Odpowiedzialność dyscyplinarna w Polskim Związku Łowieckim

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Marcin Raba
  • Wydawca, rok wydania: DIFIN, 2020
  • Liczba stron : 222
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-8085-998-2
  • egz.
  • 54,90 zł

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim. Problematyka łowieckiej odpowiedzialności dyscyplinarnej nie była dotąd przedmiotem publikacji prawniczych. Od 21 kwietnia 2014 r. materia ta regulowana jest ustawą Prawo łowieckie, a stało się tak za przyczyną wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11) nakazującego ustawodawcy uregulowanie w prawie łowieckim: pojęcia łowieckiego deliktu dyscyplinarnego, katalogu sankcji dyscyplinarnych, organów prowadzących postępowanie dyscyplinarne oraz przynajmniej ogólnych zasad tego postępowania. Z chwilą nadania łowieckiej procedurze dyscyplinarnej statusu ustawowego materia ta przestała być jedynie wewnętrzną sprawą związku. Sankcje dyscyplinarne w tym postępowaniu wymierzane są nie tylko z upoważnienia, ale wręcz z nakazu ustawodawcy, który zadbał o to, aby tryb egzekwowania od członków PZŁ przestrzegania porządku prawnego gwarantował jednocześnie ochronę konstytucyjnych praw i wolności.

W opracowaniu zawarte jest połączenie rozważań teoretycznych przy wykorzystaniu orzecznictwa i poglądów doktryny z obserwacjami i doświadczeniem autora, który pełni funkcję Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego PZŁ.

Książka skierowana jest w pierwszej kolejności do myśliwych, ze szczególnym uwzględnieniem osób związanych z łowieckim sądownictwem dyscyplinarnym, a także do wszystkich czytelników zainteresowanych prawem dyscyplinarnym.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
 
Rozdział 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie prawa polskiego

 
1.1. Wprowadzenie
1.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna
1.3. Systematyka postępowań dyscyplinarnych
1.4. Synteza wybranych procedur
 
Rozdział 2. Rys historyczny prawa łowieckiego i łowieckiego postępowania dyscyplinarnego
 
2.1. Historia prawa łowieckiego
2.2. Historia polskiego łowieckiego postępowania dyscyplinarnego
2.2.1. Postępowanie dyscyplinarne w PZŁ w okresie międzywojennym
2.2.2. Łowieckie postępowanie dyscyplinarne w PRL
2.2.3. Kształtowanie postępowania dyscyplinarnego w PZŁ w obowiązującym brzmieniu
2.3. Reorganizacja spowodowana niekonstytucyjnością regulacji obowiązujących do 6 listopada 2012 r.

Rozdział 3. Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej w PZŁ
 
3.1. Podmiot
3.2. Przedmiot
3.3. Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej
3.4. Przewinienia łowieckie i ich znamiona
3.5. Sankcje
3.6. Przedawnienie dyscyplinarne oraz zatarcie ukarania
3.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność porządkowa w PZŁ
 
Rozdział 4. Zasady postępowania dyscyplinarnego w PZŁ
 
4.1. Zasada bezpośredniości
4.2. Zasada prawdy materialnej
4.3. Zasada bezstronności
4.4. Zasada obiektywizmu
4.5. Zasada domniemania niewinności (in dubio pro reo)
4.6. Zasada niezawisłości
4.7. Zasada szybkości postępowania
4.8. Zasada prawa obwinionego do obrony
4.9. Zasada ścigania z urzędu
4.10. Zasada skargowości
4.11. Zasada kontroli
4.12. Zasada współdziałania
 
Rozdział 5. Zarys procedury dyscyplinarnej w PZŁ
 
5.1. Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego
5.1.1. Sądy łowieckie
5.1.2. Rzecznicy dyscyplinarni
5.1.3. Obwiniony
5.1.4. Pokrzywdzony
5.1.5. Zawiadamiający
5.1.6. Świadek
5.1.7. Obrońca
5.1.8. Protokolanci, obsługa administracyjna
5.1.9. Strony postępowania i ich prawa
5.2. Przesłanki postępowania
5.3. Czynności procesowe
5.3.1. Zarządzenia, orzeczenia i postanowienia
5.3.2. Uzasadnienia
5.3.3. Protokoły i notatki urzędowe
5.3.4. Czynności dowodowe
5.3.4.1. Dowód z dokumentu
5.3.4.1.1. Dokument w postępowaniu cywilnym
5.3.4.1.2. Dokument w świetle prawa karnego i procedury karnej
5.3.4.1.3. Dokument w postępowaniu administracyjnym
5.3.4.1.4. Dokument w postępowaniu dyscyplinarnym w PZŁ
5.3.4.2. Zeznania świadka i wyjaśnienia obwinionego
5.3.4.2.1. Sposób przesłuchania
5.3.4.2.2. Ocena zeznań i wyjaśnień
5.3.4.3. Oględziny
5.4. Postępowanie dyscyplinarne w PZŁ a odpowiedzialność karna – wzajemne relacje
5.5. Konsekwencje popełnienia przestępstwa dla członkostwa w PZŁ oraz zdolności do pełnienia funkcji w organach PZŁ i organach kół łowieckich
5.6. Wpływ procesu cywilnego na postępowanie dyscyplinarne w PZŁ
5.7. Odpowiednie stosowanie przepisów prawa karnego i procedury karnej w postępowaniu dyscyplinarnym w PZŁ
 
Rozdział 6. Przebieg procesu
 
6.1. Struktura postępowania, jego etapy i stadia
6.1.1. Dochodzenie dyscyplinarne
6.1.2. Postępowanie sądowe
6.1.3. Postępowanie wykonawcze
6.2. Właściwość organów procesowych
6.3. Przebieg dochodzenia dyscyplinarnego
6.4. Postępowanie przed sądem łowieckim pierwszej instancji
6.5. Postępowanie przed sądem łowieckim drugiej instancji
6.6. Różnice pomiędzy rozprawą przed sądami pierwszej i drugiej instancji
6.7. Koszty postępowania  
6.8. Kontrola orzeczeń sądów łowieckich przez sądy powszechne

Rozdział 7. Przykładowe orzecznictwo Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ  

7.1. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 38/15 z dnia 8 marca 2016 r.
7.2. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 34/15 z dnia 8 marca 2016 r.
7.3. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 1/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.
7.4. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 26/15 z dnia 27 października 2016 r.
7.5. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ sygn. GSŁ 40/16 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Słowo końcowe
Bibliografia