Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: ARKADY
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Neufert Ernst
  • Wydawca, rok wydania: Arkady, 2011
  • Liczba stron : 568
  • Oprawa i wymiary: twarda, 205 x 290 mm
  • ISBN: 978-83-213-4693-9

Książka, poszerzona o nowe tematy i uwspółcześniona, umożliwia projektowanie nawet najbardziej złożonych programowo i przestrzennie obiektów.

Obecne nowe, czwarte wydanie tej książki, przetłumaczone z 39 wydania niemieckiego. Różni się nie tylko objętością ale przede wszystkim zmianami merytorycznymi od poprzednich. Jest to niemal nowa książka, poszerzona o nowe tematy i uwspółcześniona. To, co się zmieniło w podręczniku - to jego wewnętrzna logika przewijających się tematów, ich lapidarnym przedstawieniu oraz wzajemnym powiązaniu; umożliwia to projektowanie nawet najbardziej złożonych programowo i przestrzennie obiektów.

SPIS TREŚCI:

PODSTAWY
Wyjaśnienie znaków i skrótów........................................................1
Normy
Normy DIN......................................................................................2
Jednostki SI....................................................................................4
Rysunki
Formaty papieru wg DIN 476, 4999...............................................6
Rysunki techniczne wg DIN 824.....................................................7
Układ rysunków..............................................................................8
Rysunki budowlane wg DIN 1356..................................................9
Symbole na rysunkach budowlanych wg DIN 1356.....................10
Symbole dla zaopatrzenia w wodę wg DIN 1988.........................14
Symbole dla instalacji elektrycznych wg DIN 18015....................16
Symbole dla techniki zabezpieczeń.............................................19
Symbole dla instalacji gazowych..................................................20
Rysowanie ręczne......................................................................21
Rysowanie komputerowe.............................................................22
Miary
Porównanie miar niemieckich i angielskich..................................23
Miary, ciężary, temperatura..........................................................24
Przetwarzanie miar angielskich na milimetry...............................25
Obciążenia stałe...........................................................................26
Obciążenia ruchome....................................................................32
Budowanie bez barier
Wymiary dla niepełnosprawnych na wózkach..............................33
Budynki użyteczności publicznej wg DIN 18024............................34
Mieszkania wolne od barier wg DIN 18025..................................35
Mieszkania wolne od barier wg Wzorcowych
przepisów budowlanych (MBO)....................................................37
Podstawy wymiarów i stosunki wymiarów
Człowiek jako miara i cel..............................................................38
Człowiek miarą wszystkich rzeczy................................................39
Wymiary ciała a zapotrzebowanie na miejsce..............................40
Geometryczna koordynacja wymiarów.........................................42
Geometryczne stosunki wymiarów...............................................43
Koordynacja wymiarowa w budownictwie nadziemnym...............46
Biologia budowli
Podstawy......................................................................................48
Klimat pomieszczeń.....................................................................49
Pola elektromagnetyczne.............................................................50
Postrzeganie optyczne
Oko...............................................................................................51
Człowiek a barwa.........................................................................53
PROCES PLANOWANIA
Projektowanie
Co to jest projektowanie?.............................................................54
Poziomy odniesienia....................................................................55
Arkusz pytań.................................................................................56
Budowanie zrównoważone
Ogólnie, planowanie, budowanie.................................................58
Źródła oszczędności.....................................................................59
Facility managment (Zarządzanie udogodnieniami)
Otoczenie.....................................................................................60
Metody..........................................................................................61
Budowanie w stanie istniejącym
Zachować i zmieniać....................................................................62
Opieka nad zabytkami..................................................................63
Ochrona zabytków........................................................................64
Zapis stanu istniejącego...............................................................65
Zmiana użytkowania.....................................................................66
Planowanie i kierowanie budową
Publiczne prawo budowlane.........................................................68
Prywatne prawo budowlane, VOB, HOAI.....................................69
Fazy świadczeń............................................................................70
Wskaźniki użytkowania budowlanego..........................................75
Tereny oddzielające.....................................................................76
Koszty budowy.............................................................................77
CZĘŚCI BUDYNKU
Posadowienie
Wykopy budowlane......................................................................78
Fundamenty.................................................................................81
Izolacje wodochronne, drenaż......................................................83
Remont.........................................................................................85
Ściany
Mur z kamienia.............................................................................86
Mur z elementów mineralnych......................................................87
Konstrukcje mieszane..................................................................90
Remont.........................................................................................91
Stropy
Konstrukcje stropów.....................................................................92
Remont.........................................................................................93
Renowacja betonu........................................................................94
Podłogi.........................................................................................95
Dachy
Formy dachów..............................................................................97
Dachy spadziste...........................................................................98
Dachy płaskie.............................................................................103
Okna
Usytuowanie...............................................................................108
Wymagania................................................................................109
Rodzaje otwierania.....................................................................110
Ochrona cieplna wg EnEV 2009................................................111
Ochrona dźwiękowa...................................................................112
Czyszczenie elewacji TRA 900 + AUFZV..................................113
Okna dachowe...........................................................................114
