Badania kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób zwierząt

  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod redakcją Józefa Nicponia
  • Wydawca, rok wydania: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, wydanie drugie uzupełnione
  • Liczba stron : 272
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7717-198-1
  • egz.
  • 95,90 zł

Podręcznik jest całościowym opracowaniem dotyczącym diagnostyki klinicznej i labolatoryjnej w weterynarii.

Autorzy książki postawili sobie za cel stworzenie nowoczesnego podręcznika przeznaczonego głównie dla studentów oraz lekarzy weterynarii praktyków. Zadanie to udało im się wykonać. Poszczególne rozdziały, napisane przez specjalistów, pozwalają widzieć zagadnienia diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej z różnych stron, co pogłębia i poszerza wiedzę, pozwala również na całościowe podejście do analizowanego problemu. Interpretacja wyników badań dodatkowych w kontekście objawów klinicznych, wywiadu i opisu zwierzęcia umożliwia czytelnikowi śledzenie procesu dochodzenia do rozpoznania i ułatwia naukę analitycznego myślenia lekarskiego. Podręcznik jest całościowym opracowaniem dotyczącym diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej. Jest to pierwsza i jedyna na polskim rynku wydawniczym pozycja monograficzna, opisująca w tak pełny sposób te zagadnienia.

W dalszym ciągu w literaturze weterynaryjnej jest brak zwięzłego i praktycznego podręcznika z diagnostyki klinicznej, który służyłby zarówno studentom weterynarii do nauki, jak i pomocą dla lekarzy weterynarii praktyków.

Cel, jakiemu ma służyć ta książka, zobowiązuje do omówienia klasycznych metod diagnostycznych, które są stosowane w codziennej praktyce weterynaryjnej w lecznicach i klinikach, zdały egzamin w praktyce, a także istnieje realna możliwość ich zastosowania.

Rozwój metod diagnostycznych i ogólny postęp w dziedzinie wiedzy internistycznej skłoniły nas do uwzględnienia w niniejszej książce także najnowszych i uznanych za skuteczne metod rozpoznawczych.

Wyczerpanie ostatniego czwartego wydania pt. „Badanie kliniczne w diagnostyce chorób wewnętrznych zwierząt domowych" oraz duże zapotrzebowanie, szczególnie wśród studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, zmobilizowały nas do kolejnej publikacji znacznie uzupełnionej o nowe techniki diagnostyczne. Podręcznik uwzględnia badanie przedmiotowe chorego zwierzęcia za pomocą metod fizykalnych jak oglądanie, omacywanie, osłuchiwanie, opukiwanie i mierzenie, które bez względu na ogromny postęp w diagnostyce medycznej pozostaną zawsze aktualne.

Nie negując potrzeby wykonywania badań specjalistycznych, należy podkreślić, że dobrze przeprowadzony wywiad i badanie podstawowe w niektórych przypadkach są jedyną i wystarczającą metodą do postawienia właściwej diagnozy, która jest niezbędna do prawidłowego leczenia.

W podręczniku oprócz szczegółowego omówienia techniki badania klinicznego przedstawiony został mechanizm powstawania zjawisk dźwiękowych w szmerach oddechowych i tonach serca, dokonano nowego opracowania niektórych rozdziałów, za-mieszczono także praktyczną interpretację wyników badań laboratoryjnych psów i kotów oraz wartości referencyjne parametrów krwi dla wszystkich zwierząt domowych.

Podręcznik został napisany głównie z myślą o studentach wydziałów medycyny weterynaryjnej, ale może być przydatny także dla lekarzy weterynarii zajmujących się leczeniem zwierząt.

Pragnę wyrazić podziękowanie moim współpracownikom, wszystkim autorom poszczególnych rozdziałów za trud włożony w ich opracowanie.

