten sposób zasadnicze różnice między samcem i samicą. Zilustrowano również inne narządy i zespoły narządów u wybranych gatunków w celu zademonstrowania charakterystycz­nych dla nich struktur morfologicznych.

W doborze przekrojów anatomicznych autorom doradzali specjaliści i naukowcy zajmujący się małymi zwierzętami.

Atlas jest przeznaczony dla osób uczących się (na różnych etapach edukacji) i służy jako synte­tyczny zbiór przedstawiający specyficzną budowę kilku gatunków małych zwierząt. Mogą z niego korzystać zarówno uczniowie szkół średnich o profilu biologicznym, jak i studenci medycyny we­terynaryjnej, biotechnologii, nauk o zwierzętach, zoologii czy biologii. Atlas może również służyć jako swego rodzaju materiał źródłowy dla hodowców oraz trenerów psów i kotów, techników labo­ratoryjnych i badaczy. Zapewnia on również możliwość szybkiego powtórzenia zawartej w nim treści osobom z wcześniejszym przygotowaniem anatomicznym. Jest niezastąpioną pomocą dla specjalistów, np. lekarzy weterynarii i zoologów, przy wyjaśnianiu właścicielowi zwierzęcia tych aspektów anatomii, które dotyczą stanu zdrowia i potrzeb jego pupila.

Kolejne strony wyjaśniają czytelnikowi zasady mianownictwa anatomicznego i orientacji przes­trzennej organizmu.

Tytuł

Atlas anatomii małych zwierząt

Autor

T.O. McCracken, R.A. Kainer wyd. I polskie, red. H. Kobryń

Wydawca

Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.

Rok wydania

2009

Liczba stron

122

Wymiary

300 x 230 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7609-090-0