Ochrona zdrowia świń

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Rolnicze
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Zygmunt Pejsak
  • Wydawca, rok wydania: Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2007
  • Liczba stron : 663
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-917900-7-6

Książka „Ochrona zdrowia świń" jest istotnie rozszerzoną, uaktualnioną oraz poprawioną wersją wydanego w roku 2002 podręcznika „Choroby świń". Książka przeznaczona jest prze­de wszystkim dla lekarzy weterynarii sprawujących opiekę nad produkcją trzody chlewnej. Winna być użyteczna również dla wszystkich zajmujących się chowem świń w zrozumieniu fizjo­logii, patologii i zagadnień dotyczących rozrodu świń. W pod­ręczniku zawartych jest wiele przydatnych informacji z obszaru zarządzania i organizacji produkcji. Wyczerpująco i w przystępny sposób przedstawia wszystkie jednostki chorobowe występujące u świń. Ich diagnostykę i terapię oprócz szczegółowych zaleceń wspierają liczne, bardzo dobre ilustracje. Szczególnie cenny jest przewodnik ułatwiający wstępne rozpoznanie choroby.

Podręcznik „Ochrona zdrowia świń" przeznaczony jest dla lekarzy weterynarii sprawu­jących opiekę nad hodowlą, chowem i produkcją tego gatunku. Książka ta jest istotnym rozszerzeniem wydanego pięć lat temu opracowania pt. „Choroby świń".

Poza umieszczeniem nowych rozdziałów, np. zatrucia, choroby genetyczne, pasze lecz­nicze, znieczulanie etc., rozdziały już istniejące uzupełniłem o jednostki chorobowe, które pojawiły się w Polsce i na świecie, licząc od poprzedniego wydania. W ślad za uwagami Kolegów, lekarzy weterynarii, w znaczącym stopniu poszerzyłem i sprecyzowałem zasa­dy postępowania, przede wszystkim w zakresie profilaktyki i terapii chorób. Zdając sobie sprawę z nowych wyzwań związanych z obszarami, które dotychczas obce były większości lekarzy weterynarii, a które aktualnie stają się naszym „chlebem powszednim", stosunkowo dużo miejsca poświęciłem kwestiom związanym z warunkami utrzymania zwierząt i paszami leczniczymi. Zmieniająca się rola lekarza weterynarii wymaga znajomości nie tylko zagadnień ściśle weterynaryjnych, ale także obszernej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania produkcją świń, stąd duże fragmenty książki również temu zostały poświęcone.

Wielką zaletą jest nowoczesne ujęcie problematyki ogólnej, w tym problemów dotyczących zapobiegania chorobom poprzez stwarzanie dobrostanu i promujących wysoki poziom rezystencji zwierzęcia, warunków środowiskowych oraz sprzyjających zdrowiu technologii produk­cji trzody chlewnej. W tej samej konwencji mieszczą się dane z obszaru immunoprofilaktyki, podbudowane wiedzą z zakresu immunologii i wakcynologii. Do problematyki tej dołącza obszerny dział dotyczący doboru i stosowania antybiotyków, jak też możliwości przeciwdzia­łania skutkom wycofania antybiotykowych stymulatorów wzrostu. W części ogólnej omówiono budowę i fizjologię układu rozrodczego, oddechowego i pokarmowego. Przedstawiono również elementy z zakresu hodowli i chowu istotne zarówno dla lekarza weterynarii, jak i hodowcy świń - w aspekcie zapewnienia optymalnej i efektywnej produkcji trzody chlewnej.

Część szczegółowa poświęcona jest chorobom wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym, jak również chorobom skóry, chorobom niezakaźnym i zatruciom. Dodać należy, że ostatni z wymienionych tematów po raz pierwszy, w porównaniu do wydania z 2002 r., został ujęty w opracowaniu podręcznikowym.

Ważny dział, opracowany z uwzględnieniem osiągnięć biologii molekularnej i genomiki, dotyczy rozpoznawania chorób świń. Tematyka ta w takim ujęciu nie była uwzględniana w „Chorobach świń".

Nowe są rozdziały odnoszące się do problematyki weterynaryjnego, urzędowego nadzoru nad stadami świń, zwłaszcza w gospodarstwach wielkotowarowych oraz zasady nadzoru weterynaryjnego nad chlewniami zarodowymi i w tuczarniach. Analogicznie, w nowym ujęciu, zaprezentowane zostały informacje o kierowaniu rozrodem, z uwzględnieniem metod biotechnologicznych.

Ważny praktycznie rozdział stanowi przedstawienie metod znieczulania świń.

Tytuł

Ochrona zdrowia świń

Autor

Zygmunt Pejsak

Wydawca

Polskie Wydawnictwo Rolnicze

Rok wydania

2007

Liczba stron

663

Wymiary

170x240mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-917900-7-6