Chirurgia małych zwierząt. Błędy i powikłania

  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Edra, 2019
  • Liczba stron : 240
  • Oprawa i wymiary: twarda, 230 x 300 mm
  • ISBN: 978-83-65625-80-9
  • egz.
  • 133,00 zł

Celem książki Błędy i powikłania w chirurgii małych zwierząt jest przedstawienie wszystkich podstawowych zasad chi­rurgii weterynaryjnej, o których lekarz powinien pamiętać podczas swojej pracy

Przedstawiamy nową pozycję z serii Chirurgia małych zwierząt zatytułowaną Błędy i powikłania. Zostały w niej przedstawione najczęstsze pomyłki i komplikacje, które mogą pojawić się podczas operacji psów i kotów.

Książka rozpoczyna się od informacji ogólnych, w któ­rych zawarto koncepcje i definicje błędów chirur­gicznych. W kolejnych rozdziałach omówiono błędy na poszczególnych etapach operacji (w okresach przedoperacyjnych, śródoperacyjnych i pooperacyj­nych). W kilku przypadkach załączono materiały filmo­we ilustrujące prawidłowe wykonanie zabiegu.

Tom jest przeznaczony dla chirurgów u progu kariery, ale także dla doświadczonych lekarzy, ponieważ błąd można popełnić niezależnie od posiadanego doświadczenia klinicznego.

Podsumowując, można stwierdzić, że niniejsza książka jest narzędziem, dzięki któremu można przewidywać potencjalne błędy podczas zabiegu chirurgicznego.

 

Celem nowej książki z serii Chirurgia małych zwierząt jest przegląd błędów chirurgicznych, które spotyka się w codziennej praktyce. Mogą one wynikać z ograniczonych umiejętności lub niewystarczającej wiedzy, wykorzystania niewłaściwej techniki chirurgicznej bądź braku odpowiednich narzędzi. Istotną rolę odgrywa także doświadczenie.

Niektóre przedstawione przypadki są bardzo trudne, dlatego specjaliści z danej dziedziny, ludzie z wieloletnim doświadczeniem zarówno w nauczaniu, jak i w praktyce klinicznej, wyjaśniają w tej książce każdy z nich krok po kroku: jak został zdiagnozowany, a następnie leczony.

Rozpoznanie błędu innego lekarza często może przerodzić się w poważny dylemat etyczny, ze względu na nieumiejętność skonfrontowania się z faktami bez potępiania pracy kolegi.

Celem tej książki nie jest wytykanie palcami winnych, ale omówienie błędów i powikłań, które mogą wystąpić w codziennej praktyce chirurga małych zwierząt i wyciąganie na ich podstawie odpowiednich wniosków.

Mamy nadzieję, że jest to książka, do której można wielokrotnie wracać i która uświadomi czytelnikowi jak ważna jest w chirurgii nieustająca uważność, ciągłe uczenie się, dociekanie oraz pozwoli dostrzec przestrzeń do poprawy umiejętności chirurgicznych i zachowania zespołu na sali operacyjnej.

Jest skierowana nie tylko do początkujących lekarzy ale także do bardziej doświadczonych chirurgów, ponieważ ryzyko popełnienia błędu istnieje zawsze.

Wypadki mogą zdarzyć się każdemu. Kto z nas nigdy się nie pomylił? Wśród opisanych przypadków są więc również błędy, które zostały popełnione przez nas samych. Chcemy bez wstydu podzielić się opisem sytuacji, kiedy coś poszło źle, po to, aby inni koledzy mogli się z nich uczyć.

Wszyscy chirurdzy weterynaryjni powinni nieustannie szkolić się i swoje umiejętności wykorzystywać w praktyce. Nie powinni natomiast robić tego, czego nie umieją ani ćwiczyć w miejscu, które nie jest do tego przystosowane.

Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale ukrywanie błędów i niewyciąganie z nich wniosków jest niewybaczalne.

Ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać, co się stało, i jak rozwiązać problem lub poradzić sobie z zaistniałym powikłaniem. Odpowiedzialności za wyrządzenie szkody pacjentowi, którego powierzono naszej opiece, nie można zrzucić na nikogo.

Ci, którzy chwalą się samymi sukcesami, nie przedstawiają pełnego spektrum swoich doświadczeń.

Podsumowując, ważne jest zachęcanie do uczenia się na błędach i podkreślanie znaczenia szczegółowego planowania zabiegu chirurgicznego, by zrobić wszystko, by pacjentowi nie stała się krzywda.

 

Celem książki Błędy i powikłania jest przedstawienie wszystkich podstawowych zasad chi­rurgii weterynaryjnej, o których lekarz powinien pamiętać podczas swojej pracy. Dbałość o ich skrupulatne stosowanie jest kluczowa dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów każdej operacji.

Dobrzy chirurdzy to ci, którzy oprócz swoich wysokich kwalifikacji jako operatorzy są w sta­nie zapewnić najwyższe standardy w każdym aspekcie opieki nad pacjentem, od dokonania wstępnego rozpoznania klinicznego, poprzez badanie przedoperacyjne i stabilizację chorego, aż po znieczulenie, analgezję i opiekę pooperacyjną.

Powikłania, które mogą pojawić się po zabiegu, często są wynikiem nieprzestrzegania niezbęd­nych procedur chirurgicznych. Czasami jest to wynik rutyny, a niekiedy niechęci do odsyłania pacjenta do specjalistycznego ośrodka. Można uniknąć tych niepożądanych sytuacji - właśnie taki powinien być nasz cel - poprzez stosowanie się do określonych reguł.

