Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: CeDeWu
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Piotr Szczypa
  • Wydawca, rok wydania: CeDeWu, 2012
  • Liczba stron : 238
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7556-438-9
  • egz.
  • 66,00 zł
Ważne i aktualne zagadnienie proekologicznej orientacji rachunkowości, tzw. "zielonej rachunkowości".
Recenzowana praca podejmuje interesujące, ważne i aktualne zagadnienie proekologicznej orientacji rachunkowości, tzw. "zielonej rachunkowości". (...) Rachunkowość jako uniwersalny system informacyjno-kontrolny o wielowiekowej historii, powszechnie uznanym dorobku teoretycznym i niekwestionowanych walorach praktycznych, ustawicznie ewoluuje. Jednym z kierunków współczesnej ewolucji rachunkowości jest zainteresowanie problematyką odpowiedzialności społecznej, w tym odpowiedzialności za środowisko. Podjęta problematyka proekologicznej orientacji rachunkowości nie ma w Polsce bogatej literatury. W tej sytuacji ta ważna sfera życia gospodarczego wymaga prac badawczych budujących podstawy metodyczne ujęcia problematyki ochrony środowiska w rachunkowości. Rozprawa stanowi wartościową, zawierającą wiele oryginalnych wątków, monografię z tego zakresu.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bronisława Micherdy


W przedstawionej pracy Autor pokazuje możliwości zastosowania narzędzi rachunkowości w działalności proekologicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rachunkowość zarządczą. Działalność proekologiczna jest tematem aktualnym w świetle zachodzących zmian w postrzeganiu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Autor (...) skupił się na powiązaniu narzędzi rachunkowości (bardziej zarządczej), dzięki którym można dostarczyć zarządowi rzetelnych informacji pozwalających mu podjąć decyzje najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa, ale również dla środowiska naturalnego.

Z recenzji dr. hab. prof. UE Roberta Kowalaka


Spis treści:

Wstęp  9

Rozdział 1

Ochrona środowiska jako obszar badawczy ekonomii 17

1.1. Miejsce ochrony środowiska w teorii ekonomii 17

1.2. Uwarunkowania prawne ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstwa 26

1.3. Etyczne i socjologiczne aspekty ochrony środowiska w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 34

1.4. Przegląd instrumentów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznych bodźców oddziaływania na przedsiębiorstwo 42

1.5. Metodyka badania związków między ochroną środowiska a ekonomią z uwzględnieniem uwarunkowań rachunkowości 46

Rozdział 2

Rachunkowość jako źródło informacji o działalności proekologicznej przedsiębiorstwa 53

2.1. Miejsce rachunkowości w naukach ekonomicznych 53

2.2. Rachunkowość finansowa jako system retrospektywnej informacji o działalności przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska 60

2.3. Rachunek kosztów jako baza informacyjna o kosztach ochrony środowiska 67

2.4. Rola rachunkowości zarządczej w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa 73

2.5. Rachunkowość dla potrzeb ochrony środowiska w literaturze przedmiotu - wybrane zagadnienia 77

2.6. Rachunkowość jako źródło informacji w kształtowaniu ekologicznejkonkurencyjności przedsiębiorstwa 88

Rozdział 3

Egzemplifikacja zaangażowania rachunkowości w działalność proekologiczną przedsiębiorstw 97

3.1. Założenia i metodyka badań narzędzi rachunkowości w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska 97

3.2. Wpływ otoczenia ekologicznego na system rachunkowościw działalności proekologicznej przedsiębiorstw 104

3.3. Analiza wykorzystania i przydatności systemu rachunkowości finansowej w działalności proekologicznej przedsiębiorstw 113

3.4. Analiza wykorzystania i przydatności rachunkowości zarządczej w działalności proekologicznej przedsiębiorstw 121

3.5. Zjawiska dysfunkcyjne w rachunkowości ukierunkowanej na ochronę środowiska w świetle przeprowadzonych badań 126

Rozdział 4

Rozwiązania organizacyjne rachunkowości zwiększające efektywność działalności proekologicznej przedsiębiorstwa 135

4.1. Ogólne założenia modelu rachunkowości sprzyjającego działalności  proekologicznej przedsiębiorstwa na tle uwarunkowań i wyzwań rachunkowości w XXI wieku 135

4.2. Koncepcja dostosowania systemu rachunkowości finansowej do potrzeb  efektywnej działalności przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska 140

4.3. Możliwości zastosowania wybranych narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa 148

4.4. Możliwości zastosowania wybranych narzędzi operacyjnej rachunkowości zarządczej w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa 161 

Rozdział 5

Model rachunkowości sprzyjający prowadzeniu działalności proekologicznej w przedsiębiorstwie 167

5.1. Determinanty zmian funkcjonalnych w systemie rachunkowości  ukierunkowanej na działalność proekologiczną przedsiębiorstwa 167

5.2. Model rachunkowości sprzyjający działalności proekologicznej  w kontekście wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju jego działalności 176

5.3. Formy prezentacji informacji o działalności proekologicznej przedsiębiorstwa na podstawie modelu185

5.4. Warunki wdrożenia modelu w praktyce przedsiębiorstw 195

5.5. Wpływ rozwiązań modelowych na skuteczność i efektywność działalności proekologicznej w przedsiębiorstwie 199

Zakończenie 209

Literatura 213

Spis rysunków 225

Spis tabel 227

Załącznik (kwestionariusz ankiety) 231

Tytuł

Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce

Autor

Piotr Szczypa

Wydawca

CeDeWu

Rok wydania

2012

Liczba stron

238

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7556-438-9