Diagnostyka przyczyn kulawizn u psów. Anatomia czynnościowa, rozpoznanie i leczenie

  • Wydawnictwo: Galaktyka
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Daniel Koch, Martin S. Fischer
  • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2018
  • Liczba stron : 224
  • Oprawa i wymiary: twarda, 200 x 270 mm
  • ISBN: 978-83-7579-664-3
  • egz.
  • 102,90 zł

Szczegółowo omówiono zagadnienia związane z żywieniem, kinetyką i kinematyką kończyn oraz ich anatomią czynnościową i kliniczną, deficytami mineralnymi występującymi w okresie intensywnego wzrostu szczeniąt i u dorosłych psów

Rozpoznawanie choroby ortopedycznej możliwe jest wy­łącznie na podstawie wyników celowego i systematyczne­go badania. Niekiedy jednak należy je uzupełnić o bada­nie neurologiczne, a także o badania obrazowe i dodat­kowe. W niniejszym podręczniku chcemy przedstawić usys­tematyzowany sposób postępowania w rozpoznawaniu schorzeń ortopedycznych.

W książce Diagnostyka przyczyn kulawizn u psów szczegółowo omówiono zagadnienia związane z żywieniem, kinetyką i kinematyką kończyn oraz ich anatomią czynnościową i kliniczną, deficytami mineralnymi występującymi w okresie intensywnego wzrostu szczeniąt i u dorosłych psów, a także ich wpływ na powstawanie chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Dokonano nowatorskiej analizy poruszania się psów w stępie, kłusie, skroczu, cwale i galopie, która odsłania całkiem nowe spojrzenie na proporcje trzysegmentowych odcinków kończyny piersiowej i miednicznej, kręgosłupa oraz miednicy w czasie poruszania się, co ma decydujący wpływ na ocenę wydolności i wytrzymałości aparatu ruchu psów. Zaburzenie tzw. inteligencji mechanicznej skutkuje powstaniem kulawizn. Najcenniejszą część książki stanowi rozdział poświęcony badaniu ortopedycznemu, w którym przedstawiono algorytmy postępowania. W części dotyczącej planowania leczenia wybranych schorzeń ortopedycznych znajdują się informacje dotyczące terapii wybranych chorób układu kostno-stawowego kończyn i miednicy z zastosowaniem współczesnych metod operacyjnych. Nowoczesna wiedza zawarta w tej książce, zilustrowana wysokiej jakości zdjęciami i praktycznymi filmami, jest przeznaczona nie tylko dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lecz także dla lekarzy klinicystów zajmujących się leczeniem ogólnym małych zwierząt oraz rozpoczynających podyplomowe studia specjalizacyjne w zakresie chirurgii weterynaryjnej czy chorób psów i kotów.

Książka przedstawia:

- niezbędną wiedzę z zakresu anatomii,

- usystematyzowany sposób postępowania w rozpoznawaniu schorzeń ortopedycznych,

- metody doskonalenia sztuki badania ortopedycznego.

U każdego psa z kulawizną stosujemy identyczny sche­mat badania: wywiad z właścicielem, badanie psa w ru­chu, w pozycji stojącej i w pozycji leżącej. W trakcie ba­dania należy zawsze oceniać wszystkie kończyny. Dopie­ro na końcu badania ortopedycznego przechodzimy do diagnostyki obrazowej. Na pierwszy rzut oka może to wydawać się anachronizmem, ponieważ aparaty RTG i USG dostępne są praktycznie w prawie każdej prakty­ce weterynaryjnej, problemem nie jest także wykonanie diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego czy to­mografii komputerowej. Dlaczego w takim razie od ra­zu nie wykonać zdjęć czy skanów i zobaczyć, co przynie­sie diagnostyka obrazowa? Powodem jest nie tylko to, że promieniowanie i środki do narkozy obciążają pacjenta. Otóż paradoksem byłoby nieużycie najlepszych środków badawczych, a mianowicie ludzkiego mózgu i narządów zmysłów: oczu, uszu czy palców. Ludzki umysł jest szyb­szy niż każda maszyna, dzięki logice możliwe jest upo­rządkowanie wyników badania, doświadczenie pozwala nam oddzielić fakty istotne od nieistotnych, przyporząd­kować dane z wywiadu i badania wstępnego do aktualne­go obrazu chorobowego, a także wstępnie poinformować klienta o dotychczasowym przebiegu badania i jego po­stępach.

Uczymy więc sztuki - sztuki badania ortopedycznego. Nie jest ona co prawda nowa, ale musimy zwrócić uwa­gę że nasze „sensory" są tylko tak dobre, jak nasza wie­dza. Istotny wkład w naszą wiedzę wniosły badania ruchu prowadzone w Jenie. Innowacyjna analiza ruchu psów zdrowych otworzyła nowe drzwi dla wiedzy i postawiła dawne idee patofizjologiczne pod znakiem zapytania.

Z tego względu rozpoczynamy naszą książkę od naj­nowszych badań nad kinetyką ruchu i dalej przechodzimy do wyjaśnienia czynnościowego anatomii i fizjologii układu mięśniowo-szkieletowego. Krok po kroku pro­wadzimy czytelnika przez cykl badania ortopedycznego. Tam, gdzie to konieczne, przedstawiamy niezbędne wia­domości z anatomii. W części trzeciej omawiamy naj­częstsze schorzenia ortopedyczne, jednak bez szczegóło­wego zajmowania się terapią.

Nasza książka skierowana jest do studentów wetery­narii i praktykujących lekarzy, zainteresowanych orto­pedią. Podręcznik przeprowadzi nas przez diagnostykę kulawizn i pozwoli na wybranie jednej z wielu diagnoz różnicowych. Nie omawia badania neurologicznego, jak i ogólnie pojętej traumatologii narządu ruchu. Odzwier­ciedla stan wiedzy aktualny w momencie druku. Będzie­my wdzięczni za każdą konstruktywną krytykę oraz pró­bę uzupełnienia - wszelkie uwagi postaramy się uwzględ­nić w następnych wydaniach.

W treści

Część 1 Podstawy

Fizjologia i anatomia aparatu ruchu u psa

Wprowadzenie

Ruch, kinetyka, energia ruchu, biomechanika

Kości, stawy, mięśnie

Wpływ żywienia

Anatomia czynnościowa układu ruchu

Część 2 Przewodnik po diagnostyce

Uwagi wstępne

Podstawowe wiadomości

Wywiad (anamneza)

Opis zwierzęcia

Wywiad

Oględziny i analiza chodu

Oględziny w spoczynku

Analiza ruchu

Badanie psa w pozycji stojącej

Badanie wstępne

Uwagi dotyczące badania psa w pozycji stojącej

Kończyny miedniczne

Kończyna piersiowa

Badanie psa w pozycji leżącej

Uwagi dotyczące badania psa w pozycji leżącej

Kończyny miedniczne

Kończyna piersiowa

Część 3  Wskazówki dotyczące planowania leczenia w przypadku częściej występujących chorób ortopedycznych

Ważniejsze choroby układu szkieletowego

Informacje ogólne

Uogólnione choroby układu szkieletowego

Choroby kończyny miednicznej

Choroby kończyn piersiowych

Część 4 Dodatek

Objaśnienie pojęć użytych w tekście

Spis filmów

Źródła ilustracji