Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.agroswiat.pl, prowadzony jest przez AGROŚWIAT Internetowa Księgarnia Rolnicza Mateusz Zdanowski, wpisany przez Prezydenta m.st. Warszawy do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 411518, nr NIP 951-212-93-80, nr Regon 140228200, BDO 000369399 z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijnej 35.

Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do złożenia zamówienia w naszej księgarni.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż książek, czasopism oraz programów multimedialnych za pośrednictwem sieci Internet.

Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.

Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.

Do korzystania z księgarni Agroswiat.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Zamówienia od Klientów  przyjmowane są przez strony www.agroswiat.pl lub za pośrednictwem maila: info@agroswiat.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową: https://www.agroswiat.pl/user/createAccount i wypełnić formularz, w tym podać adres email oraz określić hasło do konta. Można również dokonać zakupu bez rejestrowania się na stronie (bez zakładania konta w sklepie).

Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Księgarni w ciągu doby, prosimy o kontakt.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. W celu otrzymania faktury VAT należy to zaznaczyć podczas wypełniania formularza zamówienia. Jeśli faktura ma być na firmę należy podać nazwę, dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w księgarni klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

Przy każdym towarze podana jest jego dostępność. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

Książki wysyłane są w pierwszym dniu roboczym, w którym księgarnia uzyskuje potwierdzenie dokonania płatności.

Książki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej SA, Inpost oraz firmy kurierskiej DHL. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

Całkowite koszty zamówienia widoczne są po dodaniu towarów do koszyka i wybraniu formy płatności.

Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

Płatność

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelewem bankowym na konto sklepu.  

Numery rachunków bankowych:

PKO BP 58102049000000870235357060

BRE SA/ŁÓDŹ 72114020040000320239495364

- Przelewy24 - szybki przelew, karta kredytowa, BLIK.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument (klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), może w terminie 14 dni odstąpić od zakupu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem www.agroswiat.pl/formularz-zwrotu.pdf  i przesłać je e-mailem na adres info@agroswiat.pl lub pocztą na adres AGROŚWIAT ul. Klubowa 1H, 02-847 Warszawa. Nie wyklucza to możliwości złożenia dowolnego oświadczenia jednoznacznie informującego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Otrzymanie oświadczenie zostanie niezwłocznie potwierdzone.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić zamówione towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy na adres AGROŚWIAT ul. Klubowa 1H, 02-847 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy, księgarnia zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez księgarnię sposób dostarczenia.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – koszt odesłania oraz zabezpieczenia towaru na czas transportu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie podczas transportu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz umowy o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje zawsze po otrzymaniu rzeczy lub dostarczeniu przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przepisy dotyczące konsumenta odnoszące się do prawa odstąpienie od umowy stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa ta nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacja

Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru.

Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru.

Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi e-mailem na adres info@agroswiat.pl lub pocztą na adres AGROŚWIAT ul. Klubowa 1H, 02-847 Warszawa.

Reklamowany towar należy odesłać  na adres AGROŚWIAT ul. Klubowa 1H, 02-847 Warszawa. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu towaru.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez księgarnię. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru.

Księgarnia w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
-    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że księgarnia niezwłocznie i  bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość  towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
-    żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może żądać usunięcia wady.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a księgarnia nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.    

Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji zostaną zwrócone Kupującemu.

Księgarnia  odpowiada za wady zakupionych towarów na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt.

Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą AGROŚWIAT Internetowa Księgarnia Rolnicza Mateusz Zdanowski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

Wszystkie uwagi, propozycje oraz pytania prosimy kierować na adres mailowy: info@agroswiat.pl