Świetliki.......................................................................................115
Szkło
Podstawy....................................................................................116
Szyby zespolone........................................................................117
Szyby bezpieczne i dźwiękochłonne..........................................119
Szkło optycznie zmienne............................................................120
Szkło lane...................................................................................120
Drzwi szklane.............................................................................120
Szkło profilowane.......................................................................121
Pustaki szklane..........................................................................122
Szyby ogniochronne...................................................................123
Przeszklenia elewacji.................................................................124
Drzwi
Usytuowanie...............................................................................125
Konstrukcje.................................................................................126
Drzwi specjalne..........................................................................127
Bramy.........................................................................................128
Zamki..........................................................................................129
Zabezpieczenie budynków i terenu............................................130
Schody
Stałe zasady...............................................................................132
Reguły........................................................................................133
Konstrukcje.................................................................................134
Pochylnie, schody kręte.............................................................135
Drabiny robacze i pożarowe.......................................................137
Schody ruchome........................................................................138
Pochylnie ruchome.....................................................................139
Dźwigi
Stałe zasady...............................................................................140
Sterowanie.................................................................................141
Budynki mieszkalne....................................................................142
Budynki użyteczności publicznej................................................143
Dźwigi towarowe........................................................................144
Dźwigi hydrauliczne....................................................................145
Konstrukcje specjalne................................................................146
MIESZKANIE
Podstawy
Podstawy projektowania.............................................................147
Polityka budowy mieszkań.........................................................148
Gęstość zabudowy
Wskaźniki...................................................................................149
Zorientowanie budynku
Metody zabudowy......................................................................150
Udostępnienie
Udostępnienie szeregowe..........................................................151
Dostęp przez korytarze i galerie.................................................152
Domy tarasowe..........................................................................153
Dostęp przez trakty....................................................................154
Rzuty poziome
Domy..........................................................................................155
Mieszkania.................................................................................157
Pomieszczenia w budynku
Udostępnienie............................................................................158
Kuchnie......................................................................................161
Strefy pobytowe..........................................................................166
Łazienki......................................................................................172
Pomieszczenia gospodarcze......................................................174
Garaże i wiaty.............................................................................178
RÓŻNE OBIEKTY POBYTOWE
Domy studenta
Ogólne wskazówki planowania..................................................179
Mieszkania i domy seniora
Różne rozwiązania.....................................................................180
Domy opiekuńczo-lecznicze.......................................................181
Przykłady....................................................................................182
Hotele
Podstawy....................................................................................183
Pokoje........................................................................................184
Przykłady....................................................................................185
Gastronomia
Restauracje i kawiarnie..............................................................186
Sale dla konsumentów...............................................................188
Restauracje szybkiej obsługi......................................................189
Kuchnie restauracyjne................................................................190
Wielkie kuchnie wysyłkowe........................................................193
Przykłady wielkich kuchni...........................................................195
Schroniska młodzieżowe (hostele)
Ogólne wskazówki planowania..................................................196
Domki letniskowe i weekendowe
Ogólne wskazówki planowania....................................................197
Motele
Ogólne wskazówki planowania..................................................198
Kempingi
Ogólne wskazówki planowania..................................................199
KSZTAŁCENIE + NAUKA
Żłobki, przedszkola, świetlice
Udostępnienie i formy budowlane..............................................200
Pomieszczenia, obszar rekreacyjny...........................................201
Place zabaw
Sprzęt do zabaw.........................................................................202
Szkoły
Ogólny obszar nauczania...........................................................203
Sale specjalistyczne...................................................................204
Biblioteki, kuchnie i jadalnie.......................................................205
Komunikacja wewnętrzna, sanitariaty........................................206
Usytuowanie klas szkolnych.......................................................207
Wzorcowy program przestrzenny dla klas 1-4...........................208
Przykłady....................................................................................209
Szkoły wyższe
Audytoria....................................................................................210
Przykłady audytoriów.................................................................212
Rzędy krzeseł, projekcje............................................................213
Sale seminaryjne i dla kadry naukowej......................................214
Laboratoria.................................................................................215
KULTURA
Muzea
Ogólnie.......................................................................................219
Sale wystawiennicze..................................................................220
