Hodowla zwierząt

  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: pod redakcją Tadeusz Szulca
  • Wydawca, rok wydania: UP Wrocław, 2016
  • Liczba stron : 800
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7717-224-7

Wiadomości zawarte w podręczniku obejmują w każdym gatunku zwierząt charakterystykę typów użytkowych i głównych ras zwierząt oraz omówienie podstawowych kierunków użytkowania (rozpłodowe, mleczne, mięsne, wełniste itp.), zasad żywienia i wychowu młodych zwierząt.

Oddajemy do rąk Czytelników podręcznik będący kontynuacją znanego już na rynku „Chowu i hodowli zwierząt". Zdecydowaliśmy się na zmianę tytułu z uwa­gi na wprowadzenie nowych rozdziałów omawiających inne zwierzęta użytkowe. Nowy tytuł wierniej oddaje treść podręcznika.

W globalizującym się świecie dotychczasowe kształcenie na kierunku zootech­nika powinno być rozszerzone o podstawy hodowli i użytkowania innych gatun­ków zwierząt, w tym ssaków i ptaków o różnym stopniu udomowienia i zwierząt laboratoryjnych. Hodowla tych zwierząt z każdym rokiem nabiera coraz większe­go znaczenia, szczególnie w krajach rozwiniętych gospodarczo. Niestety, w dal­szym ciągu, nadzór nad handlem, dystrybucją i utrzymaniem zwierząt pozosta­je często w rękach amatorów nieznających podstawowych zasad chowu, hodowli i użytkowania, co powoduje stres i czyni krzywdę zwierzętom.

Zootechnika obecnie powinna być nauką o hodowli wszystkich zwierząt - hozologią, a nie dyscypliną zawężoną tylko do zwierząt gospodarskich. W pro­cesie edukacji powinna dostarczyć wiedzy o chowie i hodowli różnych gatun­ków zwierząt utrzymywanych i hodowanych przez człowieka, by zapewnić im, niezależnie od kierunku użytkowania, dobrostan zgodny z ich fizjologią i zdol­nością odbierania złożonych relacji z człowiekiem. Prawo o ochronie zwie­rząt, ratyfikowane przez większość krajów świata, musi być respektowane, by zwierzęta żyły w godziwych warunkach, a kontakt z człowiekiem tego nie bu­rzył. Każda hodowla i działalność komercyjna w tym zakresie powinny być po­przedzone koniecznością uzyskania odpowiedniej koncesji, która określi kom­petencje hodowców oraz zapewni zwierzętom warunki utrzymania i hodowli
zgodne z ich potrzebami, a także zapewni realizacje przepisów prawa o hodow­li zwierząt.

Uwzględniając powyższe aspekty, rozszerzamy treść podręcznika o nowe gatun­ki i formy utrzymania zwierząt, m.in. o: inne ssaki w hodowli, zwierzęta towarzy­szące człowiekowi i zwierzęta laboratoryjne, hodowlę ryb. Choć nie wyczerpują one wiedzy w tym zakresie, to wskazują na nowe gatunki zwierząt spotykane w ho­dowli w kraju i na świecie. Obecna wiedza dotycząca zwierząt gospodarskich jest już znacząca, natomiast wiedza na temat chowu i hodowli innych gatunków - czę­sto bardzo powierzchowna. Rozszerzony zakres podręcznika wynika też z faktu, że jest on kierowany do studentów wielu kierunków studiów, w tym: zootechniki, rolnictwa, weterynarii, techniki rolniczej i leśnej, budownictwa, ochrony środo­wiska oraz do młodzieży techników rolniczych. Jest również swoistym kompen­dium wiedzy dla hodowców zwierząt gospodarskich oraz hodowców utrzymują­cych inne gatunki zwierząt.

W treści

I. PODSTAWY PRODUKCJI

Znaczenie produkcji zwierzęcej i kierunki jej rozwoju

Pochodzenie i udomowienie zwierząt gospodarskich

Niektóre pojęcia i nazwy zootechniczne

Wybrane elementy doskonalenia zwierząt

Podstawy żywienia zwierząt

II. BYDŁO

Hodowla i użytkowanie bydła

Budynki dla bydła

III. OWCE

Hodowla i użytkowanie owiec

Budynki dla owiec

IV. KOZY

Hodowla i użytkowanie kóz

V. TRZODA CHLEWNA

Hodowla i użytkowanie świń

Budynki dla świń

VI. KONIE

Hodowla i użytkowanie koni

Budynki dla koni

VII. DRÓB

Hodowla i użytkowanie drobiu

Budynki dla drobiu i systemy utrzymania

VIII. ZWIERZĘTA FUTERKOWE

Charakterystyka gatunków

Rozpłód i odchów młodzieży

Żywienie

Budynki i urządzenia fermowe

Organizacja pracy hodowlanej

Ochrona zdrowia zwierząt

IX. Inne ssaki wykorzystywane w hodowli

X Hodowla zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych

IX. OWADY UŻYTKOWE

XII Chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach

XIII Obiekty inwentarskie

XI. HIGIENA UTRZYMANIA ZWIERZĄT

Higiena środowiska hodowlanego

Higiena siedliska hodowlanego

Etologia, zoopsychologia

Ochrona zdrowia zwierząt

Zarządzanie jakością w procesie produkcji i przetwórstwa