Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Anna K.Mazurek-Kusiak
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2014
  • Liczba stron : 148
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-232-3
  • egz.
  • 39,00 zł
Opracowanie dotyczy finansów i księgowości podmiotów gospo­darczych w turystyce, przeznaczona jest dla osób, które są zawodowo związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym

Niniejsza monografia przeznaczona jest dla osób, które są zawodowo związane z funkcjonowaniem różnego typu przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym lub chcą związać się z tą branżą. Adresatami zawartych tu treści są również studenci uczelni wyższych na kierunku turystyka i rekreacja oraz na kierunkach ekonomicznych ze specjalnoś­ciami turystycznymi. Opracowanie w szczególności dotyczy finansów i księgowości podmiotów gospo­darczych w turystyce.

Celem podręcznika jest syntetyczne przedstawienie wymagań ustawowych dotyczą­cych rozpoczęcia działalności w branży turystycznej, prowadzenia uproszczonych form księgowości, zasad opodatkowania przedsiębiorstw turystycznych, naliczania wynagro­dzeń pracownikom, a także procedur analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw turystycznych.

To zwarte opracowanie może być pomocne w przyswojeniu wiedzy potrzebnej zarówno do efektywnego prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych, jak i do uzyskania przez osoby poszukujące pracy przewagi konkurencyjnej w omawianej branży. Wiado­mości zamieszczone w podręczniku mogą służyć osobom już pracującym, a także przy­szłym przedsiębiorcom, którzy - często po nieudanych próbach znalezienia pracy - są zainteresowani otworzeniem małych przedsięwzięć gospodarczych na zasadzie samozatrudnienia.

Spis treści

1. Charakterystyka, systematyka i rejestracja przedsiębiorstw turystycznych 7

1.1. Przedsiębiorstwo turystyczne 7

1.2. Podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość 8

1.3. Podział przedsiębiorstw ze względu na formę organizacyjno-prawną 11

1.4. Organizacje pozarządowe 26

1.5. Rejestracja i obowiązki przedsiębiorców przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w turystyce 27

Rejestracja w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej 27

Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego 29

Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS 30

Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna 34

Inne wymagania 35

Przygotowanie pieczątki i tablicy informacyjnej 35

Otwarcie konta bankowego 35

Dodatkowe obowiązkowe rejestracje przeprowadzane przez przedsiębiorstwa turystyczne 36

Biura podróży 36

Obiekty hotelarskie 39

Gospodarstwa agroturystyczne 43

2. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw turystycznych 44

2.1. Rodzaje sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwach turystycznych 44

2.2. Bilans przedsiębiorstw turystycznych 45

2.3. Rachunek zysków i strat 56

2.4. Informacja dodatkowa 60

2.5. Rachunek przepływów pieniężnych 62

2.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym 66

3. Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw turystycznych 69

3.1. Znaczenie analizy ekonomiczno-finansowej dla przedsiębiorstw turystycznych 69

3.2. Analiza bilansu 70

3.3. Płynność w przedsiębiorstwach turystycznych 73

3.4. Rentowność w przedsiębiorstwach turystycznych 76

3.5. Wskaźniki sprawności gospodarowania aktywami 78

3.6. Wskaźniki zadłużenia 79

4. Koszty przedsiębiorstwa turystycznego 81

4.1. Definicja kosztów 81

4.2. Podział kosztów w celach decyzyjnych 82

4.3. Podział kosztów w celach sprawozdawczych 88

5. Formy opodatkowania przedsiębiorstw 90

5.1. System podatkowy w Polsce 90

5.2. Podatki pośrednie 92

5.3. Podatki dochodowe           98

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 102

Karta podatkowa 104

5.4. Podatki majątkowe 105

5.5. Opłaty lokalne 109

6. Zasady prowadzenia uproszczonych form księgowości 112

6.1. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów 112

6.2. Prowadzenie ewidencji ryczałtowej 117

6.3. Obowiązki rachunkowe przy karcie podatkowej  118

7. Pracownicy sektora turystyki i ich wynagradzanie 119

7. 1. Rodzaje stanowisk w sektorze turystyki 119

7.2. Umowa o pracę i zasady naliczania wynagrodzeń 122

7.3. Umowy cywilnoprawne i zasady naliczania wynagrodzeń 128

7.4. Akta osobowe pracowników 131