Fotowoltaika

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Eco Investment
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Ryszard Tytko
  • Wydawca, rok wydania: Eco Investment, 2020, wydanie 4
  • Liczba stron : 504
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-8111-192-8
  • egz.
  • 66,00 zł

Podręcznik dotyczący fotowoltaiki dla studentów, uczniów, instalatorów, inwestorów

W niniejszym podręczniku, w sposób wyczerpujący, omówiłem zagadnienia związane z przemianą energii słonecznej w elektryczną. Rozważania treści mery­torycznych w podręczniku rozpocząłem od zagadnień, moim zdaniem najważniej­szych, mianowicie zasad BHP obowiązujących przy montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych. Scharakteryzowałem również kompleks zagadnień związanych z budową, zasadą eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Poruszyłem tematy związane z logistyką montażu i eksploatacji instalacji fotowol­taicznych i elektrycznych.

Pisząc podręcznik zdawałem sobie sprawę, że energetyka, wykorzystująca od­nawialne źródła energii, jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu w krajach Unii Europejskiej. Również w Polsce w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój tej nowoczesnej gałęzi gospodarki.

Panuje powszechne przekonanie, wśród osób zainteresowanych energetyką fotowoltaiczną, że realizacja zadań zawartych w aktach prawnych unijnych i polskich dotyczących OZE, przyczyni się w Polsce do powstania tysięcy miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.

Zostaną oni wykształceni w nowoczesnych polskich szkołach, centrach kształce­nia zawodowego oraz w akredytowanych centrach szkoleniowych firm.

Liczę na to, że absolwenci kierunku kształcenia, na poziomie szkoły zawodowej, średniej lub kształcenia kursowego w zakresie instalacji fotowoltaicznych, będą mo­gli znaleźć pracę w firmach przy budowie, montażu i eksploatacji urządzeń i sys­temów energetyki fotowoltaicznej, w specjalistycznych placówkach handlowych. Mogą prowadzić własne firmy z zakresu montażu i eksploatacji urządzeń i syste­mów energetyki fotowoltaicznej. Na monterów systemów energetyki fotowoltaicz­nej istnieje również duże zapotrzebowanie w innych krajach UE.

Należy również zaznaczyć, że wymagania stawiane przez pracodawców w za­kresie: poziomu wiedzy i umiejętności pracowników, w tej gałęzi przemysłu, są wysokie.

Uznałem, że aby cele edukacyjne zostały pomyślnie zrealizowane, potrzebne są odpowiednie materiały dydaktyczne.

Podręcznik napisałem zgodnie z zapisami zawartymi w podstawach programo­wych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - symbol 311930.

W podstawach programowych stwierdza się, że celem kształcenia w zawodzie instalator urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, jest m.in. przygotowanie uczniów, słuchaczy, studentów do pracy zawodowej w zakresie montażu i eksplo­atacji urządzeń i systemów energetyki fotowoltaicznej. Jako cel kształcenia zawo­dowego przyjmuje się również przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowa­nia na zmieniającym się rynku pracy.

 

 „Fotowoltaika" - jest długo oczekiwaną pozycją literaturową. Systematyzuje podstawowe wiadomości, jakie należy przekazać uczniowi, słuchaczowi w trakcie procesu nauczania. Książka wypełnia niszę pomiędzy dostępnymi źródłami wiedzy, dotyczącymi systemów fotowoltaicznych. Podręcznik jest świetną pomocą dla nauczycieli i egzaminatorów przygotowujących sprawdziany wiedzy i testy z zakresu fotowoltaiki.

Technologia wytwarzania energii, bazująca na słońcu jest kluczowa dla rozwoju przemysłu energetycznego, a co za tym idzie pozostałych branż gospodarki i ekonomii w Polsce.

W sposób przystępny i zrozumiały dla ucznia, autor przedstawił budowę, zasadę działania instalacji fotowoltaicznych. Na szczególną uwagę zasługują przedstawione przez autora uwarunkowania prawne i polityka Polski w zakresie wykorzystania energii słonecznej.

Autor w swej książce zwraca uwagę na zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad BHP przy montażu i eksploatacji instalacji PV. Profesjonalnie potraktował również tematy związane z podstawami elektrotechniki i urządzeń elektrycznych.

Z punktu widzenia uczącego, doskonałym rozwiązaniem są zawarte w książce przykładowe pytania testowe na egzamin zawodowy i kończące kursy kwalifikacyjne.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu instalatorów autor opracował przykładowy projekt instalacji fotowoltaicznej.

Końcowy fragment książki dotyczy koncepcji samowystarczalnego budynku niskoenergetycznego zasilanego z OZE, dla domu z Programu „Mieszkanie Plus".

„Fotowoltaika" powinna znaleźć się na półce każdego, kogo zadaniem jest nauczanie w zakresie systemów energetyki odnawialnej. Stanowi również dodatkowe wsparcie dla kursantów na szkoleniach, uczniów i studentów, związanych z szeroko pojętą energetyką i instalacjami.

Pozycją godną polecenia jest również książka prof. dr inż. Ryszarda Tytko „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej". Z niecierpliwością oczekuję następnych publikacji, życząc autorowi kolejnych sukcesów, jakim jest ta książka.

 

W treści

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Struktura nakładów inwestycyjnych kosztów eksploatacyjnych dla elektrowni fotowoltaicznych

Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo energetyczne dotyczące fotowoltaiki

Wykaz wybranych oznaczeń, wielkości i ich jednostek

Symbole graficzne wg PN-EN 60617 stosowane w schematach elektrycznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy ochrona przeciwpożarowa

Podstawy elektrotechniki

Urządzenia i instalacje elektryczne

Technologia wykonania i logistyka robót instalacyjnych

Energia słoneczna

Dobór parametrów instalacji fotowoltaicznych

Wytyczne montażowe

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Eksploatacja instalacji fotowoltaicznych

Sposoby produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej

Przykładowy projekt budowlano-wykonawczy

Przykładowe zestawy zadań

Odpowiedzi do zestawów zadań

Przykładowe tematy zadań obliczeniowych i opisowych:

Systemy fotowoltaiczne