Problemy opisane w niniejszej książce powinny stać się nauką i przestrogą dla wszystkich le­karzy weterynarii szkolących się w dziedzinie chirurgii. Autorzy przytoczyli zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane przypadki, z którymi można się spotkać w codziennej praktyce. Omówili często popełniane błędy i zaproponowali gotowe sposoby postępowania, mające na celu zniwelowanie wcześniejszych nieprawidłowości. Wszystko to jest doskonale zilustro­wane i opatrzone komentarzem.

Mam nadzieję, że publikacja ta będzie bodźcem do analizy historii pacjentów, z którymi sami mieliśmy do czynienia i zastanowienia się nad przyczynami naszych niepowodzeń. Dałoby to możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Pamiętajmy, że nie mylą się tylko ci, którzy nic nie robią.

Lekarze weterynarii powinni mieć świadomość swoich ograniczeń i nie obawiać się odsyłania trudnych przypadków klinicznych do ośrodka referencyjnego lub zasięgnięcia konsultacji, gdyż każdorazowo skorzystają na tym leczone przez nich zwierzęta.

Szczerze zachęcam do lektury tej książki - wiedzę z niej zaczerpniętą wykorzystamy z pożyt­kiem w naszej praktyce.

Istnieje wiele prac w literaturze weterynaryjnej poświęconych udowadnianiu lub dyskredytowaniu hipotez, teorii, metod, diagnoz i sposobów leczenia. Bardzo niewiele z nich koncentruje się wyłącznie na tym, jak należałoby rozpoznawać, analizować i naprawiać błędy, które - niezależnie od przyczyny - są często postrzegane jako skutek zabiegów chirurgicznych.

Autorzy szczegółowo omówili pewne niedociągnięcia w ogólnych zasadach chirurgii oraz różne błędy i komplikacje wynikające z operacji klatki piersiowej, jamy brzusznej, kości, a nawet z zabiegów onkologicznych. Wszystko to jest przedstawione w jasny i opisowy sposób, wraz z fotografiami o wysokiej rozdzielczości oraz klarownymi i precyzyjnymi rysunkami. Szczególnie ważne informacje są wyróżnione w polach tekstowych na kolorowym tle, a od czasu do czasu czytelnik zostanie odesłany do innych tekstów z tej serii książek.

Podsumowując, można stwierdzić, że jest to książka łatwa do odczytania, starannie zaprojektowana i doskonale zilustrowana. Dzięki wysokiej jakości i zaktualizowanej zawartości będzie niewątpliwie przydatnym punktem odniesienia dla każdego lekarza weterynarii.

Spis treści

Informacje ogólne

Definicja błędu

Błędy przedoperacyjne

Błędy śródoperacyjne

Błędy pooperacyjne

Błędy kliniczne i okołooperacyjne

Przypadek 1. Biopsja zmiany z płuca

Przypadek 2. Opatrunek na niewłaściwej kończynie

Przypadek 3. Nieprawidłowe zabezpieczenie kończyny 

Przypadek 4. Nieprawidłowe założenie szyny.

Przypadek 5. Usunięcie rzęsy ektopowej

Przypadek 6. Guz jądra

Przypadek 7. Pęknięcie przepony

Przypadek 8. Zabieg rekonstrukcji przetoki ustno-nosowej

Przypadek9. Zabieg rekonstrukcji chirurgicznej na szyi

Przypadek 10. Wytrzewienie pooperacyjne       

Przypadek 11. Gastrektomia

Przypadek 12. Nieprawidłowa gastropeksja

Przypadek 13. Septyczne zapalenie otrzewnej w wyniku rozejścia się brzegów rany jelita

Przypadek 14. Przerwanie naczynia krwionośnego. Częściowa resekcja wątroby

Przypadek 15. Naprawa przepukliny kroczowej z transpozycją mięśnia pośladkowego powierzchownego

Film 1 Leczenie chirurgiczne przepukliny kroczowej i przetoki odbytniczej.

Przypadek 16. Pozostawienie ciała obcego w jamie klatki piersiowej w trakcie zabiegu chirurgicznego

Przypadek 17. Resekcja ciała obcego z jamy brzusznej

Błędy w chirurgii dróg moczowych

Przypadek 18. Uretrostomia kroczowa

Przypadek 19. Enteroneouretrostomia przedtonowa

Przypadek 20. Uretrostomia kroczowa

Film 2 Przezskórne cewnikowanie pęcherza moczowego

Film 3 Uretrostomia kroczowa

Przypadek 21. Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowej

Film 4 Leczenie wypadniętej cewki moczowej

Błędy w chirurgiii układu rozrodczego

Przypadek 22. Podwiązanie moczowodu

Przypadek 23. Zrosty po owariohisterektomii

Przypadek 24. Niedrożność jelita spowodowana zrostami powstałymi po

owariohisterektomii      

Przypadek 25. Pozostawiony jajnik i ropomacicze

Przypadek 26. Wytrzewienie spowodowane nieprawidłowym wykorzystaniem plastikowych opasek uciskowych

Przypadek 27. Krwiak powstały po orchidektomi i resekcji moszny

Przypadek 28. Cystotomia i usunięcie jądra ektopowego

Błędy w chirurgii urazowej

Przypadek 29. Osteosynteza wieloodłamowego złamania kości promieniowej i łokciowej

Przypadek 30. Osteosynteza złamań kości piszczelowej i strzałkowej

Przypadek 31. Osteosynteza otwartego złamania kości udowej

Przypadek 32. Wycięcie głowy i szyjki kości udowej

Przypadek 33. Osteosynteza z przeszczepem kości po złamaniu kości piszczelowej i strzałkowej

Błędy w chirurgii okulistycznej

Przypadek 34. Resekcja włókniaka

Przypadek 35. Przeszczep płata skóry

Przypadek 36. Resekcja nowotworu powieki

Film 5 Nowotwór powieki. Resekcja z użyciem elektroskalpela

Przypadek 37. Plastyka Z