Spis treści

POJĘCIE DIAGNOSTYKI

METODY I SPOSOBY BADANIA

DOKUMENTACJA CHOROBY

OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI W CZASIE BADANIA

Koń; Bydło; Świnie; Psy; Koty

BADANIE KLINICZNE

Badanie wstępne; Badanie właściwe stanu obecnego zwierzęcia - status praesens; Badanie właściwe stanu obecnego zwierzęcia

BŁONY ŚLUZOWE

Badanie spojówek; Badanie błony śluzowej nosa; Badanie błony śluzowej jamy ustnej; Błony śluzowe przedsionka pochwy lub napletka

UKŁAD CHŁONNY

Koń; Bydło; Pies, kot; Badanie naczyń chłonnych

POWŁOKA WSPÓLNA (SKÓRA)

Ocena owłosienia; Badanie naskórka; Badanie skóry właściwej; Badania dodatkowe; Badania alergologiczne

UKŁAD ODDECHOWY

Badanie jam nosowych; Badanie zatok przynosowych i czołowych; Badanie worków powietrznych u koniowatych; Krtań; Kaszel; Tchawica; Badanie dolnych dróg oddechowych; Miarowość (rytmiczność); Budowa klatki piersiowej; Omacywanie klatki piersiowej; Opukiwanie klatki piersiowej; Topografia pola opukowego płuc; Osłuchiwanie klatki piersiowej; Szmer oddechowy pęcherzykowy u poszczególnych gatunków zwierząt; Funkcja jamy opłucnowej – torakocenteza;

Badanie płynów z jam ciała; Badania w celu wykrycia dychawicy świszczącej; Badanie na dychawicę; Badanie endoskopowe układu oddechowego; Wziernikowanie jam nosowych u psów i kotów; Wziernikowanie krtani, tchawicy i oskrzeli u psów i kotów; Wziernikowanie nosa, worków powietrznych, krtani, tchawicy i oskrzeli u koni. Biopsja płuc; Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe; Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe

UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

Wywiad; Oglądanie; Omacywanie; Opukiwanie; Osłuchiwanie serca; Schemat szmerów sercowych; Badania dodatkowe serca; Badanie naczyń krwionośnych

UKŁAD POKARMOWY

Ocena czynności przewodu pokarmowego; Badanie jamy ustnej; Technika otwierania jamy ustnej;Badanie przyzębia i zębów; Badanie gardła i przełyku; Ogólne badanie brzucha; Badanie przedżołądków; Badanie żwacza; Wartość pH; Badanie czepca; Badanie ksiąg; Badanie trawieńca; Funkcja trawieńca; Badanie żołądka u psów i kotów; Badanie rektalnekoni; Zmiany patologiczne; Badanie rektalne bydła; Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego; Badanie wątroby; Diagnostyka laboratoryjna schorzeń wątroby; Badanie trzustki; Badanie śledziony

UKŁAD MOCZOWY

Zaburzenia oddawania moczu; Badania podstawowe; Badania uzupełniające; Cystoskopia u psów

UKŁAD NERWOWY

Opis zwierzęcia; Wywiad; Badanie neurologiczne; Badanie nerwów czaszkowych; Reakcje postury i postawy; Odruchy rdzeniowe; Kończyna miedniczna; Kończyna barkowa; Ocena segmentów krzyżowych rdzenia kręgowego; Odruch mięśnia podskórnego; Odruchy specyficzne diakoni; Badanie mięśni; Badanie czucia lub wrażliwości; Badanie czucia bólu głębokiego; Badanie układu autonomicznego; Postępowanie lokalizujące proces chorobowy w układzie nerwowym; Zaburzenia wewnątrzczaszkowe; Badania dodatkowe i specjalistyczne w diagnostyce układu nerwowego zwierząt

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH KRWI PSÓW I KOTÓW

Wiadomości wstępne; Współczynniki przeliczeniowe wybranych parametrów krwi; Interpretacja wyników badań laboratoryjnych krwi; Piśmiennictwo

RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA

WARTOŚCI REFERENCYJNE PARAMETRÓW KRWI U ZWIERZĄT DOROSŁYCH W JEDNOSTKACH UKŁADU SI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji