Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2014
  • Liczba stron : 89
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-229-3
  • egz.
  • 35,00 zł
Autorzy skupili się m.in. na omówieniu konwencjonalnych wskaźni­ków zużycia energii i wody w zakładach piwowarskich, komputerowym sterowaniu urządzeniami przyjęcia i transportu towaru na warzelnię i fermentownię, scharaktery­zowali różne linie rozlewu piwa i ich eks­ploatację, przeanalizowali zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej w ocenie energochłonności i wielkości produkcji oraz zużycie wody, wytwarzanie ścieków i ma­teriały produkcyjne.

W publikacji Autorzy skupili się m.in. na omówieniu konwencjonalnych wskaźni­ków zużycia energii i wody w zakładach piwowarskich, komputerowym sterowaniu urządzeniami przyjęcia i transportu towaru na warzelnię i fermentownię, scharaktery­zowali różne linie rozlewu piwa i ich eks­ploatację, przeanalizowali zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej w ocenie energochłonności i wielkości produkcji oraz zużycie wody, wytwarzanie ścieków i ma­teriały produkcyjne. Niniejsza praca po­winna poszerzyć wiedzę eksploatacyjną z zakresu logistyki produkcji żywności oraz przyczynić się do powstania podobnych opracowań dla innych branż przemysłu spożywczego.

Eksploatacja maszyn i urządzeń w zakładach spożywczych stanowi istotne zagad­nienie w polskiej gospodarce żywnościowej. Miarą jej oceny jest logistyka surowcowa, materiałowa i nośników energetycznych produkcji.

Przedstawione dane obliczeniowe powinny być podstawą do przeprowadzanej w zakładzie procedury HACCP, nie tylko w celu poprawy jakości produktu, ale również znacznego obniżenia kosztów jego wytwarzania. Pierwszy rozdział oparto więc na dotychczasowych, konwencjonalnych wskaźnikach zużycia energii i wody w zakładach piwowarskich. Drugi dotyczy komputerowego sterowania urządzeniami technicznymi przyjęcia i transportu surowca na warzelnię i fermentownię. W trzecim scharakteryzo­wano sterowanie różnymi liniami rozlewu piwa i przebieg ich eksploatacji ze wskaza­niem istotności statystycznej zachodzącego procesu w wymiarze dobowym, miesięcz­nym i sezonowym z uwzględnieniem wielkości strat materiałów w ujęciu normatywnym i ponadnormatywnym dla każdego rodzaju rozlewu (butelkowego, beczkowego, pusz­kowego). Czwarty rozdział monografii poświęcony został analizie porównawczej zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w ocenie energochłonności i wielkości produkcji zakładów piwowarskich o odmiennym poziomie technologicznym. W ostatnim, piątym rozdziale mowa jest o zużyciu wody, wytworzonych ściekach i materiałach produkcyj­nych (opakowaniach metalowych i szklanych).

Zdaniem Autorów, niniejsza praca powinna w znacznym stopniu poszerzyć wiedzę eksploatacyjną z zakresu logistyki produkcji żywności, a także przyczynić się do po­wstawania podobnych opracowań dla innych branż przemysłu spożywczego, takich jak mięsna, mleczarska, cukrownicza itp.

Monografia została opracowana na podstawie wieloletnich badań przeprowadzonych w Katedrze Energetyki i Pojazdów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i uzupeł­niona wskazaniami pozycji literatury dotyczącymi tego zagadnienia.

Spis treści

WPROWADZENIE 7

SYSTEM LOGISTYCZNEGO ZAOPATRZENIA PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADÓW PIWOWARSKICH 10

Procesy technologiczno-transportowe w produkcji piwa 10

Surowce biorące udział w produkcji piwa 13

Komputerowe monitorowanie i sterowanie procesem technologiczno-transportowym surowca na warzelnię 15

Dział przyjęcia surowca 15

Transport słodu do silosów Z-1-3 17

Transport słodu z silosów Z-1-3 przez czyszczarkę do zbiorników wewnętrznych ZW-1-3 19

Przewietrzenie słodu w silosach Z-1-3  19

Ekspedycja słodu przez czyszczarkę 22

Usługowe czyszczenie słodu 23

Przygotowanie śruty ze słodu zmagazynowanego w zbiornikach wewnętrznych ZW-1-3 24

Przygotowanie śruty ze słodu zmagazynowanego w silosach Z-1-3  25

Transport śruty słodowej z zasobnika śruty ZS-1 na warzelnię 28

Transport śruty słodowej z zasobnika śruty ZŚ-1 i ewentualnie ze śrutownika Śr-1 na warzelnię 29

Przyjęcie słodów kolorowych i surowców niesłodowych 30

Podanie słodów na warzelnię 31

Kontrola procesu zacierania w warzelni 31

Wydajność fermentowni i „zaniki" piwa w procesie fermentacji 32

CHARAKTERYSTYKA EKSPLOATACYJNA LINII ROZLEWNICZYCH 34

Rozlew piwa do butelek na przykładzie linii rozlewniczej Krones o sterowaniu mikroprocesorowym 34

Ocena istotności statystycznych wydajności produkcji oraz strat eksploatacyjnych linii rozlewu butelkowego Krones 36

Charakterystyka rozlewu piwa do beczek typu keg na przykładzie linii rozlewniczej firmy KHSTILL 46

Ocena istotności statystycznych wydajności produkcji linii rozlewniczej firmy KHSTILL 49

Charakterystyka linii rozlewniczej piwa puszkowego firmy Krones 55

Ocena istotności statystycznych procesu produkcyjnego linii rozlewu puszkowego firmy Krones 57

ZAKŁADY PIWOWARSKIE JAKO UŻYTKOWNIK ENERGII 63

Analiza wskaźników zużycia nośników energetycznych w systemie logistycznym wybranych zakładów piwowarskich 64

Analiza strukturalnego wykorzystania nośników energii zakładów piwowarskich 68

ZUŻYCIE WODY ORAZ NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH W WYBRANYCH ZAKŁADACH PIWOWARSKICH 74