Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: CeDeWu
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Iwona Bąk
  • Wydawca, rok wydania: CeDeWu, 2020
  • Liczba stron : 214
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 245 mm
  • ISBN: 978-83-8102-346-7
  • egz.
  • 59,90 zł

Książka jest analizą koncepcji zielonej gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju. Autorzy skupiają się na określeniu stopnia i poziomu przenikania się obu tych idei, opisując przemiany strukturalne. Omawiana problematyka dotyczy niezwykle istotnych aktualnie tematów badawczych, stanowiących obszar wspólnych zainteresowań nauki i polityki.

W literaturze przedmiotu zieloną gospodarkę przedstawia się jako jedną z dróg wspomagających osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Koncepcje te, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym, są ze sobą silnie powiązane. Obie podlegają również licznym przemianom i uszczegółowieniom. Obserwacja i opisanie przemian strukturalnych oraz relacji łączących zrównoważony rozwój i zieloną gospodarkę to aktualnie jedne z ważniejszych tematów badawczych realizowanych na styku nauki i polityki. Porównanie obu tych koncepcji - zarówno na gruncie tworzonych definicji, jak i proponowanych sposobów pomiaru postępów w ich realizacji - jest w związku z tym nieuniknione. Potrzebę badań tego rodzaju dostrzegły również autorki niniejszej pracy, koncentrując swoje dociekania i rozważania przede wszystkim na określeniu poziomów i zakresu ich wzajemnego przenikania.

 

 

„Recenzowana monografia odnosi się do istotnej i aktualnej problematyki dotyczącej przemian strukturalnych, związanych ze zrównoważonym rozwojem i wprowadzaniem zielonej gospodarki. Kwestie te należą do jednych z najczęściej podejmowanych przez ekonomistów zagadnień w XXI wieku (...). Współcześnie występująca dekoniunktura związana ze spowolnieniem gospodarczym, które przyspieszyła i wzmogła pandemia spowodowana koronawirusem, jak też, a może przede wszystkim następującymi w szybkim tempie zmianami społeczno-gospodarczymi i środowiskowymi, skłaniają intelektualistów do pilnego poszukiwania i prowadzenia pogłębionych badań tych kwestii. Eksploracje te można właśnie odnaleźć w pracy Iwony Bąk i Katarzyny Cheby (...). Autorki monografii doskonale wpisały się w ten nurt debat, ukazując pewien obraz stanu oraz praktycznej użyteczności teorii w określeniu powiązań zielonej gospodarki ze zrównoważonym rozwojem na gruncie teoretycznym oraz określenia siły i kierunku relacji łączących te obszary. Dowiodły, iż nie wszystkie teorie spełniły oczekiwania w rzeczywistości społeczno-gospodarczej".

Z recenzji dr hab. Grażyny Wolskiej, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Spis treści

 

Rozdział 1

Teoretyczne podstawy badań nad zrównoważonym rozwojem i zieloną gospodarką 13

1.1. Wieloznaczność i relacyjność pojęcia zrównoważony rozwój 13

1.2. Koncepcja zielonej gospodarki 25

1.3. Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka 33

1.4. Pomiar realizacji koncepcji: zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki 41

 

Rozdział 2

Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka - propozycja pomiaru 59

2.1. Przyjęte założenia i etapy przeprowadzonych badań 59

2.2. Mapy kognitywne jako narzędzie strukturyzacji relacji przyczynowo-skutkowych 64

2.3. Zastosowanie wybranych metod statystycznych do oceny poziomu rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych 67

2.3.1. Dobór cech diagnostycznych 67

2.3.2. Pozycyjny taksonomiczny miernik rozwoju jako podstawa budowy rankingów obiektów społeczno-gospodarczych 75

2.3.3. Wykorzystanie taksonomii wielokryterialnej w analizie porównawczej obiektów społeczno-gospodarczych 79

2.3.4. Metoda PROMETHEE jako narzędzie wspomagające ocenę poziomu rozwoju obiektów wielocechowych 83

2.3.5. Analiza korespondencji jako narzędzie badania relacji pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi 85

 

Rozdział 3

Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka w krajach Unii Europejskiej - wyniki badań empirycznych 91

3.1. Uwarunkowania rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki w krajach Unii Europejskiej 91

3.2. Przestrzenne zróżnicowanie zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej 98

3.3. Przestrzenne zróżnicowanie zielonej gospodarki w krajach Unii Europejskiej 124

 

Rozdział 4

Analiza porównawcza poziomu zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki krajów Unii Europejskiej 147

4.1. Grupowanie krajów Unii Europejskiej ze względu na podobieństwo poziomu zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki 147

4.2. Taksonomia wielokryterialna jako podstawa opisu podobieństwa poziomu zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki krajów

Unii Europejskiej 160

4.3. Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach zależności pomiędzy zrównoważonym rozwojem i zieloną gospodarką 169

4.4. Zielona gospodarka i jej relacje z innymi strategicznymi kierunkami rozwoju krajów Unii Europejskiej 175

 

Podsumowanie 185

Bibliografia 191

Spis rysunków 209

Spis tabel 211