Maszyny leśne zrębowe

  • Wydawnictwo: KaBe
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Ryszard Tuchliński
  • Wydawca, rok wydania: KaBe, 2019
  • Liczba stron : 231
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-65382-39-9
  • egz.
  • 58,00 zł

Informacje o budowie, działaniu i przeznaczeniu maszyn stosowanych do pielęgnacji obszarów leśnych, głównie urządzeń wykorzystywanych w pracach zrębowych i trzebieżowych

W rozdziale pierwszym podano i wyjaśniono znaczenie podstawowego nazewnictwa stosowanego w terminologii dotyczącej robót leśnych. Pierwszymi opisanymi w podręczniku zagadnieniami technicznymi są: budowa, cechy konstrukcyjne, działanie i zastosowanie kombajnu leśnego do wycinki drzew, znanego pod nazwą harwester. W opisach szczególnie wyeksponowano konstrukcję wielofunkcyjnej głowicy ścinkowej oraz współdziałanie jej elementów podczas kolejnych cykli roboczych. Dla pełnego upoglądowienia przedstawiono w oparciu o rysunki przykładowy proces technologiczny wycinki drzewa przy pomocy kombajnu ścinkowego. Dla osób zainteresowanych dany rozdział rozszerzono o zagadnienia sterowania pracą głowicy. Przedstawiono je w postaci algorytmów, w graficznej wersji schematu blokowego.

Czytelnik może dowiedzieć się, na czym polega istota kodowania pracy głowicy oraz sterowania jej układem hydraulicznym. Pokazano sposób ustawiania wymaganych parametrów roboczych na komputerze sterującym.

Kolejny rozdział zawiera informacje o samobieżnych maszynach zrywkowych, takich jak: forwardery, klembanki i skiddery. Budowa oraz zagadnienia eksploatacji każdej z nich zostały opisane w kolejnych, uporządkowanych podrozdziałach. Opisy zostały upoglądowione za pomocą

rysunków, schematów oraz fotografii. Dana tematyka została rozwinięta o zagadnienia napędu hydrostatycznego stosowanego w leśnych maszynach samobieżnych, działanie układów kierowniczego, hamulcowego oraz techniki kierowania przy pomocy urządzeń sterowniczych znaj¬

dujących się w kabinie operatora.

Dla osób pragnących zdobyć uprawnienia do obsługi samobieżnej maszyny leśnej został opracowany rozdział dotyczący leśnych żurawi przeładunkowych.

Treść tego rozdziału oparto na wymogach programowych i wymaganiach egzaminacyjnych stawianych kandydatom na operatorów samobieżnych maszyn leśnych. Oprócz informacji dotyczących budowy i działania danego typu urządzeń zawiera on wiadomości z zakresu parametrów eksploatacyjnych, urządzeń zabezpieczających oraz zasad bezpiecznej eksploatacji maszyn leśnych pracujących z żurawiami. W danym rozdziale zawarta jest również tematyka dozoru technicznego w zakresie dotyczącym urządzeń leśnych. Są to zagadnienia programowo wymagane na egzaminach kwalifikacyjnych dla operatorów, przeprowadzanych przez egzaminatorów Urzędu Dozoru Technicznego.

Kolejny rozdział opisuje bardzo liczną grupę maszyn leśnych przystosowanych do współpracy z ciągnikami rolniczymi. Czytelnik może zapoznać się z ich budową, działaniem, sposobem łączenia z ciągnikiem, regulacjami oraz sposobem użytkowania. W ramach danej tematyki opisano: ciągnikowe przeciągarki do drewna, kleszcze zrywkowe, pługi leśne dwuodkładnicowe, korowarki do drewna okrągłego, łuparki do pni drzewnych oraz rozdrabniarki do gałęzi i konarów.

Ostatnią grupą opisywanych maszyn leśnych są mulczery - leśne maszyny frezujące do rekultywacji powierzchni pozrębowych oraz innych obszarów leśnych. Przedstawiono budowę, działanie i zasady eksploatacji mulczera rozdrabniającego oraz specjalistycznego rozdrabniacza do usuwania pni drzewnych.

