Lingua Latina medicinalis

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PZWL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Anna Kołodziej, Stanisław Kołodziej
  • Wydawca, rok wydania: PZWL, 2006
  • Liczba stron : 290
  • Oprawa i wymiary: miękka, 185 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-200-3919-1
  • egz.
  • 67,90 zł

Nowoczesny, uniwersalny podręcznik do nauki łaciny, przeznaczony dla wszystkich typów uczelni medycznych

Jest to nowoczesny, uniwersalny podręcznik, przeznaczony dla wszystkich typów uczelni medycznych. Autorzy dzięki wieloletniemu nauczaniu łaciny medycznej stworzyli doskonałe narzędzie do nauki tego języka, odpowiadające najnowszym tendencjom metodycznym i edukacyjnym w tej dziedzinie.
Podręcznik obejmuje część teoretyczną. W osobnej książce zamieszczono część praktyczną – ćwiczenia. Zasadnicza część podręcznika to materiał gramatyczny, zagadnienia z zakresu słowotwórstwa, a także formuły rozpoznań medycznych i opisów zabiegów.
Przejrzyste tabele i zestawienia gramatyczne z pewnością ułatwią studentom przyswojenie specjalistycznej terminologii łacińskiej i opanowanie podstawowych form i struktur językowych. Interesującą nowością jest wybór łacińskich tekstów medycznych, który stanowi przegląd autorów z różnych epok – od starożytności do współcześnie piszących na te tematy. W podręczniku zamieszczono też podręczny słownik łacińsko-polski i polsko-łaciński.

Spis treści:

Założenia metodologiczne i pomysł dydaktyczny
I. Wymowa i zasady akcentowania w języku łacińskim
I.1. Alfabet łaciński
I.2. Wymowa
I.3. Akcent
II. Wstęp do terminologii medycznej
II.1. Terminy jednowyrazowe
II.2. Terminy wielowyrazowe
II.3. Przegląd podstawowych terminów anatomicznych
III. Deklinacje I i II
III.1. Deklinacja I
III.2. Deklinacja II
III.3. Ogólne zasady deklinacyjne
III.4. Nieregularności i wyjątki rodzajowe
IV. Czasownik
IV.1. Kategorie gramatyczne czasownika
IV.2. Formy podstawowe
IV.3. Tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony czynnej
IV.4. Tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej
IV.5. Odmiana czasownika sum, esse jestem, być
V. Podstawowe zasady składni, czyli budowy wypowiedzeń w łacińskim języku medycznym
V.1. Budowa zdania
V.2. Składnia zgody
V.3. Składnia rządu
V.4. Składnia przynależności
VI. Strona bierna
VI.1. Tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony biernej
VI.2. Bezokolicznik strony biernej
VII. Deklinacje IV i V
VII.1. Nieregularności i wyjątki rodzajowe
VIII. Deklinacja III
VIII.1. Typy odmian III deklinacji
VIII.2. Przykłady rzeczowników III deklinacji z uwzględnieniem rodzaju; wyjątki rodzajowe
VIII.3. Nieregularności
IX. Liczebniki
IX.1. Liczebniki główne i porządkowe
IX.2. Liczebniki podziałowe i przysłówkowe
X. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
X.1. Stopniowanie regularne
X.2. Stopniowanie nieregularne
X.3. Odmiana przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym
XI. Formułowanie rozpoznań medycznych i opisów zabiegów leczniczych
XI.1. Zwroty i wyrażenia ogólne
XI.2. Budowa rozpoznania klinicznego
XI.3. Przykłady
XI.4. Najczęściej stosowane skróty w terminologii klinicznej
Appendix
Alfabet grecki
Wyrazy pierwotne w terminologii medycznej
Przedrostki greckie i łacińskie w terminologii medycznej
Przyrostki greckie i łacińskie w terminologii medycznej
Czasownik jako podstawa słowotwórcza terminów medycznych
Słownik części wyrazów
II. Grecko-łacińsko-polski
II. Polsko-grecko-łaciński
Uwagi etymologiczne
Wybór tekstów medycznych
HIPPOCRATES
De causis morborum
Hippocratis ius iurandum
CELSUS
De corporis humani examinatione
De rabie
De quinque generibus noxarum corporis
De carcinomate
De morborum nominibus Graecis apud Celsum adhibitis
CAIUS PLINIUS SECUNDUS
De medicamentis
GALENUS
An in arteriis natura sanguis contineatur
ISIDORUS z Sewilli
De medicina et morborum causis
Quibus disciplinis medicus studere debet
AVICENNA
Medicinae leges
JÓZEF STRUŚ (STRUTIUS)
De morborum crisibus
WILLIAM HARVEY
De sanguinis circuitu
VICTORIUS CARIOCCHI
De morbo S.I.D.A.
SIGRIDES ALBERT
De emolumentis et de detrimentis technologiae genorum
GAIUS LICOPPE
De usibus addictivis
De psychotropicis licitis
De venenis illicitis
De opio et eius derivativis
De amphetamino
De artificiosis genomatis mutationibus
De hereditate
Dicta latina
Słownik łacińsko-polski
Słownik polsko-łaciński
Bibliografia