Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: KaBe
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: J. Guzik, A. Guzik
  • Wydawca, rok wydania: KaBe, 2011
  • Liczba stron : 240
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • egz.
  • 54,90 zł
Wiadomości zebrane w książce dotyczą materiałów, technologii i sprzętu stosowanych w budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz zasad ich racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji.

Wiadomości zebrane w książce dotyczą materiałów, technologii i sprzętu stosowanych w budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz zasad ich racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji.
Książka jest adresowana do osób zatrudnionych przy budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz do personelu zajmującego się eksploatacją tych urządzeń. Może być też pomocą dla uczniów i studentów odpowiednich kierunków szkół i uczelni.


Spis treści

1. Wstęp
2. Źródła wody, jej obieg i znaczenie w przyrodzie
2.1. Znaczenie wody w przyrodzie
2.2. Formy występowania wody w przyrodzie
2.3. Obieg wody w przyrodzie
2.4. Źródła wody i jej ujęcia
2.5. Ujęcia wód podziemnych
2.6. Ujęcia wód powierzchniowych
3. Jakość wód wprowadzanych do sieci wodociągowych
3.1. Wymagania stawiane wodzie użytkowej
3.2. Metody uzdatniania wody
4. Podstawowe definicje dotyczące zaopatrzenia w wodę
4.1. Definicja wodociągu
5. Sieć wodociągowa i jej systemy
5.1. Systemy sieci wodociągowej
5.2. Materiały do budowy sieci wodociągowej (wiadomości podstawowe)
5.3. Uzbrojenie sieci wodociągowych (wiadomości podstawowe)
5.4. Pompy w urządzeniach wodociągowych
5.5. Podstawowe wymogi bhp przy układaniu przewodów wodociągowych
6. Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych
6.1. Rury wodociągowe (wiadomości ogólne)
6.2. Charakterystyka techniczna rur ciśnieniowych PVC
6.3. Charakterystyka techniczna rur polietylenowych PE
6.3.1. Rury wielowarstwowe z polietylenu
6.4. Metody łączenia rur z tworzyw sztucznych
6.5. Połączenia zgrzewane
6.6. Połączenia rur polietylenowych za pomocą kształtek zaciskowych
6.7. Uzbrojenie sieci wodociągowych
6.7.1. Zasuwy
6.7.2. Hydranty
6.7.3. Pozostała armatura
6.8. Przyłącza domowe
6.9. Warunki wykonywania rurociągów do transportu wody z PVC i PE
6.9.1. Składowanie i transport rur
6.9.2. Roboty ziemne
6.9.3. Montaż przewodów
6.9.4. Próby szczelności rurociągów
6.9.5. Płukanie i dezynfekcja
6.9.6. Odbiory techniczne rurociągów
6.9.7. Wykonywanie napraw i eksploatacja przewodów wodociągowych
6.9.8. Monitoring sieci wodociągowych
6.9.9. Lokalizacja wycieków wody i obniżanie strat wody w sieciach wodociągowych
7. Opomiarowanie zużycia wody
7.1. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych zgodnie z normą PN-91/M-54910
7.2. Podział wodomierzy
7.3. Studzienki wodomierzowe
8. Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
9. Podstawowe definicje z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
10. Rodzaje kanalizacji
10.1. Kanalizacja ogólnospławna
10.2. Kanalizacja rozdzielcza
11. Warunki wykonywania sieci kanalizacyjnych
11.1. Podstawowe materiały do wykonywania sieci kanalizacyjnych
11.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych
11.3. Odbiór sieci kanalizacyjnych – wiadomości podstawowe
11.4. Przepisy bhp przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych – wiadomości podstawowe
12. Charakterystyka ścieków i metod ich oczyszczania
12.1. Charakterystyka ścieków
12.2. Metody oczyszczania ścieków
12.2.1. Metody mechaniczne oczyszczania ścieków
12.2.2. Metody biologiczne oczyszczania ścieków
12.2.3. Metody chemiczne oczyszczania ścieków
12.3. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
13. Kanalizacja z rur kamionkowych
13.1. Charakterystyka rur kamionkowych
13.2. Wyroby kamionkowe i połączenia rur
13.3. Transport i magazynowanie rur kamionkowych
13.4. Układanie rur kamionkowych w wykopie
13.5. Wykonawstwo robót dla rurociągów z rur kamionkowych
13.6. Studzienki rewizyjne na kanałach kamionkowych
13.7. Metody bezwykopowe budowy kanałów
13.8. Odbiór kanału z rur kamionkowych
14. Kanalizacja z tworzyw termoplastycznych
14.1. Wstęp
14.2. Systemy kanalizacji grawitacyjnej z PVC
14.3. Montaż systemów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej
14.4. Instrukcja układania systemu zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej z PVC w warunkach zimowych
14.5. System kanalizacji z polipropylenu (PP)
14.6. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
14.6.1. Wiadomości ogólne o studzienkach kanalizacyjnych
14.6.2. Studzienki kanalizacyjne z rodziny Tegra
14.6.3. Pozostałe studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
14.6.4. Zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z tworzyw termoplastycznych
14.6.5. Instrukcja montażu studzienek kanalizacyjnych niewłazowych 400 i 315 mm
14.7. Systemy drenarskie
15. Technologie bezwykopowego układania i renowacji rurociągów
15.1. Zalety technologii bezwykopowych
15.2. Bezwykopowe układanie nowych rurociągów
15.3. Technologie renowacji istniejących rurociągów
16. Urządzenia do podczyszczania i regulacji przepływu wód deszczowych
16.1. Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych
16.1.1. Osadniki do podczyszczania wód deszczowych
16.1.2. Separatory substancji ropopochodnych
16.1.2. Regulatory przepływu wód deszczowych
17. Pompy i przepompownie w systemach kanalizacyjnych
17.1. Podstawowe pojęcia
17.2. Wymogi stawiane pompowniom
17.3. Pompownie w studzienkach inspekcyjnych
16.4. Podział pomp w systemach kanalizacyjnych
17.5. Sposoby montażu pomp
17.6. Rodzaje pomp

17.7. Rodzaje wirników
18. Przepisy bhp przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
18.1. Ogólne przepisy bhp
18.2. Roboty ziemne
18.3. Roboty montażowe
18.4. Roboty wykończeniowe
18.5. Obowiązki osób kierujących pracami
19. Rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków
19.1. Zasady określenia ilości odprowadzanych ścieków
19.2. Urządzenia pomiarowe ilości odprowadzanych ścieków – ściekomierze
19.2.1. Podział ściekomierzy
19.2.2. Wspólne cechy rozliczeniowych urządzeń pomiarowych
19.2.3. Liczniki cieczy w przewodach otwartych
19.2.4. Ściekomierze mierzące pełnym przekrojem rurociągu
20. Eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnych
20.1. Monitoring i inspekcja kanalizacji (kamerowanie)
20.2. Kontrola kanalizacji (zadymianie)
20.3. Konserwacja kanałów
20.4. BHP przy eksploatacji kolektorów kanalizacyjnych
Literatura

Tytuł

Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna

Autor

J. Guzik, A. Guzik

Wydawca

KaBe

Rok wydania

2011

Liczba stron

240

Wymiary

A5

Okładka

miękka