Prawo turystyczne

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: Mirosław Nesterowicz
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2016, wydanie 5, Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.
 • Liczba stron : 272
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-264-9983-8
 • egz.
 • 79,90 zł

W książce przedstawiono problematykę z zakresu prawa turystycznego, w tym prawne aspekty działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe.

Książka zawiera omówienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa turystycznego, w tym m.in.:

 • prawnych aspektów działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe;
 • regulacji odnoszących się do międzynarodowego i krajowego przewozu osób i bagażu, ubezpieczeń turystycznych oraz usług restauracyjnych;
 • kwestii dotyczących uprawiania turystyki, paszportów i wiz, przejść granicznych, kontroli granicznej oraz informacji i reklamy w turystyce.

W publikacji uwzględniono liczne przepisy prawne i orzecznictwo z zakresu turystyki w prawie polskim, prawie Unii Europejskiej oraz konwencjach międzynarodowych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa, administracji i turystyki oraz pracowników biur podróży, hoteli, ośrodków turystycznych, przedsiębiorstw transportowych i zakładów ubezpieczeń. Korzystać z niej mogą także sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11


Rozdział pierwszy
Biura podróży | str. 15

1. Historia biur podróży | str. 15
2. Międzynarodowe organizacje biur podróży | str. 18
2.1. Światowa Federacja Stowarzyszeń Biur Podróży (FUAAV) | str. 19
2.2. Światowa Organizacja Biur Podróży (WATA) | str. 20
2.3. Amerykańskie Stowarzyszenie Biur Podróży (ASTA) | str. 21
2.4. Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży (SPATA) | str. 21
2.5. Stowarzyszenie Europejskich Touroperatorów (ETOA) | str. 21
2.6. Ugrupowanie Krajowych Stowarzyszeń Agentów Podróży i Touroperatorów w Unii Europejskiej (ECTAA) | str. 22
3. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich o podróżach turystycznych | str. 22
4. Podstawy prawne działalności biur podróży | str. 25
4.1. Uwagi ogólne | str. 25
4.2. Warunki działalności gospodarczej biura podróży i zabezpieczenia finansowe w razie niewypłacalności | str. 27
5. Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni | str. 31
6. Umowy zawierane przez biura podróży z przedsiębiorcami świadczącymi usługi | str. 33
6.1. Umowy biura podróży z podwykonawcami | str. 33
6.2. Prawo właściwe i jurysdykcja | str. 37
7. Umowy zawierane przez biura podróży z klientami | str. 40
7.1. Uwagi ogólne | str. 40
7.2. Niedozwolone postanowienia umowne | str. 44
7.3. Umowa o pojedyncze świadczenie | str. 47
7.4. Umowa o podróż | str. 50
7.4.1. Przedmiot umowy o podróż. Impreza turystyczna. Wycieczki fakultatywne | str. 50
7.4.2. Charakter prawny umowy o podróż | str. 52
7.4.3. Podstawy prawne umowy o podróż | str. 53
8. Odpowiedzialność biura podróży z tytułu umowy o pojedyncze świadczenie | str. 55
9. Odpowiedzialność biura podróży działającego jako agent | str. 58
9.1. Istota umowy agencyjnej i odpowiedzialność agenta | str. 58
9.2. "Rzekomy" agent | str. 60
10. Odpowiedzialność biura podróży z tytułu umowy o podróż | str. 62
10.1. Zagadnienia ogólne | str. 62
10.1.1. Przesłanki odpowiedzialności | str. 62
10.1.2. Podstawy i granice odpowiedzialności | str. 65
10.1.3. Odpowiedzialność biura podróży za osoby trzecie świadczące usługi - usługodawców | str. 72
10.2. Zagadnienia szczegółowe | str. 78
10.2.1. Odstąpienie od umowy przez biuro podróży lub uczestnika wycieczki | str. 78
10.2.2. Zmiana programu, terminu lub ceny przed rozpoczęciem wycieczki | str. 82
10.2.3. Zmiana programu i nienależyte wykonanie umowy w trakcie wycieczki | str. 86
10.2.4. Nienależyta organizacja wycieczki | str. 91
10.2.5. Odpowiedzialność biura podróży za szkody na osobie uczestnika wycieczki. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa | str. 93
10.2.6. Odpowiedzialność biura podróży za uszkodzenie lub utratę bagażu uczestnika wycieczki | str. 100
11. Wynagrodzenie szkody | str. 106
11.1. Zasady odszkodowania | str. 106
11.2. Tabela Frankfurcka | str. 108
11.3. Zadośćuczynienie pieniężne za "zmarnowany urlop" i utratę przyjemności wycieczki | str. 108
12. Dochodzenie roszczeń | str. 117
12.1. Postępowanie reklamacyjne | str. 117
12.2. Postępowanie przed sądem - właściwość sądu i prawa, jurysdykcja, powództwo grupowe | str. 119