Teatry
Zarys historyczny........................................................................221
Typologia....................................................................................222
Widownia....................................................................................223
Rzędy krzeseł.............................................................................224
Scena.........................................................................................225
Przestrzenie pomocnicze...........................................................227
Warsztaty i pokoje dla personelu...............................................228
Przestrzeń dla prób i dodatkowa dla publiczności......................229
Modernizacja i rozbudowa..........................................................230
Sale koncertowe
Powstanie, warianty...................................................................231
Wyposażenie techniczne, organy, orkiestra...............................232
Akustyka.....................................................................................233
Kina
Projekcja.....................................................................................234
Sala kinowa................................................................................235
Kina multipleksowe.....................................................................236
Przykłady kin multupleksowych..................................................237
Kina samochodowe....................................................................238
Cyrki
Cyrki stałe...................................................................................239
Ogrody zoologiczne
Podstawy....................................................................................240
Utrzymanie zwierząt...................................................................241
Ogrodzenia.................................................................................242
ADMINISTRACJA + BIURO
Budynki biurowe
Struktury.....................................................................................243
Tendencje i kryteria....................................................................244
Typologia do 1980......................................................................245
Typologia od 1980......................................................................246
Zapotrzebowane na powierzchnię..............................................247
Miejsca pracy przy monitorze.....................................................248
Archiwizacja...............................................................................249
Dodatkowe powierzchnie...........................................................250
Typologia pomieszczeń..............................................................251
Siatka modularna.......................................................................252
Udostępnienie............................................................................253
Technika dla budynku................................................................254
Konstrukcja.................................................................................255
Budynki wysokie
Podstawy....................................................................................256
Konstrukcja.................................................................................257
Wymagania................................................................................258
Biblioteki
Podstawy....................................................................................259
Meble..........................................................................................261
Wypożyczalnie, biblioteki publiczne...........................................252
Biblioteki naukowe......................................................................263
Archiwa.......................................................................................264
Banki
Budynki dla banków...................................................................265
HANDEL
Sklepy
Wytyczne i typologie...................................................................266
Rozporządzenie o miejscach sprzedaży....................................267
Wejścia i okna wystawowe.........................................................268
Kasy i strefy przedkasowe..........................................................269
Strefy przedkasowe – przykłady.................................................270
Drogi i schody ruchome..............................................................271
Meble – wymiary........................................................................272
Sklepy z artykułami żywnościowymi...........................................273
Sklepy samoobsługowe..............................................................274
PRZEMYSŁ + RZEMIOSŁO
Obiekty przemysłowe
Podstawy....................................................................................275
Budynki halowe..........................................................................277
Budynki wielopiętrowe................................................................278
Transport....................................................................................279
Technika magazynowania..........................................................280
Pomieszczenia pomocnicze.......................................................282
Przykłady....................................................................................285
Warsztaty
Stolarnia.....................................................................................286
Ciesielnia....................................................................................287
Wytwórnia konstrukcji metalowych.............................................288
Stacja naprawy samochodów.....................................................289
Piekarnia....................................................................................290
Zakład mięsny............................................................................291
Usługi różne...............................................................................292
Pralnia........................................................................................293
Straż pożarna.............................................................................295
BUDOWNICTWO SAKRALNE
Kościoły chrześcijańskie
Elementy liturgiczne...................................................................297
Meble, zakrystia.........................................................................298
Dzwonnice..................................................................................299
Synagogi
Ogólne wskazówki planowania..................................................300
Meczety
Ogólne wskazówki planowania..................................................301
ZDROWIE
Prywatne gabinety lekarskie
Pojedyncze i zgrupowane..........................................................302
Szpitale
Ogólnie, koordynacja modularna................................................303
Planowanie budowlane..............................................................305
Przykłady....................................................................................306
Korytarze, drzwi, schody, dźwigi................................................307
Działy funkcyjne.........................................................................308
Przychodnie (ambulatoria).........................................................309
Centrum Opieki Medycznej – przykład.......................................310
Badania i zabiegi........................................................................311
Pielęgnowanie............................................................................317
Zarządzanie i służby socjalne....................................................324
Zaopatrzenie i usuwanie odpadów.............................................325
Instalacje techniczne..................................................................328
SPORT + REKREACJA
Stadiony
Ogólne rozplanowanie................................................................330
Trybuny dla widzów....................................................................331
Urządzenia sportowe
Boiska do gier.............................................................................332
Lekka atletyka............................................................................335
Tenis...........................................................................................339
Golf miniaturowy.........................................................................341
Golf.............................................................................................343
Porty jachtowe (mariny)..............................................................345
Wioślarstwo................................................................................351
Jeździectwo................................................................................353
Skocznie narciarskie..................................................................355
Sporty na lodzie..........................................................................356
Sporty na lodzie. Wrotkarstwo....................................................357
Bieg szybki na wrotkach.............................................................358
Cross rowerowy BMX.................................................................359
Strzelectwo.................................................................................360
Hale sportowe
Wymiary......................................................................................362
Układ, konstrukcja......................................................................364
Sprzęt.........................................................................................365
Trybuny......................................................................................366
Przykłady....................................................................................367
Judo............................................................................................368
Zapasy........................................................................................368
Podnoszenie ciężarów...............................................................368
Boks...........................................................................................368
Badminton (kometka).................................................................368
Squash.......................................................................................369
Tenis stołowy..............................................................................369
Bilard..........................................................................................369
Siłownie (sale fitness).................................................................370
Hale wspinaczkowe....................................................................372
Kręgielnie...................................................................................373
Pływalnie rekreacyjne
Publiczne pływalnie kryte...........................................................374
Pływalnie odkryte.......................................................................379
Pływalnie kryte z odkrytymi........................................................380
Prywatny basen rekreacyjny........................................................383
Regeneracja sił (SPA)
Sauna i odpoczynek po saunie..................................................384
Salony gry
Wyposażenie............................................................................387
KOMUNIKACJA
Drogi i ulice
Przestrzeń uliczna......................................................................388
Rodzaje dróg i ulic........................................................................389
Autostrady..................................................................................390
Skrajnie pojazdów......................................................................391
Przekroje drogi i ulic...................................................................392
Węzły komunikacyjne.................................................................393
Chodniki i ścieżki rowerowe.......................................................394
Ruch rowerowy...........................................................................395
Parkowanie rowerów..................................................................396
Sposoby spowalniania ruchu......................................................397
Ochrona przed hałasem.............................................................398
Urządzenia dla parkowania
Samochody osobowe.................................................................399
Zawracanie samochodów osobowych........................................401
Plac parkingowy.........................................................................402
Garaże parkingowe....................................................................404
Rampy........................................................................................405
Rozporządzenie o garażach.......................................................406
Systemy parkowania..................................................................407
Samochody ciężarowe...............................................................409
Parkowanie i zawracanie samochodów ciężarowych.................410
Zajazdy przy autostradach.........................................................411
Stacje paliw................................................................................412
Myjnie.........................................................................................414
Publiczna komunikacja podmiejska
Warunki, środki transportu.........................................................415
Stacje i przystanki......................................................................416
Skrajnie pojazdów......................................................................417
Dworce autobusowe...................................................................418
Koleje
Tory............................................................................................420
Przewozy towarowy....................................................................422
Stacje.........................................................................................423
Budynki recepcyjne....................................................................424
Perony........................................................................................425
Wyposażenie peronów...............................................................426
Komunikacja lotnicza
Podstawy....................................................................................427
Lotniska......................................................................................428
Pasy startu i lądowania..............................................................429
Terminal......................................................................................430
Terminal i płyta postojowa..........................................................431
Samoloty....................................................................................432
CMENTARZE
Kostnice i krematoria..................................................................433
