Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w świetle rozwoju obszarów wiejskich

  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Katarzyna Żmija
  • Wydawca, rok wydania: Difin, 2022
  • Liczba stron : 408
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-8270-116-6
  • szt.
  • 84,90 zł
Problematyka zaprezentowana w książce koncentruje się na analizie i ocenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich z uwzględnieniem kwestii wykorzystania przez nie zasobów lokalnych i określeniem realizowanych wzorców innowacji, a także ocenie wpływu wdrażanych innowacji na kształtowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich.

Książka przeznaczona jest dla instytucji i organizacji zaangażowanych we wsparcie sektora MSP oraz w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, pracowników naukowych oraz studentów uczelni rolniczych i ekonomicznych.
 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Innowacje we współczesnej gospodarce i przedsiębiorstwach – aspekty teoretyczne


1.1. Pojęcia innowacji i innowacyjności
1.2. Rodzaje i klasyfikacje innowacji
1.3. Modele procesów innowacyjnych i dyfuzja innowacji
1.4. Źródła innowacji i bariery ich wdrażania

Rozdział 2. Rozwój obszarów wiejskich – wybrane zagadnienia


2.1. Obszary wiejskie jako przedmiot badań
2.2. Rozwój obszarów wiejskich jako kategoria rozwoju społeczno-gospodarczego
2.3. Zróżnicowanie przestrzenne procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i innowacyjności w układzie miasto – wieś – kontekst teoretyczny

Rozdział 3. Obszary wiejskie jako przestrzeń dla innowacji


3.1. Innowacyjność w wybranych koncepcjach rozwoju obszarów wiejskich
3.1.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
3.1.2. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
3.1.3. Terytorialne i inteligentne podejścia do rozwoju obszarów wiejskich
3.2. Zasoby lokalne jako źródło innowacji przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
3.3. Wiejski system innowacji jako podsystem krajowego, regionalnego i lokalnego systemu innowacji

Rozdział 4. Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP


4.1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla innowacyjności współczesnej gospodarki
4.2. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
4.3. Stan i uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w województwie małopolskim

Rozdział 5. Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w świetle wyników badań własnych

5.1. Zakres i metodyka badań
5.2. Charakterystyka respondentów i przedsiębiorstw objętych badaniem
5.3. Aktywność innowacyjna badanych przedsiębiorstw
5.4. Finansowanie innowacji oraz motywy, efekty i bariery ich wdrażania w badanych przedsiębiorstwach
5.5. Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich regionu

Rozdział 6. Kierunki i efekty innowacji w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich województwa małopolskiego

6.1. Wykorzystanie zasobów lokalnych w innowacjach wdrażanych przez badane przedsiębiorstwa
6.2. Wzorce innowacji w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich regionu
6.3. Innowacje w badanych przedsiębiorstwach sektora MSP a gospodarka, społeczeństwo i środowisko naturalne obszarów wiejskich
6.4. Obecne i przyszłe kierunki innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP w świetle współczesnych trendów społeczno-gospodarczo-środowiskowych

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków