Normy żywienia drobiu

Zalecenia podawane w niniejszym opracowaniu obejmują obecnie znane zapotrzebowanie ptaków na składniki pokarmowe powiększone o pewien naddatek, tzw. margines bezpieczeństwa.

Produkcja drobiu jest gałęzią produkcji zwierzęcej ulegającą ciągłym zmianom powodowanym przez genetyczny postęp w hodowli ptaków (wytwarzanie nowych hybrydów i linii), w genetyce roślin (wyhodowanie nowych, ulepszonych odmian roślin pastewnych), w dziedzinie biotechnologii (produkowanie dodatków paszowych umożliwiających poszerzenie i lepsze wykorzystanie bazy paszowej), a także przez zmiany w regulacjach prawnych (zakaz stosowania mączek zwierzęcych i antybiotyków w mieszankach) i zmiany w preferencjach konsumentów (obecnie dużą uwagę przykłada się do funkcjonalnych, prozdrowotnych właściwości produktów zwierzęcych). Spowodowało to konieczność wprowadzenia w niniejszym podręczniku wielu zmian i uzupełnień w porównaniu z poprzednim III wydaniem Norm Żywienia Drobiu. Zgodnie z sugestiami użytkowników dodano także nowe rozdziały dotyczące żywienia strusi i emu.

Zalecenia podawane w niniejszym opracowaniu obejmują obecnie znane zapotrzebowanie ptaków na składniki pokarmowe powiększone o pewien naddatek, tzw. margines bezpieczeństwa. Jego uwzględnianie jest konieczne ze względu na zmienną wartość surowców paszowych, potrzebę upraszczania praktycznego żywienia dużych stad ptaków oraz nie zawsze optymalne warunki środowiska w pomieszczeniach dla drobiu. Duże różnice między rzeczywistym zapotrzebowaniem a poziomem zalecanym w normach dotyczą witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D3 i E), które mogą rozkładać się podczas przedłużonego okresu przechowywania paszy. Na przykład rzeczywiste zapotrzebowanie na witaminę A u kurcząt określono na 1500 j.m./kg paszy, a zaleca się podawanie 8-11 tyś. j.m. tej witaminy/kg mieszanki.

Podane w niniejszym podręczniku wartości zapotrzebowania na poszczególne składniki są jedynie zaleceniami żywieniowymi, a nie obowiązującą normą prawną i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń hodowców w stosunku do producentów pasz. Podstawą prawną do ewentualnych roszczeń może być jedynie niezgodność zawartości składników w mieszance a zawartością zadeklarowaną przez producenta oraz Ustawą o Środkach Żywienia Zwierząt.

W zaleceniach żywienia ptaków określa się dzienną dawkę poszczególnych składników lub ich zawartość w l kg powietrznie suchej mieszanki zawierającej 12% wody (czyli 880 g suchej masy w l kg), wyrażoną: w jednostkach wagowych, udziałem procentowym albo w jednostkach międzynarodowych (j .m.). Wartości podane w tabelach zapotrzebowania należy traktować jako średnie; dopuszcza się odchylenie od średniej ± 5%.

W tabelach składu pasz (Tabele 56-59) dla ważniejszych pasz podano zawartość składników przeliczoną na umowną zawartość suchej masy w l kg paszy. Jeżeli zawartość suchej masy w paszach odbiega znacznie od wartości podanej w tabeli 56 zawartość składników pokarmowych należy odpowiednio przeliczyć (patrz rozdział 14.1).

W niniejszym podręczniku podano najważniejsze wskazówki potrzebne do korzystania z tabel.Spis treści

l. Wstęp
2.
Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe
2.1. Energia
2.2. Białko i aminokwasy
2.3. Tłuszcz
2.4. Składniki mineralne
2.5. Witaminy
2.6. Ksantofile
2.7. Włókno
2.8. Woda
3. Dodatki paszowe

3.1. Ogólne zasady stosowania dodatków paszowych
4. Zalecenia żywienia kur

4.1. Zalecenia żywienia kur nieśnych (jaja konsumpcyjne)
41.1. Zalecenia żywienia kurcząt odchowywanych na nioski
4.1.2. Zalecenia żywienia kur nieśnych
4.2. Zalecenia żywienia kur mięsnych
4.2.1. Zalecenia żywienia kurcząt mięsnych stad reprodukcyjnych odchowywanych na nioski
4.2.2. Zalecenia żywienia kur mięsnych stad reprodukcyjnych
4.2.3. Zalecenia żywienia kurcząt brojlerów
5.  Zalecenia żywienia indyków

6. Zalecenia żywienia gęsi

7. Zalecenia żywienia kaczek

8. Zalecenia żywienia strusi i emu

9. Zalecenia żywienia perliczek

10.
Zalecenia żywienia przepiórek japońskich
11.
Zalecenia żywienia gołębi domowych
12.
Zalecenia żywienia bażantów
13. Zalecenia żywienia kuropatw

14.
Zawartość składników pokarmowych w paszach stosowanych w żywieniu drobiu
14.1
 Uwagi wstępne
Zawartość składników pokarmowych i energii
Zawartość składników mineralnych
Zawartość witamin

Zawartość niezbędnych aminokwasów
15.
Ograniczenie udziału niektórych pasz w mieszankach dla drobiu
Literatura źródłowa i uzupełniająca
Spis tabel

 

Tytuł

Normy żywienia drobiu

Autor

red. S. Smulikowska i A. Rutkowski

Wydawca

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

Rok wydania

2005

Liczba stron

136

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-917097-7-9