Prawo leśne w praktyce

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: Jan Chmielewski
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2020
 • Liczba stron : 256
 • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
 • ISBN: 978-83-8223-688-0
 • egz.
 • 54,90 zł

W książce, na tle podstawowych pojęć oraz instytucji z zakresu teorii prawa oraz prawa administracyjnego, zostały omówione regulacje prawa leśnego. Publikacja przybliża je również na przykładzie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Autor przedstawił m.in. takie zagadnienia jak:

 • źródła prawa leśnego oraz zasady prawa leśnego i gospodarki leśnej;
 • możliwe do wyodrębnienia kategorie lasów, organizację i kompetencje administracji leśnej;
 • kwestie odpowiedzialności w prawie leśnym, z podziałem na odpowiedzialność karną, cywilną oraz administracyjną.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych i sędziów – oraz pracowników naukowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym pracowników Służby Leśnej, oraz wszystkich, którym lasy są z różnych przyczyn bliskie.

Spis treści

1. Lasy jako rzeczy i dobra publiczne
2. Las – pojęcie i definicje
2.1. Las jako kategoria prawna
3. Podstawowe funkcje lasów
4. Zarys historii prawodawstwa leśnego
4.1.Początki leśnictwa i prawodawstwa leśnego w Polsce
4.2. Prawodawstwo leśne w II Rzeczypospolitej
4.3. Prawodawstwo leśne w latach 1945 – 1991
4.4. Prawodawstwo leśne III Rzeczypospolitej
5. Prawo leśne jako gałąź prawa
6. Źródła prawa leśnego
6.1. Konstytucja RP
6.2. Ustawy
6.2.1. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
6.2.2. Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
6.2.3. Ustawa o podatku leśnym
6.3. Rozporządzenia
6.4. Akty prawa miejscowego
6.5. Wewnętrzne akty normatywne
6.5.1. Plan urządzenia lasu
6.5.2. Uproszczony plan urządzenia lasu
7. Zasady prawa leśnego i gospodarki leśnej
7.1. Zasady prawa
7.2. Zasady prawa w ustawie o lasach
7.2.1. Zasada powszechnej ochrony lasów
7.2.2. Zasada trwałego utrzymywania lasów
7.2.3. Zasada ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich
funkcji lasów
7.2.4. Zasada powiększania zasobów leśnych
7.2.5. Zasada jedności leśnictwa
7.2.6. Zasada planowości
7.2.7. Zasada kompleksowej ochrony lasów
7.2.8. Zasada powszechnego dostępu do lasów
8. Kategorie (rodzaje) lasów
8.1. Kategorie (rodzaje) lasów w ustawie o lasach
8.1.1.Lasy ochronne (lasy szczególnie chronione)
8.1.2. Leśne kompleksy promocyjne
8.1.3. Lasy objęte szczególnym reżimem ochronnym
8.1.3.1. Lasy a formy ochrony obszarowej
8.1.3.2. Lasy a formy ochrony obiektowej oraz ochrona gatunków
8.1.4. Lasy publiczne i lasy prywatne
9. Organizacja i kompetencje administracji leśnej
9.1. Minister właściwy do spraw środowiska
9.2. Starosta
9.3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
9.3.1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
9.3.2. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
9.3.3. Nadleśniczy
9.3.4. Inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
9.3.5. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie
Lasów Państwowych
9.3.6. Gospodarka finansowa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe
9.4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony
Środowiska
9.5. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
9.6. Pozostałe podmioty i jednostki organizacyjne
10. Służba leśna
10.1. Uprawnienia i obowiązki Służby Leśnej
10.2. Straż Leśna
10.2.1. Struktura i kompetencje Straży Leśnej
11. Odpowiedzialność w ustawie o lasach
11.1. Odpowiedzialność karna
11.1.1. Przestępstwa określone w Kodeksie karnym
11.1.2. Wykroczenia określone w Kodeksie wykroczeń
11.2. Odpowiedzialność cywilna
11.3. Odpowiedzialność administracyjna
Bibliografia
Orzecznictwo