Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Bartosz Rakoczy
  • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2018
  • Liczba stron : 176
  • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-8124-659-0
  • egz.
  • 99,00 zł

W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna” i „trwale zrównoważona gospodarka leśna”, a także ich wzajemne relacje. Ustalenia terminologiczne pozwalają na szczegółową analizę poszczególnych zasad, przy czym omawiana problematyka jest konfrontowana z prawem podatkowym i prawem karnym. Rozważania obejmują również problematykę konstytucyjną – zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę rozwiązań normatywnych nakładających na właścicieli lasu określone obowiązki.

Autor uwzględnia zmiany wprowadzone m.in. przez ustawy:

- z 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

- z 10 lutego 2017 r. – o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę,

- z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników-praktyków (adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy oraz prokuratorów), jak i pracowników administracji rządowej oraz samorządowej ze względu na praktyczne znaczenie gospodarki leśnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w kontekście ograniczenia prawa własności. Będzie też przydatna na wydziałach prawa i administracji oraz leśnictwa i nauk leśnych. Można ją polecić jako podręcznik podstawowy z wykładu Prawo leśne.

 

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

Rozdział 1
Zagadnienia wprowadzające | str. 15

1.1. Pojęcie gospodarki leśnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej | str. 15
1.2. Zasada zrównoważonego rozwoju | str. 46
1.3. Wnioski końcowe | str. 51

Rozdział 2
Zasady gospodarki leśnej | str. 55

2.1. Pojęcie i zakres zasad gospodarki leśnej | str. 55
2.2. Zasada powszechnej ochrony lasów | str. 60
2.3. Zasady trwałości utrzymania lasów i ciągłości zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasu | str. 68
2.4. Zasada powiększania zasobów leśnych | str. 76
2.5. Wnioski końcowe | str. 80

Rozdział 3
Realizacja (wykonywanie) i promowanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej | str. 83

3.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 83
3.2. Wykonywanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej | str. 86
3.3. Promowanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej | str. 101
3.4. Wnioski końcowe | str. 106

Rozdział 4
Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna a problematyka finansów publicznych | str. 109

4.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 109
4.2. Trwale zrównoważona gospodarka leśna a podatek od towarów i usług | str. 110
4.3. Gospodarka leśna a podatek od towarów i usług | str. 121
4.4. Trwale zrównoważona gospodarka leśna i gospodarka leśna a podatki lokalne | str. 123
4.5. Gospodarka leśna w ustawach o podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych | str. 128
4.6. Rola i znaczenie funduszu leśnego w gospodarce leśnej i trwale zrównoważonej gospodarce leśnej | str. 131
4.7. Wnioski końcowe | str. 139

Rozdział 5
Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna a wolność działalności gospodarczej i wykonywanie prawa własności | str. 141

5.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 141
5.2. Pojęcie wolności działalności gospodarczej i jej ograniczenia | str. 143
5.3. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej a gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna | str. 146
5.4. Wykonywanie prawa własności. Cywilnoprawne aspekty gospodarki leśnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej | str. 153
5.5. Wnioski końcowe | str. 162

Zakończenie | str. 165

Bibliografia | str. 169