Groby i kaplice cmentarne..........................................................434
Układy przestrzenne...................................................................435
ROBOTY NAOKOŁO DOMU
Aspekty i koncepcje projektu......................................................436
Modelowanie terenu i przygotowanie gleby...............................437
Ogrodzenia.................................................................................439
Pergole i rośliny pnące...............................................................441
Drogi, place, schody...................................................................444
Gospodarowanie wodą deszczową............................................445
Drzewa, krzewy, trawniki............................................................446
Umacnianie zboczy i brzegów....................................................448
Szklarnie.....................................................................................450
Stawki ogrodowe........................................................................451
Stawki pływackie........................................................................452
Rośliny wodne............................................................................453
Przykład......................................................................................454
ROLNICTWO
Zagrodowy wiejskie
Podstawy....................................................................................455
Wielkości powierzchni................................................................456
Maszyny i sprzęt.........................................................................457
Składowanie paszy.....................................................................458
Odchody i ścieki.........................................................................459
Klimat budynków inwentarskich.................................................460
Chów zwierząt
Kojce dla małych zwierząt..........................................................461
Owczarnie..................................................................................463
Fermy kur niosek........................................................................464
Chlewnie.....................................................................................465
Obory dla krów mlecznych.........................................................466
Obory dla tuczu bukatów............................................................467
Stajnie koni.................................................................................468
ZAOPATRZENIE + USUWANIE ODPADÓW
Podwórza załadowcze................................................................470
Rampy, mostki i podnośnie załadowcze....................................471
Zsypy do śmieci..........................................................................472
Składnice do śmieci....................................................................473
Agregatownie prądotwórcze.......................................................474
TECHNIKA DLA BUDYNKU
Energie odnawialne
Przegląd.....................................................................................475
Energia z ogniw słonecznych.....................................................476
Bioenergia..................................................................................477
Geoenergia i pompy ciepła.........................................................478
Elektrociepłownie, ogniwa paliwowe..........................................479
Fizyka budowli
Ochrona cieplna.........................................................................480
Ochrona dźwiękowa...................................................................486
Akustyka pomieszczeń...............................................................491
Ochrona odgromowa..................................................................494
Światło dzienne
Podstawy fizyczne......................................................................497
Pozycja Słońca...........................................................................498
Nasłonecznienie.........................................................................499
Rzucanie cienia..........................................................................502
Energia promieniowania.............................................................503
Światło z boku............................................................................504
Światło z góry.............................................................................506
Kryteria jakości...........................................................................507
Kierowanie światła......................................................................508
Osłony przed słońcem................................................................509
Oświetlenie sztuczne
Rodzaje lamp.............................................................................510
Rodzaje opraw...........................................................................512
Typy lamp a obszary stosowania...............................................513
Różne usytuowania opraw.........................................................514
Geometria usytuowania opraw...................................................515
Kryteria jakości...........................................................................516
Natężenie oświetlenia................................................................517
Zastosowanie świetlówek...........................................................518
Oświetlenie miejsc pracy wg ASR 7/3, DIN EN 12464-1
(wyciąg)......................................................................................519
Ochrona przeciwpożarowa
Podstawy....................................................................................520
Klasyfikacja................................................................................521
Ściany przeciwpożarowe............................................................522
Części budynku..........................................................................523
Oszklenie przeciwpożarowe.......................................................525
Zamknięcia przeciwpożarowe....................................................526
Przewody wody gaśniczej..........................................................527
Urządzenia oddymiające............................................................528
Instalacje tryskaczowe...............................................................529
Pozostałe instalacje gaśnicze....................................................530
Technika dla domu mieszkalnego
Ścieki..........................................................................................531
Wentylacja pomieszczeń............................................................537
Urządzenia grzewcze.................................................................541
Małe oczyszczalnie ścieków.......................................................545
Kominy i szyby wentylacyjne
Kominy.......................................................................................546
Kominki.......................................................................................547
Szyby wentylacyjne....................................................................548
Bibliografia................................................................................549
Skorowidz..................................................................................555

Tytuł

Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego

Autor

Neufert Ernst

Wydawca

Arkady

Rok wydania

2011

Liczba stron

568

Wymiary

205 x 290 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-213-4693-9