Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: Krzysztof Felchner (red. naukowy) , Katarzyna Jasińska , Marta Lampart , Dawid Marek
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2016, wydanie 2, Stan prawny: 1 maja 2016 r.
 • Liczba stron : 456
 • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
 • ISBN: 978-83-264-8702-6
 • egz.
 • 155,90 zł
Prezentowany komentarz jest najobszerniejszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym zagadnieniu ochrony odmian roślin. Zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących wyłącznego prawa hodowcy do nowej odmiany rośliny jako specyficznego (jakkolwiek zbliżonego do patentu) prawa z zakresu tzw. własności intelektualnej. Są to w szczególności
Prezentowany komentarz jest najobszerniejszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym zagadnieniu ochrony odmian roślin. Zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących wyłącznego prawa hodowcy do nowej odmiany rośliny jako specyficznego (jakkolwiek zbliżonego do patentu) prawa z zakresu tzw. własności intelektualnej. Są to w szczególności:
 • przesłanki i procedura uzyskania prawa,
 • treść prawa oraz cywilno- i karnoprawne skutki jego naruszenia.
Drugie wydanie komentarza uwzględnia m.in. najnowsze przykłady z praktyki decyzyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Community Plant Variety Office, a także orzecznictwa TSUE oraz polskich i zagranicznych sądów powszechnych.

Autorzy komentarza specjalizują się w prawie własności intelektualnej.

"Komentarz oceniam jako bardzo dobre źródło komentatorskie do ustawy. Opracowanie ma wysoki poziom merytoryczny, może służyć istotną pomocą w wyjaśnianiu złożonych treści ustawy o ochronie prawnej odmian roślin zarówno praktykom stosującym to prawo, jak i sądownictwu, pracownikom naukowym, doktorantom i studentom, którzy będą chcieli interpretować te niełatwe, nawet hermetyczne ze względu na swoją specyfikę, przepisy. Autorzy wykonali ogromną i pożyteczną pracę komentatorską, opartą na imponująco zebranej literaturze przedmiotu, polskiej i zagranicznej, orzecznictwie sądowym i przykładach z zakresu praktyki stosowania prawa. Wnikliwość opracowania ze strony Autorów wyraża się nie tylko w przywoływaniu poglądów literatury i orzecznictwa, ale też zderzaniu poglądów polemicznych i zajmowaniu własnego stanowiska w sprawach spornych".

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa do pierwszego wydania komentarza | str. 23

Przedmowa do drugiego wydania komentarza | str. 29

Wprowadzenie | str. 33

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin | str. 41

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 43
Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 43
Art. 2. [Słowniczek, wspólność wyłącznego prawa hodowcy] | str. 46
Art. 3. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed COBORU] | str. 70

Rozdział 2. Wyłączne prawo hodowcy do odmiany | str. 74
Art. 4. [Powstanie i przejście wyłącznego prawa hodowcy] | str. 74
Art. 4a. [Prawo do wynagrodzenia i prawa osobiste twórcy odmiany] | str. 83
Art. 5. [Odrębność odmiany] | str. 95
Art. 6. [Wyrównanie odmiany] | str. 104
Art. 7. [Trwałość odmiany] | str. 108
Art. 8. [Nowość odmiany] | str. 111
Art. 9. [Nazwa odmiany] | str. 120
Art. 10. [Pełnomocnik w postępowaniu w sprawie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] | str. 165
Art. 11. [Wniosek o przyznanie wyłącznego prawa hodowcy] | str. 168
Art. 12. [Prawo pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia w państwie stowarzyszonym] | str. 174
Art. 13. [Diariusz COBORU, udostępnianie dokumentacji] | str. 178
Art. 14. [Tymczasowe wyłączne prawo hodowcy] | str. 181
Art. 15. [Badania OWT] | str. 186
Art. 16. [Obowiązki i uprawnienia hodowcy w czasie trwania badań OWT] | str. 192
Art. 17. [Zlecenie przeprowadzenia badań OWT innemu podmiotowi] | str. 195
Art. 18. [Zastrzeżenia] | str. 198
Art. 19. [Opłaty] | str. 203
Art. 20. [Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] | str. 206
Art. 21. [Treść wyłącznego prawa hodowcy] | str. 211
Art. 22. [Treść "dodatkowych praw hodowcy", dozwolony użytek] | str. 218
Art. 23. [Odstępstwo rolne] | str. 244
Art. 23a. [Obowiązki informacyjne beneficjentów odstępstwa rolnego] | str. 268
Art. 23b. [Obowiązki informacyjne przetwórców] | str. 289
Art. 23c. [Kontrola wykonywania przez beneficjentów odstępstwa rolnego oraz przetwórców obowiązków informacyjnych względem hodowcy] | str. 295
Art. 24. [Następcze obowiązki hodowcy] | str. 300
Art. 25. [Roszczenia - norma pusta?] | str. 302
Art. 26. [Notyfikacja COBORU zmiany podmiotu uprawnionego z tytułu wyłącznego prawa hodowcy] | str. 304
Art. 27. [Okres trwania wyłącznego prawa hodowcy, zawieszenie wykonywania polskiego wyłącznego prawa hodowcy] | str. 305
Art. 28. [Wyczerpanie wyłącznego prawa hodowcy] | str. 310
Art. 29. [Pozbawienie hodowcy wyłącznego prawa] | str. 320
Art. 30. [Licencja umowna] | str. 326
Art. 31. [Licencja przymusowa] | str. 332
Art. 32. [Postępowanie w sprawie udzielenia licencji przymusowej] | str. 339
Art. 33. [Treść decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] | str. 341
Art. 34. [Wydanie decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] | str. 342
Art. 35. [Decyzja o cofnięciu licencji przymusowej] | str. 343
Art. 36. [Księga ochrony wyłącznego prawa, spis odmian] | str. 345

Rozdział 2a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym | str. 350
Art. 36a. [Roszczenia przysługujące w razie naruszenia wyłącznego prawa hodowcy] | str. 350
Art. 36b. [Zabezpieczenie roszczeń i dowodów; roszczenie informacyjne] | str. 380

Rozdział 3. Przepisy karne | str. 419
Art. 37. [Przestępstwa] | str. 419
Art. 37a. [Wykroczenia] | str. 431
Art. 37b. [Wykroczenia - stosowanie przepisów k.p.s.w.] | str. 432

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 440
Art. 38. [Ważność licencji przymusowych] | str. 440
Art. 39. [Przepisy przejściowe dotyczące księgi ochrony wyłącznego prawa i spisu odmian] | str. 441
Art. 40. [Termin wejścia w życie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin] | str. 441

Bibliografia | str. 443

Autorzy | str. 453