Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Kazimierz Tobolski
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2021
  • Liczba stron : 508
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-01-21683-2
  • egz.
  • 65,00 zł
Vademecum Geobotanicum oferuje studentom i badaczom szaty roślinnej, flory, roślinności oraz procesów ekologicznych i zjawisk wywołanych w przyrodzie działalnością człowieka serie przewodników metodycznych.
 
Wstęp
Część pierwsza: Teoria i podstawy badań
1.Znaczenie jeziornych i torfowiskowych osadów biogenicznych
1.1.Torfowiska w środowisku przyrodniczym Polski
1.2.spółczesne i kopalne zbiorniki jeziorne w Polsce
1.3.Walory zbiorników akumulacji biogenicznej
1.4.Gospodarcze wykorzystanie osadów i zbiorników akumulacji biogenicznej
1.5.Poznawcza rola torfów i osadów limnicznych
2.Przegląd środowisk akumulacji biogenicznej
2.1.Miejsce osadów jeziornych i torfowych w systematyce skał osadowych
2.2.Wprowadzenie terminologiczne
2.3.Sedymentacja i sedentacja
2.4.Charakterystyka środowisk akumulacyjnych
2.5.Zróżnicowanie mokradeł i typy torfowisk
3.Przegląd ujęć klasyfikujących torfy i osady jeziorne
3.1.Klasyfikacje genetyczne i niegenetyczne
3.2.Ważniejsze klasyfikacje i typologie osadów jeziornych
3.3.Ważniejsze podziały torfów
Część druga. Oznaczanie osadów biogenicznych
4.Oznaczanie torfów i osadów limnicznych metodą Troels-Smitha
4.1.Założenia metodyczne
4.2.Właściwości fizyczne
4.3.Stopień rozkładu – humostasis, humo
4.4.Składniki osadu
4.5.Składniki mineralne abiotycznego pochodzenia
4.6.Klucz do oznaczania składników osadów
4.7.Elementy dodatkowe
4.8.Oznaczanie osadów i definiowanie ich formuł
4.9.Sygnatury (symbole) graficzne
5.Identyfikacja torfów na podstawie paleofitosocjologicznej
5.1.Genetyczna klasyfikacja torfów
5.2.Podstawy genetycznej klasyfikacji torfów
5.3.Zmiany w systematyce zbiorowisk torfotwórczych
5.4.Oznaczanie rodzajów i gatunków torfów
5.5.Opisy rodzajów i niektórych gatunków torfu
5.6.Subfosylne zbiorowiska torfotwórcze
6.Tradycyjne metody identyfikacji torfów
6.1.Sitowa analiza składu botanicznego
6.2.Całościowe analizy torfu
6.3.Rozpoznawanie torfów całkowicie rozłożonych
6.4.Przykłady rzadko spotykanych torfów
7.Oznaczanie osadów jeziornych
7.1.Główne grupy osadów limnicznych
7.2.Klucz do oznaczania osadów limnicznych
7.3.Uwagi o rzadziej spotykanych osadach
7.4.Charakterystyka osadów laminowanych
7.5.Osadotwórcze obszary ważniejszych utworów limnicznych
8.Niektóre metody badań osadów limnicznych
8.1.Testowanie osadów limnicznych
8.2.Badania zawartości znalezisk makroskopowych
2
9.Stopień rozkładu i popielność osadów
9.1.Stopień rozkładu torfu
9.2.Popielność osadów biogenicznych
10.Podobieństwo niektórych utworów biogenicznych do osadów limnicznych i torfowych
10.1.Osady torfowisk źródliskowych
10.2.Podziemne wytrącenia węglanów i związków żelaza
10.3.Poziomy próchniczne gleb leśnych
10.4.Inne podobne utwory
10.5.Problem różnowiekowych składników w osadach torfowych i jeziornych
11.Sprzęt wiertniczy i pobieranie osadów
11.1.Przegląd częściej stosowanych urządzeń
11.2.Pobieranie osadów biogenicznych z odkrywek
11.3.Kilka uwag o pracach terenowych
Część trzecia. Oznaczanie szczątków roślinnych w osadach biogenicznych
12.Grupy znalezisk roślinnych
13.Oznaczanie liści i znalezisk liściopodobnych (grupa I)
13.1.Klucz ogólny do oznaczania znalezisk grupy I
13.2.Identyfikacja częściej spotykanych mchów torfowców (Sphagnum)
13.3.Oznaczenie ważniejszych mchów liściastych
13.4.Liście częściej spotykanych roślin naczyniowych
13.5.Znaleziska liściopodobne
14.Oznaczanie znalezisk grupy II
14.1.Klucz do oznaczania ryzodermy korzeni, epidermy kłączy, łodyg i pochew
liściowych
14.2.Klucze do oznaczania perydermy wybranych drzew, krzewów i krzewinek
15.Oznaczanie znalezisk grupy III – formy podłużne
15.1.Klucz do oznaczania znalezisk grupy III
15.2.Oznaczanie turzycowatych na podstawie radicelli
15.3.Mikologiczna identyfikacja turzyc w torfach
15.4.Drobne korzenie wrzosowatych
15.5.Pozostałe szczątki niektórych roślin torfotwórczych
16.Oznaczanie drewien ważniejszych roślin torfowiskowych (grupa IV)
16.1.Uwagi metodyczne
16.2.Zarys anatomii drewna
16.3.Klucz do oznaczania pospolitych drewien
17.Oznaczanie ważniejszych znalezisk karpologicznych (znaleziska grupy V)
17.1.Klucz do oznaczania znalezisk roślin zarodnikowych
17.2.Oospory ramienic (Charales)
17.3.Pozostałe zarodnie i zarodniki
17.4.Ważniejsze owoce roślin zasiedlających zbiorniki akumulacji biogenicznej
17.5.Nasiona ważniejszych roślin wodnych i torfowiskowych
Część czwarta.Literatura i skorowidze
Literatura
Skorowidz rzeczowy
Skorowidz polskich nazw grzybów, roślin i zwierząt
Skorowidz łacińskich nazw roślin i zwierząt (wraz z synonimami)
Skorowidz zbiorowisk roślinnych