Ochrona prawna pszczół w Polsce

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: BEE & HONEY
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Ziemowit Witkowski
 • Wydawca, rok wydania: Bee & Honey, 2018
 • Liczba stron : 277
 • Oprawa i wymiary: miękka, 150 x 210 mm
 • ISBN: 978-83-947516-5-4
 • egz.
 • 33,90 zł

Książka jest uaktualnioną wersją rozprawy doktorskiej przygo­towanej pod kierunkiem dr hab. Doroty Pyć prof. nadzw., obro­nionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdań­skiego. Uwagi do rozprawy przekazali recenzenci: prof. UwB, dr hab. Ewa Katarzyna Czech oraz prof. UL, dr hab. Piotr Korzeniow-ski. Przedstawione opracowanie w oryginale nosiło tytuł „Sku­teczność ochrony prawnej pszczół w Polsce"

Mając na uwadze powyższe informacje nie powinien czytel­nika dziwić stricte naukowy charakter tej monografii. Nie było zamysłem autora zmienianie pierwotnej formy dysertacji, choć wprowadzenie pewnych uogólnień mogłoby ułatwić odbiór szerszemu gronu czytelników. Jedynie przeprowadzenie szcze­gółowej analizy dogmatyczno-prawnej pozwoliło na ocenę sku­teczności ochrony prawnej pszczół w Polsce. Niestety, wnioski badawcze wypracowane w toku przeprowadzonych rozważań skłaniają do stwierdzenia, że ochrona prawna pszczół w Polsce nie jest wystarczająco skuteczna. Stąd też autor postuluje rozpo­częcie prac nad przepisami ustawy o pszczelarstwie, jako prawnej formy zintegrowania i koordynacji działań w zakresie ochro­ny pszczół. Niezależnie od tego, czy zmiany legislacyjne miałby zostać dokonane w istniejących już aktach normatywnych, czy poprzez wprowadzenie odrębnej regulacji, konieczna jest dysku­sja na temat charakteru tych zmian. Powinna się ona odbywać nie tylko na linii władze publiczne - środowisko pszczelarzy, ale przy udziale wszystkich zainteresowanych stron ze zrozumieniem wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Wydawnictwo oraz autor wy­rażają przekonanie, że niniejsza książka stanowić będzie podsta­wę do tej dyskusji.

Autor pragnie złożyć szczególne podziękowania Pani Profesor Dorocie Pyć za wieloletnią opiekę naukową i wiarę w to: „że jest dobrze, a może być jeszcze lepiej". Dziękuję również recenzentom za podjęcie trudu recenzowania dysertacji o tematyce pszczelar­skiej i wynikające z tego cenne uwagi merytoryczne. Całym ser­cem dziękuje żonie Kasi, za wyrozumiałość w każdym momencie pracy naukowej.

Spis treści

ROZDZIAŁ I. GENEZA OCHRONY PRAWNEJ PSZCZÓŁ W POLSCE - PRAWO BARTNE

 1. Podstawy organizacyjno-prawne bartnictwa
 2. Ochrona pszczół w kodeksach prawa bartnego

2.1. Ochrona pszczół w kodeksie Niszczyckiego

2.2. Ochrona pszczół w kodeksie Skrodzkiego

 1. Orzecznictwo sgdów bartnych w zakresie ochrony pszczół
 2. Urzędowa likwidacja bartnictwa i rozwój pasiecznictwa

ROZDZIAŁ II. PSZCZOŁY JAKO DOBRO PRAWNIE CHRONIONE

 1. Status prawny zwierzgt
 2. Kwalifikacja prawna pszczół

2.1. Kwalifikacja prawna pszczoły miodnej

2.2. Kwalifikacja prawna pszczół dziko żyjących

 1. Własność roju

ROZDZIAŁ III. OCHRONA PSZCZÓŁ W PRAWIE

UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Traktatowe podstawy ochrony pszczół
 2. Diagnozowanie śmiertelności pszczół
 3. Pestycydy a pszczoły

3.1. Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin

3.2. Zrównoważone stosowanie pestycydów

3.3. Ograniczenia stosowania pestycydów

 1. Weterynaryjne produkty lecznicze
 2. Handel i przywóz pszczół
 3. Ochrona różnorodności biologicznej pszczół

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA PRAWNA PSZCZÓŁ NA ZASADACH OGÓLNYCH

 1. Podstawy ochrony prawnej pszczół

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Administracyjnoprawna ochrona pszczół

2.1. Administracyjnoprawna ochrona pszczół w przepisach prawa ochrony środowiska

2.2. Administracyjnoprawna ochrona pszczół w regulacjach sektorowych ochrony środowiska

 1. Prawnokarna ochrona pszczół

3.1. Przepisy kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń służące ochronie pszczół

3.2. Ochrona pszczół na podstawie regulacji pozakodeksowych prawa karnego

 1. Cywilnoprawna ochrona pszczół

4.1. Instrumenty ochrony cywilnoprawnej w kodeksie cywilnym

4.2. Odwołania do instrumentów ochrony cywilnoprawnej kodeksu cywilnego

ROZDZIAŁ V. OCHRONA PRAWNA PSZCZÓŁ NA ZASADACH SZCZEGÓLNYCH

 1. Ochrona prawna pszczoły miodnej

1.1. Ochrona zdrowia pszczół

1.2. Ochrona zasobów genetycznych pszczół

1.3. Ochrona pszczół przed zatruciem środkami ochrony roślin

1.4. Ochrona pszczół przed wpływem roślin transgenicznych

1.5. Ochrona pszczół a szkodniki w pasiece objęte ochroną gatunkową

 1. Ochrona prawna pszczół dziko żyjących

2.1. Gospodarowanie przestrzenią w ochronie pszczół dziko żyjących

2.2. Formy ochrony przyrody w ochronie pszczół dziko żyjących

2.3. Odpowiedzialność prawna za szkodę w gatunkach

chronionych pszczół dziko żyjących lub chronionych siedliskach

ROZDZIAŁ VI. ADMINISTROWANIE DZIAŁANIAMI ZWIĄZANYMI Z OCHRONĄ PRAWNĄ PSZCZÓŁ

 1. Zadania i kompetencje publicznej administracji rolnej w ochronie pszczół miodnych
 2. Zadania i kompetencje organów w zakresie ochrony przyrody w ochronie pszczół dziko żyjących

ROZDZIAŁ VII. USTAWY O PSZCZELARSTWIE W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

 1. Dania
 2. Włochy
 3. Hiszpania
 4. Ukraina

WNIOSKI