Rozdział drugi
Zakłady hotelarskie | str. 122

1. Uwagi wstępne | str. 122
2. Podstawa odpowiedzialności hotelu lub podobnego zakładu | str. 123
3. Pojęcie hotelu i podobnego zakładu | str. 124
4. Gość hotelowy | str. 128
5. Odpowiedzialność hotelu lub podobnego zakładu | str. 129
5.1. Zasada odpowiedzialności | str. 129
5.2. Rzecz wniesiona | str. 130
5.3. Klauzule nieodpowiedzialności | str. 133
5.4. Obowiązek zawiadomienia o szkodzie | str. 134
5.5. Przedawnienie roszczeń gościa hotelowego | str. 135
6. Ograniczenie odpowiedzialności hotelu lub podobnego zakładu | str. 136
6.1. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności | str. 136
6.2. Wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności - zasada pełnego odszkodowania | str. 137
6.2.1. Przechowanie hotelowe | str. 137
6.2.2. Wina umyślna lub rażące niedbalstwo | str. 139
7. Odszkodowanie | str. 140
8. Wyłączenie odpowiedzialności hotelu lub podobnego zakładu | str. 142
8.1. Właściwość rzeczy wniesionej | str. 142
8.2. Siła wyższa | str. 143
8.3. Wina poszkodowanego | str. 144
9. Odpowiedzialność hotelu lub podobnego zakładu za pojazdy mechaniczne, rzeczy w nich pozostawione oraz żywe zwierzęta | str. 146
10. Ustawowe prawo zastawu hotelu lub podobnego zakładu | str. 147
11. Przedawnienie roszczeń przedsiębiorstw hotelowych | str. 147
12. Odpowiedzialność i ustawowe prawo zastawu zakładów kąpielowych | str. 148
13. Konwencja europejska o odpowiedzialności hotelarzy za rzeczy gości hotelowych | str. 149
14. Odpowiedzialność hoteli w niektórych państwach Europy Zachodniej | str. 151
15. Odpowiedzialność hoteli w Stanach Zjednoczonych | str. 154
15.1. Zasady ogólne | str. 154
15.2. Przykładowe uregulowanie odpowiedzialności hotelarza w stanie Nowy Jork | str. 155
16. Odpowiedzialność hotelu za szkody na osobie gościa hotelowego | str. 156

Rozdział trzeci
Timesharing - prawo do czasowego korzystania z obiektu turystycznego | str. 160


Rozdział czwarty
Kempingi i pola biwakowe | str. 166


Rozdział piąty
Przechowanie rzeczy | str. 170


Rozdział szósty
Parkingi samochodowe | str. 173


Rozdział siódmy
Przewóz osób i bagażu | str. 178

1. Źródła prawa przewozowego | str. 178
2. Umowa o przewóz osób i ich bagażu | str. 180
2.1. Istota i strony umowy | str. 180
2.2. Zawarcie umowy przewozu | str. 182
2.3. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu | str. 183
3. Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przewozu osób | str. 184
4. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody na osobie pasażera | str. 192
4.1. Odpowiedzialność w przewozie kolejowym, samochodowym, komunikacji miejskiej oraz żegludze śródlądowej | str. 192
4.2. Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego w przewozie międzynarodowym | str. 199
4.3. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w przewozie międzynarodowym i krajowym | str. 201
4.4. Czarter lotniczy | str. 204
4.5. Odpowiedzialność przewoźnika morskiego | str. 207
5. Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż podróżnego | str. 212
5.1. Odpowiedzialność w przewozie kolejowym, samochodowym, komunikacji miejskiej oraz żegludze śródlądowej | str. 212
5.2. Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego w przewozie międzynarodowym | str. 214
5.3. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w przewozie międzynarodowym i krajowym | str. 215
5.4. Odpowiedzialność przewoźnika morskiego | str. 218
6. Koleje linowe, wyciągi linowo-terenowe, wyciągi narciarskie | str. 220

Rozdział ósmy
Ubezpieczenia turystyczne | str. 221

1. Uwagi ogólne | str. 221
2. Ubezpieczenia samochodowe | str. 223
2.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) | str. 223
2.2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) | str. 228
2.3. Ubezpieczenie autocasco (AC) | str. 228
3. Ubezpieczenia samochodowe w ruchu zagranicznym | str. 231
3.1. System "Zielonej Karty" | str. 231
3.2. Ubezpieczenie "Assistance" | str. 231
4. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży zagranicznej | str. 233
5. Ubezpieczenie bagażu podróżnego | str. 234
6. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej | str. 236
7. Ubezpieczenie "Assistance Tourist" | str. 238
8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym | str. 238
9. Ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu | str. 239

Rozdział dziewiąty
Paszporty i wizy, przejścia graniczne i kontrola graniczna, opieka konsularna za granicą | str. 240

1. Paszporty | str. 240
2. Wizy | str. 242
3. Przejścia graniczne i kontrola graniczna | str. 244
4. Opieka konsularna za granicą | str. 245

Rozdział dziesiąty
Usługi restauracyjne i imprezy rozrywkowe | str. 246

1. Usługi gastronomiczne | str. 246
2. Imprezy rozrywkowe | str. 247

Rozdział jedenasty
Uprawianie turystyki | str. 248

1. Turystyka w lasach i na obszarach poddanych ochronie przyrody | str. 248
2. Turystyka morska i na wodach śródlądowych | str. 249
3. Turystyka górska | str. 250
4. Obowiązki gminy jako gospodarza terenu w zakresie turystyki | str. 251

Rozdział dwunasty
Informacja i reklama w turystyce | str. 257

1. Informacja turystyczna | str. 257
2. Reklama w turystyce | str. 260

Bibliografia | str. 265