Zakończenie podręcznika stanowią wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznej pracy, gdzie zapoznano czytelnika z aktualnie obowiązującymi wymogami dotyczącymi uprawnień do obsługi maszyn leśnych oraz podstawowymi zasadami bhp. W podręczniku pominięto tematykę pilarek spalinowych do drewna ze względu na fakt, że Wydawnictwo KABE Krosno - wydawca - posiada oddzielną publikację dotyczącą danej grupy urządzeń.

Podręcznik „Maszyny leśne zrębowe" posiada tak zredagowaną treść, że może być wykorzystany zarówno jako materiał szkoleniowy na kursach dla dorosłych, jak też dydaktyczna literatura uzupełniająca dla uczniów szkół zawodowych i studentów na kierunkach związanych z leśnictwem i techniką leśną.

Spis treści:
Wstęp
1. Podstawowe wiadomości dotyczące wybranego nazewnictwa stosowanego w pracach leśnych
2. Podział maszyn leśnych
3. Kombajny leśne-harwestery
3.1. Cechy konstrukcyjne charakteryzujące harwestery
3.2. Budowa harwestera
3.3. Ogólne zasady ścinki drzew z wykorzystaniem harwestera
3.3.1. Zespoły robocze i elementy głowicy ścinkowej
3.3.2. Cykle robocze-zasada pracy wielofunkcyjnehj głowicy ścinkowej
3.3.3. Przykładowy proces technologiczny ścięcia drzewa o obróbka pnia przy użyciu harwestera
3.4. Napęd hudrauliczny i sterowanie pracą głowicy harwestera
3.4.1. Parametry mające wpływ na pracę układu hydraulicznego i sterowanie pracą głowicy
3.4.2. Przykładowe układy regulacji obrotów silnika hydraulicznego i docisku siłownika
3.4.3. Przykładowy układ hydrauliczny mechanizmu podnoszenia i opuszczania wieszaka
3.4.4. Algorytm sterowania pracą głowicy-kodowanie parametrów eksploatacyjnych
3.4.5. Algorytm sterowania pracą głowicy-doscisk elementów roboczych
3.4.6. Algorytm sterowania pracą głowicy-szybkość posuwu
3.4.7. Algorytm sterowania pracą głowicy- pomiar długości i średnicy sortymentu
3.4.8. Algoytm sterowania pracą układu tnącego głowicy
3.4.9. Dodatkowe funkcje głowicy harwestera
4. Samobieżne maszyny zrywkowe
4.1. Budowa i przeznaczenie forwardera
4.2. Budowa i charakterystyka klembanka
4.3. Ciągniki leśne-skiddery
4.3.1. Skiddery przeciągarkowe linowe
4.3.2. Skiddery wysięgnikowe kleszczowe
4.4. Kabina operatora i urządzenia sterowania pracą samobieżnej maszyny leśnej
4.5. Układy jezdne leśnych maszyn samobieżnych
4.5.1. Zasada działania napędu hydrostatycznego
4.5.2. Układ napędu jazdy samobieżnych maszyn leśnych
4.5.3. Układ kierowniczy i hamulcowy samobieżnej maszyny leśnej
4.5.4. Osprzęt łańcuchowy i gąsienicowy
5. Leśne żurawie przeładunkowe
5.1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i konstrukcji leśnych żurawi przeładunkowych
5.2. Zasada działania układu hydraulicznego leśnego żurawia przeładunkowego
5.3. Parametry eksploatacyjne leśnych żurawi przeładunkowych
5.4. Przecieki zewnętrzne i wewnętrzne-dopuszczalne opadanie ładunku
5.5. Stateczność żurawia leśnego i stosowane w nim urządzenia zabezpieczające
5.6. Leśne żurawie przeładunkowe jako urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
6. Maszyny leśne współpracujące z ciągnikami rolniczymi
6.1. Leśna przeciągarka linowa
6.2. Zawieszane kleszcze zrywkowe
6.3. Zgrabiarki leśne
6.4. Pługi leśne dwuodkładnicowe
6.5. Korowarki ciągnikowe
6.6. Ciągnikowe łuparki do drewna
6.7. Ciągnikowe rozdrabniarki gałęzi
7. Leśne maszyny frezujące-mulczery
7.1. Mulczery rozdrabniające
7.2. Mulczery rozdrabniające do usuwania pni
8. Wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń leśnych
Wykaz materiałów źródłowych