Uprawa kukurydzy na kiszonkę z całych roślin

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: IUNG
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, 2015
  • Liczba stron : 82
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7562-183-9

Zielonka z kukurydzy jest głównym surowcem do sporzą­dzania kiszonki, która stanowi główną bazę paszową w gospo­darstwach specjalizujących się w chowie zwierząt przeżuwaczy.

Od roku 2000 notowany jest silny wzrost po­wierzchni uprawy kukurydzy kiszonkowej oraz coraz większe zainteresowanie rolników uprawą tego cennego gatunku pastew­nego.

Zielonka z kukurydzy jest głównym surowcem do sporzą­dzania kiszonki, która stanowi główną bazę paszową w gospo­darstwach specjalizujących się w chowie zwierząt przeżuwaczy. Jeszcze większe znaczenie ma ona w rejonach o małym udziale trwałych użytków zielonych lub rejonach o intensywnej produk­cji mleka i dużej obsadzie bydła. Kiszonka, jak i zielonka kuku­rydzy nie są przedmiotem obrotu rynkowego (pomijając oka­zjonalną wymianę międzysąsiedzką). Kiszonka z kukurydzy jest doskonałą paszą dla krów mlecznych, opasów i owiec. Jej wartość pokarmowa przedstawiona została w rozdziale „Wykorzystanie kiszonki z kukurydzy w żywieniu zwierząt".

W perspektywie rozwoju polskiego rolnictwa można przypuszczać, że areał kukurydzy uprawianej na kiszonkę z całych roślin ulegnie zwiększeniu, a tym samym ule­gnie udział kiszonki z kukurydzy w bilansie pasz konserwowanych i osiągnie poziom jaki obecnie notowany jest w innych krajach europejskich. Można tak prognozować na podstawie następujących przesłanek:

-   zwiększenia pogłowia bydła (opasy, krowy mleczne) wskutek opłacalności pro­dukcji i przewidywanego dalszego jej wzrostu,

-   zmiany modelu żywienia przeżuwaczy - wyeliminowanie kiszonek z liści bura­czanych, a zwłaszcza ze względu na potrzeby żywieniowe zwierząt w systemie ujednolicenia zalecanej diety TMR (Total Mixed Kation),

-   intensyfikację hodowli zwierząt - żywienia oparte tylko o pasze przetworzone (kiszonki, mieszanki przemysłowe) w miejsce żywienia pastwiskowego,

-   korzystne dla kukurydzy zmiany klimatyczne w Polsce (szerzej o tym w rozdziale

Niniejsze opracowanie nie jest jedynie aktualizacją poprzednio wydawanych przez IUNG instrukcji. W obecnej wersji staraliśmy się położyć nacisk na praktyczne aspekty uprawy kukurydzy na kiszonkę, aby dostarczyć producentom wszystkich niezbędnych informacji pomocnych w uzyskaniu wysokiego poziomu plonu o do­brej jakości paszowej, a także wskazać możliwości ograniczenia kosztów uprawy. Wykorzystywaliśmy najnowsze wyniki badań naukowych prowadzonych zarówno w IUNG-PIB, jak i w innych ośrodkach. Dla większej przejrzystości tekstu zrezygnowaliśmy z niektórych mniej przydatnych informacji, które były zamieszczane w poprzednich wydaniach.

Spis treści

Wstęp

Rejonizacja uprawy kukurydzy na kiszonkę

Dobór odmian

Wymagania siedliskowe

Wymagania glebowe i miejsce w płodozmianie

Uprawa roli

Jesienna uprawa roli

Wiosenna uprawa roli

Nawożenie

Wpływ azotu na wysokość i jakość plonu

Wpływ fosforu na wysokość i jakość plonu

Wpływ potasu na wysokość i jakość plonu

Wpływ magnezu na wysokość i jakość plonu

Wpływ żelaza na wysokość i jakość plonu

Pobieranie składników pokarmowych

Wapnowanie

Nawożenie fosforem, potasem i magnezem

Nawożenie azotem

Stosowanie nawozów naturalnych pod kukurydzę

Siew

Termin siewu

Głębokość siewu

Obsada roślin

Ochrona zasiewów

Ochrona przed chwastami

Wrażliwość odmian kukurydzy na oddziaływanie herbicydów.. Ochrona przed chorobami

Ochrona przed szkodnikami

Zbiór

Termin zbioru

Technika zbioru

Maszyny

Produkcja kiszonki

Sporządzanie i przechowywanie kiszonki

Wykorzystanie kiszonki z kukurydzy w żywieniu zwierząt.

System tradycyjny żywienia krów

System nowoczesnego żywienia krów pełnoskładnikową dawką pokarmową (tmr)

Ekonomika uprawy kukurydzy na kiszonkę

Literatura