Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski
 • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2016
 • Liczba stron : 198
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-7259-242-2
 • egz.
 • 43,00 zł

W monografii przedstawiono wyniki wieloletnich badań systemu antropotechnicznego SAT (pojazd-człowiek-środowisko) prowadzonych w dwóch obszarach gospodarki żywnościowej, tj. w dziedzinie eksploatacji polowej i transportu żywności. Badania poparto szczegółową analizą statystyczną.

W monografii przedstawiono wyniki wieloletnich badań systemu antropotechnicznego SAT (pojazd-człowiek-środowisko) prowadzonych w dwóch obszarach gospodarki żywnościowej, tj. w dziedzinie eksploatacji polowej i transportu żywności. Badania poparto szczegółową analizą statystyczną.

Skupiono się głównie na ocenie:

 • energetycznego i ekologicznego oddziaływania rolniczych agregatów maszynowych na środowisko przyrodnicze (analizie poddano drgania, spaliny i hałas generowane przez silnik),
 • wpływu czynników środowiskowych, przede wszystkim zapylenia powietrza, na pracę ciągnika,
 • cech psychomotorycznych operatora-kierowcy,
 • energochłonności ruchu pojazdu w miejskiej aglomeracji i transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (analizowano fazy kinetyczne prędkości jazdy oraz zużycie paliwa).

Opracowanie przeznaczone jest głównie dla studentów kierunków transport oraz technika rolnicza i leśna. Mogą z niego korzystać także specjaliści z dziedziny budowy i eksploatacji pojazdów oraz transportu drogowego.

Globalizacja światowej gospodarki, postępująca w obecnych czasach, ściśle powiązana jest z rozwojem technik wytwarzania. Dotyczy to zarówno produkcji żywności, jak i niezwykle szybkiego rozwoju logistyki transportowej w perspektywie lokalnej (wewnętrznej) i międzynarodowej. Jest to rozwój dynamiczny, zmierzający do osiągnięcia pożądanego poziomu produkcji i przewozu w warunkach określonego stanu ekosfery. Dotyczy to wszystkich elementów tzw. systemu antropotechnicznego (operator -pojazd-otoczenie).

Antropotechniczne systemy eksploatacji pojazdów i maszyn roboczych wymagają naukowego podejścia systemowego do relacji w nich zachodzących, co stwarza problem o charakterze metodologicznym. Stąd wzrasta rola logistyki majątku trwałego w jego zarządzaniu.

Motywem przewodnim do opracowania niniejszej monografii była potrzeba usystematyzowania wyników wieloletnich badań i wiedzy zawartej w licznych opracowaniach pracowników Katedry Energetyki i Środków Transportu Uniwersytetu Przyrodniczego w

W pracy omówiono następujące zagadnienia:

- genezę i perspektywy rozwoju systemu antropotechnicznego pojazdu w diagnostyce technicznej i logistyce transportowej,

- wzajemne oddziaływanie czynników środowiskowych i systemu antropotechnicznego pojazdu,

- podstawy wzajemnych relacji pomiędzy operatorem-kierowcą a pojazdem w procesie eksploatacyjnym,

- problemy przetwarzania energii w obiekcie technicznym (pojeździe) – charakterystykę mocy wejściowej, użytecznej, zdyssypowanej i procesów resztkowych,

- problematykę własnych badań polowych i analizę statystyczną mierzonych wielkości w zakresie oddziaływania czynników środowiskowych na pojazd, wpływu eksploatacji ciągnika na środowisko, relacji zachodzących pomiędzy operatorem-kierowcą a środowiskiem,

- problematykę własnych badań z logistyki transportu żywności i wykorzystania inteligentnych    systemów   transportowych,    dotyczących    energochłonności   pojazdu w zmiennej infrastrukturze komunikacyjnej, globalnego zużycia paliwa wynikającego ze zmiany kinetyki ruchu pojazdu, obliczeń statystycznych istotności relacji zachodzących w inteligentnych systemach transportowych żywności w miejskich aglomeracjach oraz w transeuropejskiej sieci transportowej.